Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Johannes Døber: Johannes Døber banede vejen for Jesus. Men hans historie er på mange måder tragisk: Han endte sine dage med at blive halshugget, hvorefter hans hoved blev serveret på et fad til Herodias, kongens kone.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  v1  Levis sønner var: Gershom, Kehat og Merari. v2  Navnene på Gershoms sønner var: Libni og Shim'i. v3  Kehats sønner var: Amram, Jis'har, Hebron og Uzziel. v4  Meraris sønner var: Makli og Mushi. Det var levitternes slægter, efter deres fædre. v5  Efter Gershom: hans søn Libni, hans søn Jahat, hans søn Zimma, v6  hans søn Joa, hans søn Iddo, hans søn Zera og hans søn Jeateraj. v7  Kehats sønner var: hans søn Amminadab, hans søn Kora, hans søn Assir, v8  hans søn Elkana, hans søn Ebjasaf, hans søn Assir, v9  hans søn Tahat, hans søn Uriel, hans søn Uzzija og hans søn Saul. v10  Elkanas sønner var: Amasaj, Akimot, v11  hans søn Elkana, hans søn Sofaj, hans søn Nahat, v12  hans søn Eliab, hans søn Jeroham og hans søn Elkana. v13  Samuels sønner var: Joel, den førstefødte, og Abija, den næste. v14  Meraris sønner var: Makli, hans søn Libni, hans søn Shim'i, hans søn Uzza, v15  hans søn Shim'a, hans søn Haggija og hans søn Asaja.

  v16  Dette er dem, som David indsatte til at varetage sangen i Herrens tempel, efter at arken havde fundet hvile, v17  og som gjorde tjeneste foran Åbenbaringsteltets bolig som sangere, indtil Salomo havde bygget Herrens tempel i Jerusalem; de forrettede tjeneste i overensstemmelse med forordningen for dem. v18  De, som gjorde tjeneste, og deres sønner var: af kehatitterne sangeren Heman, søn af Joel, søn af Samuel, v19  søn af Elkana, søn af Jeroham, søn af Eliel, søn af Toa, v20  søn af Sif, søn af Elkana, søn af Mahat, søn af Amasaj, v21  søn af Elkana, søn af Joel, søn af Azarja, søn af Sefanja, v22  søn af Tahat, søn af Assir, søn af Ebjasaf, søn af Kora, v23  søn af Jis'har, søn af Kehat, søn af Levi, søn af Israel. v24  Hans broder var Asaf, der stod til højre for ham: Asaf, søn af Berekja, søn af Shim'a, v25  søn af Mikael, søn af Ba'aseja, søn af Malkija, v26  søn af Etni, søn af Zera, søn af Adaja, v27  søn af Etan, søn af Zimma, søn af Shim'i, v28  søn af Jahat, søn af Gershom, søn af Levi. v29  Deres brødre, meraritterne, som stod til venstre, var: Etan, søn af Kishi, søn af Abdi, søn af Malluk, v30  søn af Hashabja, søn af Amasja, søn af Hilkija, v31  søn af Amsi, søn af Bani, søn af Shemer, v32  søn af Makli, søn af Mushi, søn af Merari, søn af Levi.

  v33  Deres brødre levitterne var pligtige til at gøre alt arbejdet i huset, hvor Gud har sin bolig, v34  men Aron og hans sønner bragte røgelsesofre på brændofferalteret og røgelsesofferalteret; de udførte alt arbejdet i det Allerhelligste og skaffede Israel soning, ganske som Guds tjener Moses havde befalet. v35  Arons sønner var: hans søn Eleazar, hans søn Pinehas, hans søn Abishua, v36  hans søn Bukki, hans søn Uzzi, hans søn Zerakja, v37  hans søn Merajot, hans søn Amarja, hans søn Akitub, v38  hans søn Sadok og hans søn Akima'as.

  v39  De steder i deres område, hvor de havde deres lejr, var: Arons sønner af kehatitternes slægt – for den første lodkastning gjaldt dem – v40  fik Hebron i Juda med omkringliggende græsmarker; v41  men byens jord og landsbyerne fik Kaleb, Jefunnes søn. v42  Arons sønner fik tilflugtsbyen Hebron, Libna med tilhørende græsmarker, Jattir, Eshtemoa med tilhørende græsmarker, v43  Hilen med tilhørende græsmarker, Debir med tilhørende græsmarker, v44  Ashan med tilhørende græsmarker og Bet-Shemesh med tilhørende græsmarker. v45  Af Benjamins stamme: Geba med tilhørende græsmarker, Alemet med tilhørende græsmarker og Anatot med tilhørende græsmarker, i alt tretten byer fordelt mellem deres slægter. v46  De øvrige kehatitter fik ved lodkastningen, slægt for slægt, ti byer af Efraims, Dans og halvdelen af Manasses stamme. v47  Gershomitterne fik, slægt for slægt, tretten byer af Issakars, Ashers, Naftalis og Manasses stamme i Bashan. v48  Meraritterne fik ved lodkastningen, slægt for slægt, tolv byer af Rubens, Gads og Zebulons stammer. v49  Israelitterne afgav disse byer med tilhørende græsmarker til levitterne. v50  Af judæernes, simeonitternes og benjaminitternes stammer blev de byer, som her er nævnt, afgivet ved lodkastningen. v51  Kehatitternes slægter fik ved lodkastningen nogle byer af Efraims stamme. v52  De fik tilflugtsbyen Sikem med tilhørende græsmarker i Efraims bjergland, Gezer med tilhørende græsmarker, v53  Jokmeam med tilhørende græsmarker, Bet-Horon med tilhørende græsmarker, v54  Ajjalon med tilhørende græsmarker og Gat-Rimmon med tilhørende græsmarker. v55  Af halvdelen af Manasses stamme: Aner med tilhørende græsmarker og Bil'am med tilhørende græsmarker til kehatitternes øvrige slægter. v56  Gershomitterne fik, slægt for slægt, af halvdelen af Manasses stamme: Golan i Bashan med tilhørende græsmarker og Ashtarot med tilhørende græsmarker. v57  Af Issakars stamme: Kedesh med tilhørende græsmarker, Daberat med tilhørende græsmarker, v58  Ramot med tilhørende græsmarker og Anem med tilhørende græsmarker. v59  Af Ashers stamme: Mashal med tilhørende græsmarker, Abdon med tilhørende græsmarker, v60  Hukok med tilhørende græsmarker og Rehob med tilhørende græsmarker. v61  Af Naftalis stamme: Kedesh i Galilæa med tilhørende græsmarker, Hammon med tilhørende græsmarker og Kirjatajim med tilhørende græsmarker.

  v62  De øvrige meraritter fik af Zebulons stamme: Rimmon med tilhørende græsmarker og Tabor med tilhørende græsmarker. v63  Øst for Jordan, over for Jeriko, fik de af Rubens stamme: Beser i ørkenen med tilhørende græsmarker, Jasa med tilhørende græsmarker, v64  Kedemot med tilhørende græsmarker og Mefa'at med tilhørende græsmarker. v65  Af Gads stamme: Ramot i Gilead med tilhørende græsmarker, Mahanajim med tilhørende græsmarker, v66  Heshbon med tilhørende græsmarker og Jazer med tilhørende græsmarker.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies