Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Kain og Abel: Historien om Kain og Abel er en af de mest kendte fra Det Gamle Testamente. Som med mange andre af de mest berømte fortællinger er også denne egentlig forbløffende kort. Hele historien kan rummes i Første Mosebog kap. 4. Den handler om så menneskelige følelser som jalousi og vrede.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Jonatans henvendelser til Rom og Sparta

  v1  Da Jonatan blev klar over, at det for ham gunstige tidspunkt var inde, udvalgte han nogle mænd og sendte dem til Rom for at få bekræftet og fornyet venskabet med romerne. v2  Også til spartanerne og folkene andre steder sendte han breve af samme art. v3  Mændene rejste til Rom, og de kom ind i Senatet og sagde: »Ypperstepræsten Jonatan og det jødiske folk har sendt os, for at de kan få fornyet jeres tidligere venskab og forbund med dem.« v4  Romerne gav dem så breve med, som pålagde de stedlige myndigheder at sørge for, at de kunne rejse tilbage til landet Juda i sikkerhed.

  v5  Dette er en afskrift af det brev, Jonatan skrev til spartanerne: v6  »Ypperstepræsten Jonatan, folkets ældsteråd, præsterne og den øvrige del af det jødiske folk hilser deres brødre, spartanerne! v7  For længe siden er der fra Areios, som var jeres konge, tilgået ypperstepræsten Onias et brev, der gik ud på, at I er vore brødre, som det også fremgår af medfølgende afskrift. v8  Onias gav sendebudet en ærefuld modtagelse og fik brevet, som indeholdt en udtrykkelig erklæring om forbund og venskab. v9  Skønt vi ikke behøver det, da vi henter trøst i de hellige bøger, vi besidder, v10  har vi alligevel sat os for at sende dette brev til jer for at få broderskabet og venskabet med jer fornyet, så vi ikke skal blive fremmede for jer. For der er gået lang tid, siden I sendte brev til os. v11  Vi tænker dog hele tiden og uophørligt på jer, både ved festerne og på de andre dage, hvor vi har pligt til at frembære ofre, og vi nævner jer i vore bønner, sådan som det er ret og rigtigt at huske brødre. v12  Vi glæder os over jeres berømmelse. v13  Men selv har vi haft trængsler og krige på alle sider; nabokongerne har angrebet os. v14  Vi har dog ikke villet besvære jer og vore andre forbundsfæller og venner med disse krige, v15  for vi har den himmelske hjælp, der har bistået os, så vi er blevet reddet fra vore fjender, mens de blev ydmyget. v16  Vi udvalgte så Numenios, Antiokus' søn, og Antipater, Jasons søn, og dem har vi sendt til romerne for at få fornyet det tidligere venskab og forbund med dem. v17  Så befalede vi dem også at rejse til jer, hilse jer og overbringe jer dette brev fra os om en fornyelse af vores broderskab. v18  Og nu ville det være godt, om I svarede os på det.«

  v19  Dette er en afskrift af det brev, som spartanerne havde sendt til Onias: v20  »Spartanerkongen Areios hilser ypperstepræsten Onias! v21  I et skrift er der fundet den oplysning om spartanerne og jøderne, at de er brødre, og at de er af Abrahams slægt. v22  Da vi nu har fået dette at vide, ville det være godt, hvis I skrev til os om, hvordan det går jer. v23  Men vi for vor part skriver følgende af til jer: ›Jeres kvæg og jeres ejendom er vores, og vores er jeres!‹ Vi giver nu ordre til, at sendebudene giver jer underretning i overensstemmelse med dette.«

  Jonatans felttog til Syrien

  v24  Da Jonatan hørte, at Demetrios' hærførere vendte tilbage med en langt større hær end tidligere for at angribe ham, v25  brød han op fra Jerusalem og mødte dem i Hamats landområde. For han ville ikke give dem mulighed for at trænge ind i hans eget land. v26  Han sendte spioner ind i deres lejr, og de kom tilbage og meddelte, at hæren var opstillet, så den kunne falde over dem om natten. v27  Ved solnedgang gav Jonatan sine folk ordre til at holde sig vågne og beholde deres våben hos sig og hele natten være parat til kamp; og han opstillede vagtposter rundt om lejren. v28  Da modstanderne hørte, at Jonatan og hans folk var klar til kamp, blev de grebet af frygt og rædsel. De tændte bål i lejren og trak sig væk. v29  Men fordi Jonatan og hans folk så de brændende bål, blev de ikke klar over det før om morgenen. v30  Jonatan og hans folk forfulgte dem, men kunne ikke indhente dem, fordi de var gået over Eleutheros-floden. v31  Jonatan vendte sig så mod de arabere, der kaldes zabadæere, slog dem og udplyndrede dem, v32  hvorpå han brød op, nåede til Damaskus og gik videre gennem hele landet. v33  Også Simon drog af sted og rykkede frem til Ashkalon og fæstningerne i nærheden. Derpå vendte han sig mod Joppe, som han indtog. v34  Han havde nemlig hørt, at de ville overgive fæstningen til Demetrios' folk, og han anbragte dér en besætning, som skulle bevogte byen.

  Jonatan afskærer Borgen i Jerusalem

  v35  Da Jonatan var vendt tilbage, sammenkaldte han folkets ældste og besluttede sammen med dem at opføre fæstninger i Judæa, v36  at gøre Jerusalems mure højere og at bygge en stor mur mellem Borgen og byen, som kunne adskille dem fra hinanden, så Borgen kunne blive afskåret og dens besætning hverken købe eller sælge i byen. v37  De samledes så for at genopbygge byen, da en del af muren mod dalen i øst var faldet sammen. Jonatan genopførte det såkaldte Kefenata, v38  og Simon genopbyggede Hadid i Lavlandet, befæstede den og forsynede den med port og slå.

  Tryfon tager Jonatan til fange

  v39  Tryfon stræbte efter at blive konge over Asien, lade sig krone til konge og gøre det af med kong Antiokus. v40  Da han var bange for, at Jonatan skulle stille sig hindrende i vejen og føre krig mod ham, søgte han stadig en lejlighed til at tage ham til fange og dræbe ham. Han brød derfor op og kom til Bet-Shan. v41  Jonatan drog af sted med fyrre tusind mand, udvalgte krigere, for at gå imod ham, og han kom til Bet-Shan. v42  Da Tryfon så, at han var kommet med en stor hær, vovede han ikke at gøre ham noget, v43  men gav ham en ærefuld modtagelse, forestillede ham for alle sine Venner, overbragte ham gaver og pålagde sine Venner og sine tropper at adlyde ham, som de ville adlyde ham selv. v44  Han sagde til Jonatan: »Hvorfor har du ulejliget alle disse mennesker, når der dog ikke er krig mellem os? v45  Send dem nu hjem, og udvælg nogle få mænd til at følge dig. Kom så sammen med mig til Ptolemais, så vil jeg overdrage den til dig, desuden de andre fæstninger og de andre tropper med alle deres befalingsmænd, hvorefter jeg vil vende om og drage bort. For det er derfor, jeg er kommet!«

  v46  Da Jonatan stolede på ham, gjorde han, som han sagde. Han sendte tropperne bort, og de vendte tilbage til landet Juda. v47  Han beholdt hos sig tre tusind mand; af dem lod han to tusind blive i Galilæa, mens tusind drog med ham. v48  Men da Jonatan var kommet ind i Ptolemais, lukkede indbyggerne byens porte, tog ham til fange, og dem, der havde ledsaget ham, huggede de ned med sværd; v49  Tryfon sendte nu tropper og rytteri til Galilæa, ind på den store slette, for at tilintetgøre alle Jonatans folk. v50  Men da de mente at vide, at han var taget til fange og dræbt sammen med sine ledsagere, satte de mod i hinanden og rykkede frem i sluttet trop, rede til kamp. v51  Forfølgerne, som så, at de ville kæmpe på liv og død, vendte om. v52  Alle kom velbeholdne til landet Juda, og de sørgede over Jonatan og hans folk, grebet af stor frygt. Og hele Israel sørgede dybt. v53  Nu søgte alle de omboende folkeslag at tilintetgøre dem. For de sagde: »De har ingen leder og redningsmand. Lad os nu angribe dem og udslette mindet om dem blandt mennesker!«

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies