Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Besindige ord er livets træ, falske ord bringer fortvivlelse.

Ordsprogenes Bog 15,4

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Maria Magdalene: Maria Magdalene er en af de figurer i Bibelen, som vi synes, vi kender bedst. Det er lidt pudsigt, for hendes optræden i Det Nye Testamente er meget kortfattet, og det, de fleste synes, de kender hende for, står slet ikke i Bibelen. Så hvem er Maria Magdalene?
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Hvem kan ikke føle sig lost en gang imellem?": Lignelserne om det mistede får, den tabte mønt og den fortabte søn viser en Gud, som søger os, når vi ikke søger ham, som holder fast i os, når vi ikke altid husker at holde fast i ham. Det giver tryghed, og det er gode åndelige vitaminer, siger Svend Løbner, direktør for Kirkeligt Medieakademi. Her svarer han på seks skarpe om Bibelen
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Demetrios I genindsætter Alkimos som ypperstepræst

v1  Tre år senere fik Judas og hans folk melding om, at Demetrios, Seleukos' søn, var løbet ind i havnen i Tripolis med en stærk hær og flåde v2  og havde gjort sig til herre over landet efter at have ladet Antiokus og hans formynder Lysias henrette.

v3  En vis Alkimos, der tidligere havde været ypperstepræst, men som uden at være tvunget dertil havde besudlet sig i splittelsens tid, indså, at der ikke var nogen som helst udsigt for ham til at redde embedet, og at han heller ikke kunne gøre sig håb om igen at få adgang til det hellige brændofferalter. v4  Han kom derfor til kong Demetrios omkring år 151 og bragte ham en guldkrans og en palmegren og desuden nogle af de sædvanlige olivengrene fra templet. Den dag forholdt han sig i ro. v5  Men da han af Demetrios blev indkaldt til at møde i rådet, benyttede han lejligheden til at fremkomme med sine vanvittige ideer. Kongen spurgte ham nemlig om jødernes indstilling og om, hvilke planer de havde, og herpå svarede han: v6  »De af jøderne, der kaldes hasidæere, og som anføres af Judas Makkabæer, fører krig og er oprørske og står dermed i vejen for, at der opnås stabilitet i riget. v7  Derfor er jeg nu kommet her, og skønt frataget den værdighed, jeg har i kraft af min afstamning – jeg taler om ypperstepræsteembedet – v8  tænker jeg først og fremmest oprigtigt på kongens interesser, men har dernæst også mine medborgere i tankerne; for ved de førnævntes tåbelighed er hele vort folk bragt i elendighed. v9  Jeg beder dig nu, konge, om at skaffe dig indblik i alle detaljer og så tage dig af landet og vort hårdt ramte folk med den menneskekærlighed, du kommer andre i møde med. v10  For så længe Judas er i live, er det umuligt, at der opnås fred i staten.«

v11  Da Alkimos havde udtalt sig således, kunne de øvrige Venner, der var Judas fjendtligt stemt, så meget lettere opildne Demetrios. v12  Kongen udpegede straks Nikanor, der tidligere havde været chef for elefanttropperne, udnævnte ham til Judæas statholder og sendte ham af sted v13  med instrukser om at lade Judas henrette, splitte hans folk og genindsætte Alkimos som ypperstepræst ved det høje tempel. v14  De hedninger, som var i Judæa, men var flygtet for Judas, sluttede sig i flokke til Nikanor i den tro, at den modgang og ulykke, jøderne fik, ville betyde deres egen fremgang.

Judas forhandler med Nikanors folk om fred

v15  Da jøderne hørte, at Nikanor nærmede sig, og at hedningerne gik til angreb, strøede de jord på hovedet og bønfaldt ham, som har stiftet sit folk, for at det skal bestå til evig tid, og som altid tager sig af sin ejendom ved at åbenbare sig. v16  På anførerens befaling brød de straks op derfra og fik kontakt med fjenderne ved landsbyen Dessau. v17  Simon, Judas' bror, havde allerede været i kamp med Nikanor og havde
fjendernes pludselige komme: en kort tid været drevet tilbage på grund af fjendernes pludselige komme. v18  Alligevel veg Nikanor tilbage for at lade det komme til en blodig afgørelse, da han hørte, hvilket mod og mandshjerte Judas og hans folk havde udvist i kampen for fædrelandet. v19  Derfor sendte han Poseidonios, Theodotos og Mattathias for at tilbyde og indgå forlig. v20  Det kom til en længere drøftelse herom, og da anføreren havde forhørt sig hos sine tropper, og der viste sig at være fuldstændig enighed, gav man sit samtykke til forliget. v21  De fastsatte en dag, hvor de skulle mødes alene, og fra hver side kørte en vogn frem, og stole blev stillet op. v22  Judas havde opstillet bevæbnede vagter på passende steder af frygt for, at fjenderne pludselig skulle begå forræderi, men de gennemførte forhandlingen på fredelig vis.

Nikanor i Jerusalem

v23  Nikanor tog ophold i Jerusalem og foretog sig ikke noget forkert; tværtimod sendte han de skarer bort, der havde samlet sig om ham. v24  Han omgikkes hele tiden Judas, satte stor pris på manden, v25  rådede ham til at gifte sig og få børn. Judas giftede sig, slog sig til ro og nød livet.

v26  Men Alkimos lagde mærke til deres gensidige venskab, og med en afskrift af det indgåede forlig drog han til Demetrios og fortalte, at Nikanor var fjendtligt indstillet over for staten; for han havde udpeget Judas, som var en trussel mod hans rige, til stedfortræder. v27  Kongen blev rasende, og ophidset af det ondskabsfulde menneskes bagtalelser skrev han et brev til Nikanor, hvori han gav udtryk for, hvor opbragt han var over forliget, og gav ordre til, at Makkabæeren med det samme skulle føres til Antiokia som fange. v28  Da Nikanor fik denne melding, blev han bestyrtet og ilde til mode over at skulle ophæve aftalen, når manden ikke havde begået uret. v29  Men da det ikke var muligt at handle mod kongens ordre, afventede han en gunstig lejlighed til at udføre befalingen med list.

v30  Makkabæeren lagde på sin side mærke til, at Nikanor behandlede ham mindre hjerteligt og kom ham mindre venligt i møde end sædvanligt. Han indså, at manglen på hjertelighed ikke kunne skyldes noget godt, og samlede derfor en del af sine folk og gik i skjul for Nikanor.

v31  Da Nikanor forstod, at han var blevet overlistet af manden, gik han til det høje og hellige tempel, mens præsterne netop var ved at bringe de foreskrevne ofre, og beordrede manden udleveret. v32  Men da præsterne med eder bedyrede, at de ikke vidste, hvor den eftersøgte var, v33  rakte Nikanor sin højre hånd frem mod templet og svor: »Hvis ikke I udleverer Judas til mig som fange, vil jeg jævne dette gudshus med jorden, rive alteret ned og opføre et prægtigt tempel for Dionysos netop her!« v34  Med disse ord gik han sin vej. Men præsterne rakte hænderne op mod himlen og påkaldte ham, der altid har været vort folks forkæmper, og sagde: v35  »Du, Herre, der ikke har behov for noget, har dog villet, at der skulle være et tempel hos os, hvor du kunne bo. v36  Og nu, hellige Herre, du som er over alt, hvad der er helliget, bevar dette hus, der for nylig er blevet renset, ubesmittet til evig tid!«

Razis' martyrdød

v37  Razis, der hørte til de ældste i Jerusalem, var sine medborgeres ven, havde et overordentlig godt ry og blev for sin venlighed kaldt »jødernes fader«. Han blev angivet til Nikanor, v38  fordi han tidligere, i splittelsens tid, var blevet krævet til regnskab for sin holdning til jødedommen og med stor udholdenhed havde vovet krop og sjæl for jødedommens skyld. v39  Da Nikanor ville gøre det klart, hvilken modvilje han nærede mod jøderne, sendte han mere end fem hundrede soldater ud for at gribe ham; v40  for han mente, at han kunne gøre dem skade ved at gribe ham. v41  Da tropperne var i færd med at indtage tårnet og stormede porten til gården og beordrede ild bragt til veje og dørene antændt, så Razis sig helt omringet og rettede sværdet mod sig selv. v42  Han ville hellere dø en ædel død end falde i hænderne på slynglerne og blive mishandlet på en måde, der ikke var hans ædle herkomst værdig. v43  Men da han på grund af den voldsomme kamp ikke havde ramt rigtigt med stødet, og da skarerne var ved at trænge ind gennem dørene, løb han modigt op på muren og kastede sig tappert ned i skarerne. v44  De veg med det samme tilbage, hvorved der opstod et mellemrum, og han faldt ned midt på den tomme plads. v45  Mens han endnu var i live, rejste han sig optændt af raseri, og med blodet strømmende og hårdt såret løb han midt gennem skarerne og stillede sig på en stejl klippe. v46  Allerede helt forblødt rev han sine indvolde ud, tog dem med begge hænder og slyngede dem mod skarerne, og under påkaldelse af den hersker, der giver liv og ånde, bad han om siden at måtte få dem igen. Sådan døde han.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies