.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Bibelselskabet fylder 200 år i 2014
.
Dagens vers
Søg det gode og ikke det onde, for at I må leve. Så vil Herren, Hærskarers Gud, være med jer, som I siger.

Amos′ Bog 5,14

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Familiebibelen
Bibelen med faktasider
Bibelen i standardudgave med apokryfer
Bibelen i lommeformat, lærredsindbundet med mønster
Bibelen i lommeformat, bordeaux lærred
Bibelen i standardudgave
Kunstbibelen
Bibelen på tværs
Bibelen i lommeformat, sort skind
Bibelen i standardudgave med register
Persongalleri
. Bibelens personer: Johannes Døber: Johannes Døber banede vejen for Jesus. Men hans historie er på mange måder tragisk: Han endte sine dage med at blive halshugget, hvorefter hans hoved blev serveret på et fad til Herodias.
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Mennesker er Jesu arme og ben her på jorden: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Eva-Maria Schwarz, sognepræst i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, på 6 skarpe
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Judas slægt

v1  Israels sønner var: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon; v2  Dan, Josef, Benjamin; Naftali, Gad og Asher.

v3  Judas sønner var: Er, Onan og Shela; den kana'anæiske kvinde Batshua fødte ham disse tre. Men Er, Judas førstefødte, vakte Herrens mishag, så han lod ham dø. v4  Hans svigerdatter Tamar fødte ham Peres og Zera. Juda havde i alt fem sønner. v5  Peres' sønner var: Hesron og Hamul. v6  Zeras sønner var: Zimri, Etan, Heman, Kalkol og Dara, i alt fem. v7  Karmis sønner var: Akar, som styrtede Israel i ulykke, dengang han forgreb sig på det, der var lagt band på. v8  Etans sønner var: Azarja.

v9  De sønner, som Hesron fik, var: Jerakme'el, Ram og Kelubaj. v10  Ram fik Amminadab, Amminadab fik Nakshon, judæernes høvding. v11  Nakshon fik Salma, Salma fik Boaz, v12  Boaz fik Obed, Obed fik Isaj. v13  Isaj fik Eliab, sin førstefødte, Abinadab, den næstældste, Shim'a, den tredje, v14  Netan'el, den fjerde, Raddaj, den femte, v15  Osem, den sjette, og David, den syvende. v16  Deres søstre var Seruja og Abigajil. Serujas sønner var: Abishaj, Joab og Asael, i alt tre. v17  Abigajil fødte Amasa; Amasas far var ismaelitten Jeter.

v18  Kaleb, Hesrons søn, fik sønnen Jeriot med sin kone Azuba. Hendes sønner var: Jesher, Shobab og Ardon. v19  Da Azuba døde, giftede Kaleb sig med Efrat, og hun fødte ham Hur. v20  Hur fik Uri, Uri fik Besal'el.

v21  Derefter gik Hesron ind til Gileads far Makirs datter, som han havde giftet sig med, da han var tres år gammel, og hun fødte ham Segub. v22  Segub fik Jair. Han havde treogtyve byer i Gilead. v23  Men Geshur og Aram fratog dem Jairs teltbyer, Kenat med tilhørende småbyer, tres byer. Alle disse var Gileads far Makirs sønner. v24  Efter Hesrons død gik Kaleb ind til Efrata, hans far Hesrons kone, og hun fødte ham Ashkur, der blev far til Tekoa.

v25  Hesrons førstefødte søn Jerakme'els sønner var: Ram, den førstefødte, Buna, Oren, Osem og Akija. v26  Jerakme'el havde en anden kone. Hun hed Atara og var mor til Onam. v27  Rams, Jerakme'els førstefødtes, sønner var: Ma'as, Jamin og Eker. v28  Onams sønner var: Shammaj og Jada. Shammajs sønner var: Nadab og Abishur. v29  Abishurs kone hed Abihajil. Hun fødte ham Akban og Molid. v30  Nadabs sønner var: Seled og Appajim. Seled døde barnløs. v31  Appajims sønner var: Jish'i. Jish'is sønner var: Sheshan. Sheshans sønner var: Aklaj. v32  Shammajs bror Jadas sønner var: Jeter og Jonatan. Jeter døde barnløs. v33  Jonatans sønner var: Pelet og Zaza. Det var Jerakme'els sønner.

v34  Sheshan havde ingen sønner, kun døtre. Men han havde en egyptisk træl, der hed Jarka. v35  Sheshan gav sin træl Jarka sin datter til hustru, og hun fødte ham Attaj. v36  Attaj fik Natan, Natan fik Zabad, v37  Zabad fik Eflal, Eflal fik Obed, v38  Obed fik Jehu, Jehu fik Azarja, v39  Azarja fik Hales, Hales fik El'asa, v40  El'asa fik Sismaj, Sismaj fik Shallum, v41  Shallum fik Jekamja, Jekamja fik Elishama.

v42  Jerakme'els bror Kalebs sønner var: Mesha, hans førstefødte, Zifs far, og Maresha, Hebrons far. v43  Hebrons sønner var: Kora, Tappua, Rekem og Shema. v44  Shema fik Raham, far til Jorkoam. Rekem fik Shammaj. v45  Shammajs søn var Maon; Maon blev far til Bet-Sur. v46  Kalebs medhustru Efa fødte Karan, Mosa og Gazez. Karan fik Gazez. v47  Jodajs sønner var: Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa og Sha'af. v48  Kalebs medhustru Ma'aka fødte Sheber og Tirhana. v49  Sha'af, Madmannas far, fik Sheva, far til Makbena og Gib'a. Kalebs datter var Aksa. v50  Det var Kalebs sønner.

Efratas førstefødte søn Hurs sønner var: Shobal, Kirjat-Jearims far, v51  Salma, Betlehems far, og Haref, Bet-Gaders far. v52  Shobal, Kirjat-Jearims far, fik sønnerne: Reaja, halvdelen af manahatitterne. v53  Kirjat-Jearims slægter var: jitritterne, putitterne, shumatitterne og mishraitterne. Fra dem stammer sor'atitterne og eshtaolitterne. v54  Salmas sønner var: Betlehem, netofatitterne, Atarot-Bet-Joab og halvdelen af manahatitterne og sor'itterne. v55  De i Jabes bosatte skriftlærdes slægter var: tir'atitterne, shim'atitterne og sukatitterne, det samme som kinitterne, som stammede fra Hammat, Rekab-slægtens fader.

FÅ GRATIS NYHEDER I DIN INDBAKKE
Spørg panelet om Bibelen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
NYHED! LYDSPOR FRA BIBELEN
Jonas H. Petersen (Hymns from Nineveh): Kvantespring

Lydspor fra Bibelen: Jonas H. Petersen (Hymns from Nineveh)

 Tryk for at få mere info     Tryk for at afspille    Tryk for at købe

Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Mest viste i Netbutikken
.
.
Mest læste projekter
.
Mest læste på bibelselskabet.dk
Bibelselskabets 200 års jubilæum
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap