Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Salomo: Kong Salomo finder vi i Det Gamle Testamente. Han er kendt for to ting: sin store rigdom og sin store visdom. Det er også ham, som bygger Templet i Jerusalem, og under ham bliver Israel endnu rigere og mere betydningsfuldt, end det var under hans far, Kong David.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Læsemåder: Bibelen er til alle tider blevet læst af mange forskellige mennesker under forskellige livsomstændigheder.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Demetrios I slutter fred med Jonatan

  v1   År 160 gik Antiokus' søn Alexander Epifanes imod Ptolemais og indtog den; indbyggerne tog imod ham, og han blev konge dér. v2  Da kong Demetrios hørte det, samlede han mange tropper og drog i krig mod ham. v3  Og han sendte Jonatan et brev med forsikringer om fred, så han kunne føle sig beæret. v4  Han tænkte nemlig: »Lad os komme først med at få sluttet fred med jøderne, før han slår sig sammen med Alexander imod os. v5  For han vil huske alt det onde, vi har gjort mod ham og hans brødre og mod folket.« v6  Demetrios gav så Jonatan ret til at samle tropper, skaffe sig våben og være hans forbundsfælle, og han lovede, at de gidsler, der befandt sig i Borgen, skulle udleveres til ham.

  v7  Jonatan kom så til Jerusalem og læste brevet op for hele folket og for besætningen i Borgen, v8  og de blev grebet af forfærdelse, da de hørte, at kongen havde givet ham ret til at samle tropper. v9  Besætningen i Borgen udleverede gidslerne til Jonatan, og han gav dem tilbage til deres forældre. v10  Jonatan bosatte sig i Jerusalem, og han begyndte at genopbygge og istandsætte byen. v11  Han pålagde dem, der udførte arbejdet, at opføre bymurene og murene omkring Zions bjerg af kvadersten, for at de kunne blive stærkere; og det gjorde de. v12  De fremmede, som var i de fæstninger, Bakkides havde bygget, flygtede; v13  hver og én forlod de deres post og vendte hjem til deres eget land. v14  Kun i Bet-Sur blev der nogle tilbage af dem, som havde opgivet loven og budene. Byen var nemlig deres tilflugtssted.

  Alexander Balas udnævner Jonatan til ypperstepræst

  v15  Da kong Alexander hørte om de løfter, som Demetrios i brevet havde givet Jonatan, og da han fik beretning om de kampe, som Jonatan og hans brødre havde udkæmpet, om de bedrifter, de havde udført, og om de lidelser, de havde været igennem, v16  udbrød han: »Mon vi kan finde bare én som ham? Lad os straks gøre ham til vores Ven og forbundsfælle!« v17  Og han skrev et brev med følgende ordlyd og sendte det til ham: v18  »Kong Alexander hilser sin broder Jonatan. v19  Vi har hørt om dig, at du er en dygtig kriger og værdig til at være vores Ven. v20  Derfor udnævner vi dig i dag til ypperstepræst for dit folk og til at blive kaldt Kongens Ven« – han sendte ham samtidig en purpurkappe og en guldkrone – »og du skal tænke på, hvad der tjener os, og bevare venskabet med os.« v21  I den syvende måned år 160 under løvhyttefesten iførte Jonatan sig så de hellige klæder, og han samlede tropper og skaffede sig en mængde våben.

  Demetrios I søger at overbyde Alexander Balas

  v22  Da Demetrios hørte om disse ting, blev han foruroliget og sagde: v23  »Hvordan kunne vi lade Alexander komme os i forkøbet med at opnå jødernes venskab og dermed vinde styrke? v24  Også jeg vil skrive et brev og søge at overtale dem med tilsagn om hæder og gaver, for at de kan holde med mig og yde mig hjælp.« v25  Og han sendte et brev til dem med følgende ordlyd:

  »Kong Demetrios hilser det jødiske folk. v26  Vi har glædet os over at høre, at I har overholdt forbundet med os, og at I fortsat står i venskabsforhold til os og ikke er gået over til vores fjender. v27  Bliv nu ved med at vise troskab mod os; så vil vi belønne jer til gengæld for det, I gør for os. v28  Vi vil fritage jer for mange skatter og give jer gaver. v29  Hermed fritager og undtager jeg jer og alle jøder for personskatten, for saltafgiften og for skatten til kronen. v30  Og hvad der skulle betales svarende til værdien af den tredjedel af sæden og den halvdel af frugthøsten, som tilkommer mig, giver jeg fra i dag og i al fremtid afkald på at få fra landet Juda og fra de tre distrikter i Samaria og Galilæa, som fra den dag i dag og for al fremtid er lagt til landet Juda. v31  Jerusalem – og områderne omkring byen – skal være hellig by og fritaget for skat; det gælder også skat af tienden og tempelindtægterne. v32  Jeg giver også afkald på retten til Borgen i Jerusalem og overlader den til ypperstepræsten, så han i Borgen kan anbringe de mænd, han selv udvælger til at bevogte den.

  v33  Hver eneste jøde, der er blevet ført bort som fange fra landet Juda til en eller anden del af mit rige, frigiver jeg uden modydelse; ingen må opkræve skat af dem, heller ikke for deres husdyr. v34  Under alle fester, på sabbatter og nymånedage, på de øvrige foreskrevne helligdage samt tre dage før og tre dage efter festerne skal alle de jøder, der er i mit rige, være fritaget for at betale skatter; v35  ingen skal have ret til at opkræve noget eller bebyrde nogen af dem med noget som helst. v36  Blandt jøderne skal der udskrives op mod tredive tusind mand, der kan indgå i kongens tropper, og de vil få løn svarende til den, der tilkommer alle kongens tropper. v37  En del af dem skal anbringes i de store kongelige fæstninger og nogle af dem indsættes i betroede embeder i riget. Deres overordnede og deres ledere skal tages af deres midte, og de skal følge deres egne love, sådan som kongen også har påbudt det i landet Juda. v38  De tre distrikter, der er blevet lagt til Judæa fra Samarias område, skal lægges til Judæa på en sådan måde, at de betragtes som stående under én og samme hersker, og de skal ikke adlyde nogen anden myndighed end ypperstepræsten.

  v39  Ptolemais og det tilgrænsende område giver jeg som gave til helligdommen i Jerusalem til at dække de løbende udgifter, v40  og selv giver jeg hvert år femten tusind sekel sølv af de kongelige indtægter fra passende steder. v41  Og alt det resterende, som mine skatteopkrævere i modsætning til tidligere år ikke har afleveret, skal de fra nu af give til det, der vedrører templet. v42  Hertil kommer de fem tusind sekel sølv, som de plejede at opkræve af de midler, der årligt blev indbetalt til helligdommen; også dem giver jeg afkald på, da de tilkommer de præster, der forretter tempeltjenesten. v43  Der kan ikke gøres krav gældende over for nogen, som søger tilflugt i templet eller på tempelområdet i Jerusalem, fordi han står i gæld til kongen eller har anden gæld; der kan heller ikke foretages udpantning i noget af det, han ejer i mit rige. v44  Udgifterne til genopbygning og istandsættelse af helligdommen skal dækkes af de kongelige indtægter, v45  og udgifterne til at genopbygge Jerusalems mure og til at befæste byen hele vejen rundt skal ligeledes dækkes af kongens indtægter. Det samme gælder for genopbygningen af bymurene andre steder i Judæa.«

  Alexander Balas besejrer Demetrios I

  v46  Da Jonatan og folket hørte disse ord, troede de ikke på dem og tog dem ikke til sig, for de havde ikke glemt alt det onde, Demetrios havde gjort i Israel, og hvor meget han havde undertrykt dem. v47  De foretrak at holde sig til Alexander, fordi han havde været den første til at tilbyde dem fred, og de blev ved med at være hans forbundsfæller, så længe han levede.

  v48  Kong Alexander samlede mange tropper og tog opstilling over for Demetrios; v49  de to konger stødte sammen i kamp, og Alexanders hær tog flugten. Demetrios forfulgte ham og fik overtaget over hans folk. v50  Men Alexander kæmpede hårdnakket, til solen gik ned, og Demetrios faldt den dag.

  Jonatan som gæst ved Alexander Balas' bryllup

  v51  Alexander sendte så bud til kong Ptolemæus i Egypten med den besked: v52  »Jeg er vendt tilbage til mit rige, hvor jeg har taget sæde på mine fædres trone og overtaget styret. Jeg har knust Demetrios og taget magten i vort land. v53  Jeg indlod mig i kamp med ham, og han selv og hans hær blev knust af os, og vi har taget sæde på hans kongetrone. v54  Lad os derfor nu slutte venskab med hinanden. Giv mig din datter til hustru; så bliver jeg din svigersøn, og jeg vil give dig og hende gaver, som er dig værdige.«

  v55  Kong Ptolemæus svarede: »Lykkelig den dag, du vendte tilbage til dine fædres land og tog sæde på deres kongetrone! v56  Jeg vil nu gøre det, du skrev om, men mød mig i Ptolemais, for at vi kan træffe hinanden, så vil jeg lade dig blive min svigersøn, som du har foreslået.« v57  Ptolemæus rejste så fra Egypten sammen med sin datter Kleopatra og kom år 162 til Ptolemais. v58  Kong Alexander mødtes med ham, og Ptolemæus gav ham sin datter Kleopatra, og han holdt hendes bryllup i Ptolemais med pomp og pragt, som konger nu gør det.

  v59  Kong Alexander skrev til Jonatan, at han skulle komme og møde ham. v60  Han drog så med stor pragt til Ptolemais og mødte de to konger, gav dem og deres Venner sølv og guld og mange gaver, og han vandt deres velvilje. v61  Nogle ondsindede og lovløse mænd fra Israel rottede sig sammen mod Jonatan og rettede anklager mod ham, men kongen skænkede dem ikke opmærksomhed. v62  Han befalede derimod, at man skulle tage Jonatans klæder af ham og give ham en purpurkappe på, og det gjorde de. v63  Kongen lod ham tage sæde ved sin side og sagde til sine ledende mænd: »Gå med ham ind i byen og lad udråbe, at ingen må rette nogen som helst anklage mod ham, og ingen må volde ham vanskeligheder af nogen som helst grund.« v64  Da de, der var kommet for at rette anklager, så den ære, der blev vist ham gennem det, herolden råbte, og så ham klædt i purpur, tog de alle flugten. v65  Kongen viste ham også den ære at lade ham indskrive blandt sine Fornemste Venner og udnævne til hærfører og statholder. v66  Jonatan vendte så tilbage til Jerusalem med fred og glæde.

  Jonatan besejrer Apollonios ved Ashdod

  v67   År 165 kom Demetrios' søn Demetrios fra Kreta til sine fædres land, v68  og da kong Alexander hørte det, blev han meget foruroliget og vendte tilbage til Antiokia. v69  Demetrios godkendte Apollonios i hans stilling som statholder over Kølesyrien. Apollonios samlede en stor hær, slog lejr ved Jamnia og sendte derfra følgende budskab til ypperstepræsten Jonatan: v70  »Som den eneste sætter du dig op mod os; jeg er blevet til spot og spe på grund af dig. Hvorfor optræder du som herre over os oppe i bjergene? v71  Men godt! Hvis du sætter lid til dine tropper, så kom ned til os på sletten og lad os måle os med hinanden dér, for byernes hærstyrke har jeg på min side. v72  Spørg dig for og lær, hvem jeg er, og hvem de andre er, som hjælper os, og man vil sige, at det er umuligt for jer at holde stand mod os, for to gange er dine fædre blevet slået på flugt i deres eget land, v73  og nu vil heller ikke du kunne forsvare dig mod rytteriet og en så stor hær på sletten, hvor der hverken findes klipper eller sten eller noget sted at flygte hen.« v74  Da Jonatan hørte Apollonios' budskab, blev han oprørt og udvalgte ti tusind mand, og med dem rykkede han ud fra Jerusalem. Hans bror Simon sluttede sig til ham for at hjælpe ham. v75  Jonatan slog lejr ved Joppe, men indbyggerne i byen lukkede portene for ham, for Apollonios havde en besætning liggende i Joppe. De gik så til angreb på byen. v76  Indbyggerne blev nu bange og lukkede op, og Jonatan blev herre over Joppe. v77  Da Apollonios hørte det, opstillede han tre tusind ryttere og en stor styrke bestående af fodfolk og rykkede frem mod Ashdod, som om han ville gå videre, men samtidig trak han ind på sletten, fordi han havde et talrigt rytteri, som han satte sin lid til. v78  Jonatan fulgte efter ham mod Ashdod, og hærene stødte sammen i kamp. v79  Nu havde Apollonios ladet tusind ryttere blive tilbage, skjult bag ved israelitterne. v80  Jonatan blev dog klar over, at der var et baghold bag ham; fjenderne omringede hans hær og sendte pile mod hans folk fra morgen til aften. v81  Men Jonatans folk stod fast, som han havde befalet, og fjendernes heste blev trætte. v82  Da trak Simon sin hær til og åbnede kamp mod fodfolkets hærafdeling, for rytteriet var udmattet, og han nedkæmpede fjenderne og slog dem på flugt. v83  Rytteriet blev spredt ud over sletten, og de flygtede til Ashdod og søgte ind i deres afgudstempel Bet-Dagon for at redde livet.

  v84  Jonatan stak ild på Ashdod og byerne omkring den, og han udplyndrede dem. Han stak ild på Dagons tempel og brændte dem inde, der havde søgt tilflugt dér. v85  De, der faldt for sværdet, udgjorde sammen med dem, der indebrændte, hen ved otte tusind mand. v86  Så brød Jonatan op derfra og slog lejr ved Ashkalon, og byens indbyggere kom ud og gav ham en ærefuld modtagelse. v87  Jonatan og hans folk vendte så tilbage til Jerusalem med stort bytte. v88  Da kong Alexander hørte om det, gav han Jonatan endnu flere æresbevisninger. v89  Han sendte ham et guldspænde, sådan som det er skik at gøre mod Kongens Slægtninge, og han gav ham Ekron med hele dens område som ejendom.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies