Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Glad hjerte giver venligt ansigt, med lidelse i hjertet følger modløshed.

Ordsprogenes Bog 15,13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Kain og Abel: Historien om Kain og Abel er en af de mest kendte fra Det Gamle Testamente. Som med mange andre af de berømte fortællinger er også denne egentlig forbløffende kort. Hele historien kan rummes i Første Mosebog kap. 4. Den handler om så menneskelige følelser som jalousi og vrede
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Vi frygter alle ensomheden : Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer sognepræst Lone Kirkelund på 6 skarpe
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Jason udnævnes til ypperstepræst

v1  Den førnævnte Simon, der havde forrådt pengene og fædrelandet, bagtalte nu Onias for at være den, der havde angrebet Heliodor og forvoldt mishandlingerne, v2  og han dristede sig til at hævde, at Onias, byens velgører, sine landsmænds beskytter og lovenes ivrige forkæmper, truede styret. v3  Fjendskabet gik så vidt, at der af en af Simons betroede mænd endog blev begået mord. v4  Da indså Onias, hvor farlig striden var, og hvordan Apollonios, Menestheos' søn, der nu var Kølesyriens og Fønikiens statholder, bidrog til at forøge Simons ondskab. v5  Han begav sig derfor til kongen, ikke i den hensigt at anklage sine medborgere, men betænkt på, hvad der var til gavn for folket, både for helheden og for den enkelte; v6  han indså nemlig, at det uden kongens indgriben ikke længere ville være muligt at opnå fredelige forhold, og at Simon ikke ville ophøre med sit vanvid.

v7  Da Seleukos var afgået ved døden, og Antiokus med tilnavnet Epifanes havde overtaget kongedømmet, tilegnede Onias' bror Jason sig uretmæssigt ypperstepræsteembedet v8  ved at henvende sig til kongen og love ham 360 talenter sølv og af en anden indtægtskilde yderligere 80 talenter. v9  Desuden stillede han i udsigt at overføre andre 150 talenter, såfremt der blev givet ham fuldmagt til at oprette et idrætsanlæg og et uddannelsessted for de unge og til at indskrive Jerusalems borgere som antiokenere.

v10  Da kongen havde givet sin tilslutning hertil, overtog Jason magten og indførte straks græsk kultur hos sine landsmænd. v11  Han tilsidesatte de for jøderne gældende kongelige privilegier, der var opnået af Johannes – far til den Eupolemos, der blev sendt til romerne for at opnå venskab og forbund – opløste den lovmæssige forfatning og indførte nye skikke, der stred mod loven. v12  For det var en glæde for ham at kunne bygge et idrætsanlæg neden for selve Borgen og gøre sig til leder for de dygtigste af de unge mænd, som han fik til at bære den græske hat.

v13  Men topmålet af græsk levevis og udbredelse af fremmed skik som følge af den ugudelige ikke-ypperstepræst Jasons grænseløse uanstændighed var, v14  at præsterne ikke længere var villige til at forrette altertjenesten, men i foragt for templet og uden at bekymre sig om ofringerne skyndte sig at deltage i den lovstridige aktivitet på idrætspladsen, så snart gongongen kaldte. v15  Det, fædrene havde holdt i ære, anså de for værdiløst, mens de betragtede de græske udmærkelser som de mest strålende. v16  Derfor blev de også ramt af en hård skæbne, og netop dem, hvis levevis de ivrede for og i enhver henseende ønskede at efterligne, fik de som fjender og plageånder. v17  Ulydighed mod de guddommelige love er nemlig en alvorlig sag; det fremgår af det, der skete i den efterfølgende tid.

v18  Da de idrætskonkurrencer, der fandt sted hvert fjerde år, blev afholdt i Tyrus under kongens tilstedeværelse, v19  sendte den afskyelige Jason deltagere dertil, der som antiokenere fra Jerusalem medbragte 300 sølvdrakmer beregnet til offer til Herakles; dog skønnede de, der havde dem med, at de ikke burde bruges til offeret, da det ville være upassende, men til et andet formål. v20  Beløbet, som af afsenderen var bestemt til offeret til Herakles, blev så af hensyn til dem, der medbragte det, anvendt til bygning af krigsskibe.

v21  Da Apollonios, Menestheos' søn, var blevet sendt til Egypten i anledning af kong Filometors tronbestigelsesfest, fik Antiokus oplysning om, at Filometor var blevet hans styre fjendtligt stemt, og han tænkte derfor på sin egen sikkerhed. Da han af den grund kom til Joppe, besøgte han også Jerusalem. v22  Han blev storslået modtaget af Jason og byen og ført ind med fakkeltog og hyldestråb. Siden hen førte han sine tropper til Fønikien.

Menelaos udnævnes til ypperstepræst

v23  Efter tre års forløb sendte Jason den føromtalte Simons bror, Menelaos, for at overbringe pengene til kongen og for at afslutte forhandlinger om presserende anliggender. v24  Men da han fik foretræde for kongen, smigrede han ham, idet han optrådte som en magtfuld person og opnåede at få ypperstepræsteembedet ved at overbyde Jason med 300 talenter sølv. v25  Forsynet med kongelige instrukser indfandt han sig i Jerusalem, men uden at have andet, der gjorde ham værdig til embedet, end en hård tyrans lidenskaber og et vildt dyrs raseri. v26  Da Jason, der selv havde intrigeret mod sin bror, således var blevet offer for en andens intrige, blev han drevet i landflygtighed i ammonitternes land. v27  Menelaos holdt fast ved magten, men betalte ikke de penge, der var lovet kongen, v28  skønt Sostratos, Borgens kommandant, stillede krav herom – for ham påhvilede inddrivelsen af skatterne; derfor blev de begge indkaldt for kongen. v29  Menelaos lod sin bror Lysimakos blive tilbage som stedfortræder i ypperstepræsteembedet, mens Sostratos tilsvarende efterlod Krates, chefen for de cypriotiske tropper, som sin stedfortræder.

Onias III dræbes

v30  Imens dette foregik, gjorde byerne Tarsus og Mallos oprør, fordi de var blevet givet bort som gave til kongens medhustru Antiokis. v31  Kongen kom derfor hurtigt derhen for at bringe forholdene i orden igen, og han lod Andronikos, der hørte til kredsen af de fornemme, blive tilbage som stedfortræder. v32  Menelaos mente her at have fået en god anledning og skænkede Andronikos nogle af templets guldkar, som han havde stukket til side; andre havde han allerede solgt til Tyrus og byerne omkring den. v33  Men Onias, der havde fået asyl et sted i Dafne ved Antiokia, fik sikker viden herom og udtalte sin fordømmelse. v34  Dette fik Menelaos til at tage Andronikos til side og bede ham om at gøre det af med Onias. Efter at være blevet overtalt til at bruge svig indfandt Andronikos sig hos Onias; han blev modtaget og aflagde ed med forsikring om sit venskab. Skønt Onias nærede mistanke, lod han sig overtale til at forlade asylet. Straks dræbte Andronikos ham, og det uden at tage hensyn til, hvad der var ret.

v35  Af den grund var ikke blot jøder, men også mange fra de andre folkeslag oprørte, og de var forbitrede over det retsstridige mord, manden havde begået. v36  Da kongen vendte tilbage fra Kilikien, fik jøderne i byen foretræde for ham, og selv grækerne delte deres forbitrelse over, at Onias var blevet dræbt uden grund. v37  Antiokus blev nu grebet af dyb sorg og medfølelse og græd over den afdøde på grund af hans retskaffenhed og høje moral, v38  og optændt af raseri tog han på stedet Andronikos' purpurkappe fra ham, rev hans kjortel itu og lod ham føre omkring i hele byen, og på selve det sted, hvor han havde udført sin ugudelige handling mod Onias, dér lod han den blodbesudlede henrette. Således gav Herren ham den velfortjente straf.

Lysimakos i Jerusalem

v39  I Jerusalem begik Lysimakos med Menelaos' samtykke mange tempelran, og da rygtet herom bredte sig vidt omkring, samlede mængden sig i protest mod Lysimakos, fordi mange guldkar allerede var blevet fjernet. v40  Da skarerne var ophidsede og fyldt af vrede, bevæbnede Lysimakos hen ved tre tusind mand og begyndte på sine voldshandlinger; en vis Auranos, der var fremskreden i alder og ikke mindre i tåbelighed, var udnævnt til anfører. v41  Da jøderne så, at Lysimakos endog ville gå til håndgribeligheder, var der nogle, der samlede sten sammen, andre store træstykker, mens andre igen tog noget aske, der lå der, og kastede det på må og få mod Lysimakos' folk. v42  Derved ramte og sårede de mange af dem, nogle huggede de ned, de øvrige drev de på flugt, og tempelraneren selv gjorde de det af med ved skatkammeret.

v43  Disse begivenheder førte til en retssag mod Menelaos. v44  Da kongen kom til Tyrus, forelagde de tre mænd, der var sendt af ældsterådet, sagen for ham. v45  I grunden havde Menelaos allerede tabt sagen, men han lovede Ptolemæus, Dorymenes' søn, mange penge for at overtale kongen. v46  Da Ptolemæus derfor fik kongen med ud i en søjlegang under påskud af, at han kunne trænge til frisk luft, fik han ham omstemt, v47  og ophavsmanden til al ulykken, Menelaos, blev af kongen frikendt for anklagerne, mens de ulykkelige anklagere, som selv for en skytisk domstol ville blive frikendt og ikke domfældet, blev dømt til døden. v48  Med det samme fik de, der havde været byens og folkets og de hellige kars fortalere, deres retsstridige straf. v49  Derfor var der også nogle indbyggere i Tyrus, der blev så forbitrede, at de gav dem en storslået begravelse. v50  Men Menelaos forblev i kraft af de herskendes griskhed ved magten, voksede i sin ondskab og blev en farlig forræder for sine medborgere.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies