Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden. Selv under latter kan et hjerte lide

Ordsprogenes Bog 14,12-13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Maria: Maria er Jesus’ mor. Ifølge Det Nye Testamente er hun en ung pige fra Nazaret og forlovet med en tømrer ved navn Josef. Hendes liv ændrer sig dog, da hun får besøg af ærkeenglen Gabriel
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Hun gav Det Nye Testamente en chance til: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Cecilie Vestergaard Raaberg, der er teologisk medarbejder og generalsekretærens betroede sekretær i Bibelselskabet
Læs mere>  
Brevkassen: Er der forskel på, om regler står i Det Nye eller Det Gamle Testamente?
Jesus holder sin bjergprædiken og sætter nyt lys den gamle lov. Foto: Jwh/Wikimedia Commons.
A+/a-   
Er der forskel på, om en regel står i Det Nye eller Det Gamle Testamente, når det kommer til vores adfærd i dag? Sådan spørger Katrine, og de to biskopper Marianne Christiansen og Steen Skovsgaard samt formand for Evangelisk Luthersk Netværk Henrik Højlund kommer med hver deres svar
Den apostolske trosbekendelse

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.


Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.


Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved
Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og
begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til
himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han
skal komme at dømme levende og døde.


Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Til Bibelselskabet

I den alt for ofte overophedede debat om middelalderlige straffe i diverse religioner henvises der tit til, at Biblen også anbefaler steninger og andre barbariske afstraffelser (som f.eks at tugte sine børn (og kone?)).

Er der forskel på, om disse regler står i Det Nye eller Gamle Testamente? Og hvad er det, "almindelig dansk" kristendom bygger på?

Mvh Katrine

*********************************

Marianne Christiansen, teolog og biskop over Haderslev Stift, svarer:

Kære Katrine

Med "almindelig dansk" kristendom mener du nok evangelisk-luthersk kristendom, som er den trosretning, folkekirken tilhører, og som har præget Danmark siden reformationen for snart 500 år siden.Den bygger på fortolkning af Biblen i lyset af troen på Jesus Kristus.

Folkekirken har et bekendelsesgrundlag - det vil sige en samling skrifter, som forkyndelsen i folkekirken går ud fra: Biblen, tre trosbekendelser (den apostolske er den mest kendte; den er grundlaget for hver dåb). Luthers lille katekismus og Den Augsburgske Bekendelse (bekendelsesskrifterne kan læses på Folkekirken.dk)

Man kan sige, at bekendelsesskrifterne giver den fortolkningsnøgle til Biblen, som vi i den evangelisk-lutherske kirke bruger til at "åbne" Biblen og tolke den ind i vores liv.

Nogen vil sige, at man kan læse Biblen bogstaveligt. Jeg vil dog hævde, at man aldrig kan undgå at fortolke og forstå det, man læser, og dermed selv være med i udlægningen. Historien viser, at der er flere - ikke uendeligt mange, men mange - måder at forstå de bibelske tekster på.

Martin Luthers vejledning (i hans forelæsninger over Galaterbrevet) til at læse Skriften (det vil sige Biblen) var, at den skal læses, så den "driver på Kristus" Altså: Læs den som en fortælling om, at hvad det vil sige, at Gud er blevet menneske i Jesus og er gået i døden for alle og opstået fra de døde. Forstå og fortolk Skriften ud fra denne grundlæggende tro.

Søren Kierkegaard har tilføjet, at Skriften skal læses som et brev fra den elskede (Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet, 1851). Andre vil måske mene, at man skal læse Skriften som en lovbog, en opskrift eller en facitliste for de spørgsmål, man møder i sit liv.

For de fleste kristne vil der være forskel på den vægt, man tillægger Det gamle og Det nye Testamente - fordi det Nye Testamente (der handler om Jesus) fortolker Det gamle Testamente og gør, at kristendommen adskiller sig fra jødedommen, som jo forholder sig til Skrifterne i det, vi kalder det gamle testamente = den gamle pagt. Disse skrifter kaldes kun  "Den gamle pagt" af de/vi, der mener, at der er stiftet "en ny pagt" (et  nyt testamente), et nyt forhold mellem Gud og mennesker i Jesus. Islams helligskrift Koranen inddrager fortællinger fra både Det Gamle og Det Nye Testamente og fortolker dem ud fra Muhammeds åbenbaringer.

Den "almindelige danske" kristendom sætter altså troen på Jesus, som den er udtrykt i trosbekendelserne, som den nøgle, både det gamle og det nye testamente fortolkes igennem.

"Den "almindelige danske" kristendom sætter altså troen på Jesus, som den er udtrykt i trosbekendelserne, som den nøgle, både det gamle og det nye testamente fortolkes igennem."
Når det kommer til bestemmelserne om forholdet mennesker, og hvordan man lever sammen, vil der også være forskel på forståelsen. Moselovens mange bestemmelser, herunder bestemmelserne om straffe, regnes af de færreste kristne for gyldige, eftersom Jesus - og med ham Paulus - har samlet Lovens mening i "det dobbelte kærlighedsbud": du skal elske din Gud og din næste som dig selv. Dette forstås - ikke mindst i lyset af Jesu eget liv og fortællinger - sådan, at den kristne ikke skal forholde sig til Moselovens bestemmelser, men til hensigten med loven, nemlig et liv i kærlighed til Gud og næsten/medmennesket. Det vil sige, at den kristne forholder sig til verdslig lovgivning som det, der regulerer det fælles liv, men altid med forpligtelse til handle barmhjertigt.

Gennem historien kan man derfor se, at reglerne for for eksempel straffe varierer. Det gør de også i de øvrige skriftreligioner - for når man har et helligskrift, har man også muligheder for til at fortolke skriften. Nogle kristne har ud af Biblen læst, at dødsstraf og afhuggelse af lemmer kunne være legitimt, hvis det tjente til sjælens frelse, mens andre kristne ud af den samme bibel læser en afvisning af alle former for vold.

Tilsvarende læser nogle stadigvæk et over- og underordningsforhold mellem mand og kvinde ud af biblen, mens andre ud af den samme bibel læser, at mennesket uanset køn er lige værdigt og frit. Nogle læser de seksuelle normer og forbud, der gælder i Det Gamle Testamente og hos Paulus som gyldige i dag, mens andre læser, at forvaltningen af seksualiteten sker inden for samfundets normer og under samme ansvar for kaldet til kærlighed til Gud og medmennesket som det øvrige medmenneskelige liv, for eksempel børneopdragelse.

Så fortolkningen beror ikke først og fremmest på, om reglerne står i Det Gamle eller i Det Nye Testamente (for øvrigt forholder for eksempel Paulus sig ofte til Det Gamle Testamente, for det er jo hans kulturelle og religiøse baggrund), men på, om man mener, at reglerne er gyldige på tværs af kultur og normer, eller man mener, at de konkrete regler er bundet til deres tid og sted, og at mennesker til enhver tid er sat fri til og forpligtet på at formulere love og leveregler ud fra den grundlæggende kærlighed til Gud og medmennesket, som er åbenbaret i Jesus.

"Almindelig dansk" kristendom hælder generelt til det sidste.

Venlig hilsen
Marianne Christiansen

Læs Marianne Christiansens andre brevkassesvar her

********************************************************

Henrik Højlund, teolog, sognepræst og formand for Evangelisk Luthersk Netværk, svarer:

Kære Katrine

Der er en helt afgørende forskel på, om reglerne står i Det Gamle eller Det Nye Testamente.

Den kristne kirke har helt fra begyndelsen set på Det Gamle Testamente som en foreløbig åbenbaring af Guds frelsesplaner, som en åbenbaring, der havde en indbygget ophørsdato i sig. Og vel at mærke indskrevet i testamentet selv. Det lå allerede i den gamle pagt, at den kun skulle vare en tid. En dag ville den blive afløst af en ny pagt med et andet indhold og med en anden basis.

"Set med nytestamentlige, kristne øjne er de gammeltestamentlige love og regler ikke forpligtende for hverken enkeltmennesker eller samfund i dag."
Den nye pagts basis er Jesu død og opstandelse. Den har ikke en grundlæggende anderledes moral end den, vi finder i Det Gamle Testamentes love, men selve grundplanen for frelsen er baseret på noget helt andet end overholdelsen af en lang række kultiske og juridiske love, som i den gamle pagts tid. I Det Gamle Testamente drejede det sig om udfoldelsen af Guds vilje gennem et konkret folk i et konkret land. Det involverede et meget omfattende regelsæt for både det religiøse og det samfundsmæssige. En form for teokrati. I alt det lå der en foreløbig frelsesplan, som imidlertid pegede frem mod en anden plan med et universelt sigte og med Evigheden som mål.

I Det Nye Testamente drejer det sig derfor om udfoldelsen af Guds vilje gennem alle dem, der tror på ham, uden national eller etnisk begrænsning, ikke hæftet op på en bestemt samfundsmodel, men udlevet gennem kirkens liv i verden med sigte på det kommende Gudsrige.

Kort sagt: Set med nytestamentlige, kristne øjne er de gammeltestamentlige love og regler ikke forpligtende for hverken enkeltmennesker eller samfund i dag. Selvom den moralske kerne er den samme, og flere af lovene i øvrigt i deres samtid var yderst humane sammenlignet med nabosamfunds love og straffebestemmelser.
 
Almindelig dansk kristendom, sådan som den findes i folkekirken, er baseret på Biblen, de oldkirkelige symboler – den apostolske trosbekendelse, den nikænske trosbekendelse og den athanasianske trosbekendelse - og de lutherske bekendelsesskrifter - den augsburgske bekendelse og den lille katekismus.

Biblen er basis for absolut alle kristne i hele verden. De oldkirkelige symboler (som kan googles) er basis for de allerfleste kristne i hele verden. Katolikker, ortodokse, anglikanere, lutheranere og så videre. Og så er der den særlige præcisering af Biblens og de oldkirkelige symboler, som vi finder i de lutherske bekendelsesskrifter. De er basis for en ret lille del af verdens kristne, blandt andet den danske folkekirke.

Henrik Højlund

Læs Henrik Højlunds andre brevkassesvar her

********************************************************

Steen Skovsgaard, teolog og biskop over Lolland-Falsters Stift, svarer:

Kære Katrine

Det korte svar er, at der i høj grad er forskel på lovbestemmelserne i Det gamle og Det nye Testamente. I Det Nye Testamente hører vi mange gange, at Jesus taler imod Moseloven. For eksempel i Bjergprædikenen Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 43:

”I har hørt, at der er sagt: ’Du skal elske din næste og hade din fjende. ’Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer…”

Og et andet sted, da de skriftkloge og farisæerne kommer med en kvinde, som de ønsker at stene. Her siger Jesus:

”Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende!” Og de gik alle væk, én efter én.

Endelig siger Jesus, at hele loven kan sammenfattes i det dobbelte kærlighedsbud:

”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne!” (Matthæusevangeliet kapitel 22, vers 37-40)

Mvh
Steen Skovsgaard

Læs Steen Skovsgaards andre brevkassesvar her

********************************************************

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Vi har et helt tema i brevkassen om Det Gamle Testamente. Se det her

Hvad mener protestanter om Det Gamle Testamente? Se svaret på det spørgsmål her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies