Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
At frygte Herren er en kilde til liv for den, der vil undgå dødens snarer.

Ordsprogenes Bog 14,27

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Josef: Josefs historie er en af Det Gamle Testamentes dramatiske og mystiske fortællinger. Han går fra at blive udstødt af sine brødre i Kana'ans Land til at være den næstmægtigste mand i Egypten. Han er både vis og smuk, og det bringer ham både i uføre og giver ham succes
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De ældste håndskrifter: Fra 3-400-tallet e.Kr. har vi tre store bibelhåndskrifter, der indeholder store dele af Bibelen. Dog findes der også en hel række andre skrifter og fragmenter, der er ældre og rummer mindre dele af Bibelen.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Mennesker er Jesu arme og ben her på jorden: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Eva-Maria Schwarz, sognepræst i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, på 6 skarpe
Læs mere>  

Indhold

Bog

Kapitel

Folkets syndsbekendelse

v1  Den fireogtyvende dag i denne måned samledes israelitterne under faste, klædt i sæk og med jord strøet på hovedet. v2  Israels slægt skilte sig ud fra alle de fremmede, og de trådte frem og bekendte deres synder og deres fædres skyld. v3  De rejste sig op, og der blev læst op af Herren deres Guds lovbog en fjerdedel af dagen, og i en anden fjerdedel aflagde de bekendelse og tilbad Herren deres Gud. v4  Og Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebanja, Bunni, Sherebja, Bani og Kenani gik op på levitternes forhøjning og råbte med høj røst til Herren deres Gud. v5  Og levitterne Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneja, Sherebja, Hodija, Shebanja og Petakja sagde: »Rejs jer, pris Herren jeres Gud fra evighed til evighed!«
      Lovet være dit herlige navn,
      der er ophøjet over al lov og pris.


       v6  Du, Herre, er den eneste.
      Du skabte himlen,
      himlenes himmel med hele dens hær,
      jorden med alt, hvad den rummer,
      havene med alt, hvad de rummer.
      Du giver dem alle livet,
      og himlens hær tilbeder dig.


       v7  Du er Gud Herren,
      som udvalgte Abram
      og førte ham ud fra Ur i Kaldæa,
      du gav ham navnet Abraham.
       v8  Du fandt hans hjerte trofast mod dig,
      og du sluttede pagten med ham
      om at give kana'anæernes land,
      hittitternes, amoritternes,
      perizzitternes, jebusitternes og girgashitternes land,
      om at give det til hans efterkommere;
      og du holdt dit løfte,
      for du er retfærdig.


       v9  Du så vore fædres lidelse i Egypten,
      du hørte deres skrig ved Sivhavet.
       v10  Du gjorde tegn og undere mod Farao,
      mod alle hans trælle og hele folket i hans land,
      for du vidste, at de handlede mod dem i overmod,
      og du skabte dig et navn, som du har den dag i dag.
       v11  Du kløvede havet foran dem,
      så de gik tørskoet gennem havet;
      men deres forfølgere kastede du i dybet
      som en sten i de vældige vande.
       v12  I en skysøjle førte du dem om dagen,
      og i en ildsøjle om natten
      for at oplyse vejen for dem,
      som de skulle vandre.


       v13  Du steg ned på Sinajs bjerg
      og talte med dem fra himlen;
      du gav dem
      retfærdige retsregler,
      sande love,
      gode lovbud og befalinger.
       v14  Du kundgjorde dem
      din hellige sabbat,
      du gav dem
      befalinger, lovbud og love
      ved din tjener Moses.
       v15  Du gav dem brød fra himlen
      til at stille deres sult;
      du lod vand strømme ud af klippen
      til at stille deres tørst.
      Du befalede dem at gå ind
      og tage det land i besiddelse,
      som du havde svoret
      at give dem.
       v16  Men de, vore fædre, handlede selvrådigt,
      de gjorde nakken stiv
      og adlød ikke dine befalinger.
       v17  De nægtede at adlyde,
      og de huskede ikke de undere,
      du havde gjort for dem;
      de gjorde nakken stiv og satte sig i hovedet
      at vende tilbage til trældommen i Egypten.
      Men du er en tilgivelsens Gud,
      nådig og barmhjertig,
      sen til vrede og rig på troskab,
      så du svigtede dem ikke.
       v18  De støbte sig endog
      et billede af en tyrekalv
      og sagde: »Her er din Gud,
      som førte dig op fra Egypten!«
      De gjorde sig skyldige i grove forhånelser.
       v19  Men i din store barmhjertighed
      svigtede du dem ikke i ørkenen;
      skysøjlen veg ikke fra dem,
      når den om dagen skulle føre dem på vejen,
      ildsøjlen ej heller om natten,
      når den skulle oplyse vejen for dem,
      som de skulle vandre.
       v20  Du gav dem din gode ånd
      for at give dem indsigt;
      du forholdt dem ikke din manna,
      du gav dem vand til at stille deres tørst.
       v21  I fyrre år sørgede du for dem,
      så de ikke led mangel i ørkenen;
      deres klæder blev ikke slidt i laser,
      og deres fødder svulmede ikke op.


       v22  Du gav dem kongeriger og folkeslag,
      som du tildelte som grænseland;
      de erobrede Sihons land,
      Heshbons konges land,
      og landet, der tilhørte Og,
      Bashans konge.
       v23  Du gjorde deres børn talrige
      som himlens stjerner,
      du førte dem til det land,
      du havde lovet deres fædre,
      at de skulle gå ind og tage i besiddelse.
       v24  Og børnene kom ind
      og tog landet i besiddelse;
      foran dem undertvang du
      landets indbyggere, kana'anæerne,
      og du gav dem i deres hånd,
      både deres konger og landets folk,
      så de kunne gøre med dem, hvad de ville.
       v25  De indtog befæstede byer
      og frugtbar jord,
      de tog huse i besiddelse,
      der var fulde af alt godt,
      cisterner, vingårde, olivenlunde
      og frugttræer i mængde.
      De spiste, blev mætte og fede,
      de svælgede i dine rige, gode gaver.


       v26  Men de blev trodsige og gjorde oprør mod dig
      og vendte ryggen til din lov.
      De dræbte dine profeter,
      som formanede dem
      til at omvende sig til dig.
      De gjorde sig skyldige i grove forhånelser.
       v27  Da gav du dem i deres fjenders hånd,
      og de bragte trængsler over dem.
      I deres trængsler råbte de til dig;
      du hørte dem fra himlen,
      og i din store barmhjertighed gav du dem befriere,
      som frelste dem fra deres fjenders hånd.


       v28  Men så snart de fik fred,
      gjorde de på ny,
      hvad der var ondt i dine øjne.
      Så gav du dem i deres fjenders hånd,
      og de herskede over dem.
      De råbte igen til dig,
      og du hørte dem fra himlen og reddede dem
      gang på gang i din barmhjertighed.
       v29  Du formanede dem til at vende om til din lov,
      men de handlede selvrådigt og adlød ikke dine bud.
      De syndede mod dine retsregler,
      som mennesket lever ved, når det følger dem.
      I trods vendte de ryggen til,
      de gjorde nakken stiv og ville ikke høre.
       v30  Du bar over med dem
      i mange år,
      og du formanede dem ved din ånd
      gennem profeterne,
      og da de ikke ville lytte,
      gav du dem i fremmede folks hånd.
       v31  Men i din store barmhjertighed
      gjorde du det ikke af med dem,
      og du svigtede dem ikke,
      for du er en nådig og barmhjertig Gud.


       v32  Og nu, vor Gud, du store Gud,
      du vældige og frygtindgydende,
      som bevarer pagten og troskaben:
      Lad det være nok med de trængsler,
      som har ramt os,
      vore konger og vore stormænd,
      vore præster og vore profeter,
      vore fædre og hele vort folk
      fra assyrerkongernes dage
      indtil i dag.
       v33  Du er retfærdig
      i alt det, der har ramt os,
      for du har vist trofasthed,
      mens vi har handlet uretfærdigt.
       v34  Vore konger og vore stormænd,
      vore præster og vore fædre
      fulgte ikke din lov,
      de lyttede ikke til de bud og formaninger,
      du havde givet dem.
       v35  Trods deres kongedømme,
      trods den store godhed, du havde vist dem,
      og trods det vidtstrakte, frugtbare land,
      du havde givet dem,
      ville de ikke tjene dig og ikke vende om
      fra deres onde gerninger.
       v36  Derfor er vi i dag trælle!
      I landet, du gav vore fædre,
      for at de kunne nyde dets frugt og dets goder,
      i det land er vi nu trælle.
       v37  Dets rige afgrøde tilfalder de konger,
      du har sat over os for vore synders skyld;
      de hersker over vore kroppe og vort kvæg, som de har lyst.
      Vi er i stor nød!

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Tip!
Krydshenvisninger til bibelteksten vises i bunden af siden, når der klikkes på det enkelte versnummer.
Bibelen på færøsk
Bibelen på grønlandsk
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Mest læste projekter
.
Mest viste i Netbutikken
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies