Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Paulus: Paulus er en sammensat karakter i Det Nye Testamente. Han starter som forfølger af de helt nye kristne menigheder, men ender med at være den mest kendte og udbredte missionær og forkynder af den kristne tro.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Alexander Balas flygter for Ptolemæus VI og dræbes

  v1  Egyptens konge samlede mange tropper, talrige som sandet ved havets bred, og desuden mange skibe. Han havde nemlig til hensigt med list at sikre sig magten over Alexanders rige og lægge det til sit eget. v2  Han tog så af sted til Syrien med forsikringer om fred, og indbyggerne i byerne åbnede portene for ham og gik ham i møde. Det var nemlig en ordre fra kong Alexander, at de skulle gå ham i møde, fordi han var hans svigerfar. v3  Men hver gang Ptolemæus kom ind i en by, anbragte han tropper som besætning i den. v4  Da han var tæt ved Ashdod, viste de ham det nedbrændte Dagontempel, Ashdod og de omkringliggende byer, der lå i ruiner. De viste ham ligene, der lå spredt rundt om, og de forkullede rester af dem, som Jonatan havde indebrændt under krigen; de havde nemlig lagt dem i dynger langs hans rute. v5  Og for at stille Jonatan i et dårligt lys fortalte de kongen, hvad han havde gjort; men kongen sagde ikke noget. v6  Jonatan kom nu med stor pragt kongen i møde ved Joppe, og de hilste på hinanden og blev dér natten over. v7  Jonatan ledsagede så kongen til den flod, der hedder Eleutheros, og vendte derpå tilbage til Jerusalem. v8  Men kong Ptolemæus gjorde sig til herre over byerne langs kysten helt op til Seleukia ved havet, og hele tiden pønsede han på ondt mod Alexander. v9  Han sendte bud til kong Demetrios med denne opfordring: »Kom, lad os slutte forbund med hinanden! Jeg vil give dig min datter, som nu er Alexanders hustru, og du skal være konge over din fars rige. v10  Jeg har nemlig fortrudt, at jeg gav min datter til ham, for han har forsøgt at dræbe mig.« v11  Sådan stillede han Alexander i et dårligt lys, fordi han var ude efter hans rige. v12  Så tog han sin datter fra Alexander og gav hende til Demetrios. Han ændrede holdning til Alexander, og fjendskabet mellem dem blev åbenlyst. v13  Ptolemæus rykkede derpå ind i Antiokia og lod sig krone til konge over Asien. Han bar nu to kroner på sit hoved: Egyptens og Asiens.

  v14  Kong Alexander var på den tid i Kilikien, fordi beboerne i det område gjorde oprør. v15  Da han hørte, hvad der var sket, kom han for at kæmpe mod Ptolemæus, som rykkede ud og mødte ham med en stor hær og slog ham på flugt. v16  Alexander flygtede til Arabien for at søge beskyttelse dér, og kong Ptolemæus stod på magtens tinde. v17  Araberen Zabdiel huggede hovedet af Alexander og sendte det til Ptolemæus. v18  Men to dage senere døde kong Ptolemæus selv, og hans besætninger i fæstningerne blev dræbt af fæstningernes egne folk. v19  Så blev Demetrios konge år 167.

  Demetrios II slutter forbund med Jonatan

  v20  På den tid samlede Jonatan judæerne for at angribe Borgen i Jerusalem, og de opstillede et stort antal belejringsmaskiner mod den. v21  Men nogle lovløse mænd, der hadede deres eget folk, gik til kongen og meddelte ham, at Jonatan belejrede Borgen. v22  Da kongen hørte det, blev han vred. Næppe havde han hørt det, før han brød op, kom til Ptolemais og skrev til Jonatan, at han skulle hæve belejringen og hurtigst muligt møde op til en forhandling med ham i Ptolemais. v23  Men da Jonatan fik den besked, gav han ordre til at fortsætte belejringen; så udvalgte han nogle af Israels ældste og af præsterne og trodsede faren. v24  Han tog sølv, guld, klæder og mange andre gaver med og kom så til kongen i Ptolemais, og han vandt hans velvilje. v25  Nogle lovløse mænd fra hans eget folk rettede anklager mod ham, v26  men kongen behandlede ham på samme måde, som hans forgængere havde gjort, og viste ham ære i alle sine Venners nærvær. v27  Han godkendte ham i embedet som ypperstepræst og anerkendte de andre æresbevisninger, han havde fra tidligere, og han bestemte, at han skulle regnes blandt hans Fornemste Venner. v28  Jonatan bad kongen om at fritage Judæa og de tre distrikter i Samaria for at betale skat, og han lovede ham til gengæld tre hundrede talenter. v29  Det gik kongen ind på, og han skrev det hele ned i et brev til Jonatan; brevet havde følgende indhold: v30  »Kong Demetrios hilser sin broder Jonatan og det jødiske folk. v31  For at også I kan blive bekendt med indholdet i det brev, som vi skrev til vor Slægtning Lasthenes angående jer, har vi udfærdiget denne afskrift til jer: v32  Kong Demetrios hilser sin Fader Lasthenes. v33  Vi har besluttet at vise godhed mod det jødiske folk på grund af dets velvilje mod os; de er vore venner og overholder forpligtelserne over for os. v34  Vi bekræfter deres ret til Judæas område og til de tre distrikter Afairema, Lydda og Ramatajim. Med alle tilliggender er de blevet overført fra Samaria til Judæa. Alle dem, der ofrer i Jerusalem, fritager vi for det, der svarer til de årlige skatter, som kongen tidligere opkrævede hos dem af jordens afgrøder og træernes frugter, v35  foruden det andet, der fra nu af retmæssigt tilkommer os af tienden og tempelindtægterne, såvel som saltdammene og den skat til kronen, vi har ret til – alt det fritager vi dem for. v36  Fra nu af og i al fremtid skal ikke en eneste af disse bestemmelser ophæves. v37  Sørg nu for at få lavet en afskrift af dette brev; den skal gives til Jonatan og anbringes på et iøjnefaldende sted på det hellige bjerg.«

  Jonatan sender hjælpetropper til Demetrios II

  v38  Da kong Demetrios så, at der var ro i landet under hans styre, og at ingen satte sig op mod ham, sendte han alle sine tropper hjem, hver til sit sted, med undtagelse af de fremmede lejetropper, som han havde hvervet fra folkenes fjerne øer. Det fik alle de tropper, der havde tjent under hans forgængere, til at nære fjendskab til ham. v39  Tryfon hed en af dem, der tidligere havde tjent Alexander. Da han så, at alle tropperne beklagede sig over Demetrios, rejste han til araberen Imalkue, der opfostrede Alexanders lille søn Antiokus, v40  og han bad ham indtrængende om at få Antiokus overladt, for at han kunne blive konge i sin fars sted. Han fortalte Imalkue om alt det, Demetrios havde forordnet, og om det fjendskab, hans tropper nærede til ham, og han blev der i længere tid.

  v41  Jonatan sendte bud til kong Demetrios for at få ham til at fjerne besætningen fra Borgen i Jerusalem og fra de andre fæstninger; de bekrigede nemlig hele tiden Israel. v42  Demetrios sendte følgende svar til Jonatan: »Ikke alene det vil jeg gøre for dig og dit folk; jeg vil også, hvis jeg finder en passende lejlighed til det, vise dig og dit folk stor ære. v43  Men lige nu vil du handle rigtigt ved at sende mig nogle mænd, der kan kæmpe sammen med mig, for alle mine tropper har svigtet mig.« v44  Jonatan sendte så 3000 dygtige krigere til ham i Antiokia, og da de nåede frem, glædede kongen sig over, at de var kommet. v45  Men byens indbyggere samledes inde i byen i et antal af 120.000, og de ville dræbe kongen. v46  Han flygtede ind i paladset, og indbyggerne fik kontrol over byens gader og begyndte at kæmpe. v47  Så kaldte kongen jøderne til hjælp, og straks samledes de alle hos ham. Derpå spredte de sig rundt i byen, og dér dræbte de den dag hen ved 100.000. v48  De stak ild på byen og foretog den dag store udplyndringer, og de reddede kongen. v49  Da indbyggerne så, at jøderne havde taget magten i byen og gjorde, hvad de ville, tabte de modet og råbte bedende til kongen: v50  »Slut forlig med os, og få jøderne til at holde op med at angribe os og byen!« v51  De kastede så våbnene fra sig, og der blev sluttet fred. Men jøderne vandt stor anseelse hos kongen og hos alle hans undersåtter, og deres ry nåede ud i hele hans rige; og de vendte tilbage til Jerusalem med stort bytte.

  v52  Kong Demetrios kunne igen tage sæde på sin kongetrone, og der var ro i landet under hans styre. v53  Men han løb fra alt det, han havde sagt, lagde afstand til Jonatan og gengældte ham ikke den store velvilje, Jonatan havde vist ham, men skabte i stedet vanskeligheder for ham.

  Jonatan slutter sig til Antiokus VI

  v54  Nogen tid senere vendte Tryfon tilbage, og med sig havde han Antiokus, der endnu var ganske ung. Han blev udråbt til konge og blev kronet. v55  Alle de tropper, som Demetrios havde skaffet sig af med, samledes nu om Antiokus, og de angreb Demetrios, der blev slået på flugt. v56  Tryfon tog så elefanterne og sikrede sig magten over Antiokia. v57  Den unge Antiokus skrev nu til Jonatan: »Jeg godkender dig i embedet som ypperstepræst, bekræfter din ret til de fire distrikter og til at være en af Kongens Venner.« v58  Han sendte ham også guldbægre til hans bord og gav ham ret til at drikke af guldbæger, gå klædt i purpur og bære guldspænde. v59  Jonatans bror Simon indsatte han som hærfører i området mellem Den Tyriske Trappe og grænsen til Egypten. v60  Jonatan brød op og drog gennem provinsen Hinsides Floden og byerne dér, og hele den syriske hær sluttede sig til ham for at kæmpe sammen med ham. Da han nåede til Ashkalon, kom byens indbyggere ham i møde og viste ham stor ære. v61  Derfra drog han videre til Gaza, men indbyggerne lukkede portene; så belejrede han byen, stak ild på de omliggende byer og udplyndrede dem. v62  Da bad Gazas indbyggere Jonatan om forlig, og det gik han med til. Han tog deres lederes sønner som gidsler og sendte dem til Jerusalem. Derpå drog han videre gennem landet til Damaskus.

  v63  Jonatan hørte, at Demetrios' hærførere var kommet til Kedesh i Galilæa med en stor hær for at fjerne ham fra hans embede; v64  han gik dem i møde, men lod sin bror Simon blive tilbage i Judæa. v65  Simon belejrede Bet-Sur, kæmpede i lang tid mod byen og fik dens indbyggere indesluttet. v66  De bad ham nu om at slutte forlig, og det gik han med til, men han fordrev dem derfra, indtog byen og anbragte en besætning i den. v67  Jonatan og hans hær slog lejr ved Genesaret Sø, og tidligt næste morgen brød de op og drog til sletten ved Hasor. v68  Men her rykkede en hær bestående af fremmede ud mod Jonatan på sletten; de havde lagt et baghold for ham i bjergene, men selv rykkede de direkte frem mod ham. v69  Da nu de, der lå i baghold, kom frem fra deres skjulesteder og tog del i kampen, v70  flygtede alle Jonatans mænd; ikke en eneste af dem blev tilbage undtagen Mattathias, Absaloms søn, og Judas, Kalfis søn, der hørte til hærledelsen. v71  Da flængede Jonatan sine klæder, strøede jord på hovedet og bad. v72  Derpå genoptog han kampen mod fjenderne og slog dem på flugt. v73  Da de af hans egne folk, der var på flugt, så det, vendte de tilbage til ham og tog sammen med ham del i forfølgelsen helt frem til fjendernes lejr i Kedesh, og dér slog de selv lejr. v74  Af de fremmede faldt der den dag hen ved tre tusind mand. Derpå vendte Jonatan tilbage til Jerusalem.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies