Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Jakob: Jakob er en meget vigtig skikkelse i Det Gamle Testamente – han er Abrahams barnebarn, Isaks søn – og sammen med de to er han den tredje patriark, altså stamfader til Guds folk, Israel. Det er en fast vending i Det Gamle Testamente, at ’Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud’.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Jøderne vælger Simon som deres leder

  v1  Simon fik at vide, at Tryfon havde samlet en stor hær for at rykke ind i landet Juda og ødelægge landet. v2  Da han erfarede, at jøderne skælvede af angst, drog han op til Jerusalem, kaldte folket sammen v3  og opmuntrede dem med disse ord: »I ved selv, hvor meget jeg og mine brødre og min fars hus har gjort for vore loves og for helligdommens skyld, og I ved om de krige og trængsler, vi har oplevet. v4  Således har alle mine brødre mistet livet for Israels skyld, og jeg er den eneste, der er tilbage. v5  Det kunne aldrig falde mig ind at spare mit eget liv i trængselstider, for jeg er ikke mere værd end mine brødre. v6  Nej, jeg vil skaffe hævn for mit folk, for helligdommen og for jeres kvinder og børn. Alle hedningerne har jo samlet sig for at udslette os i deres had.« v7  Da folket hørte disse ord, tændtes deres mod på ny, v8  og de svarede med høj røst: »Du er vores leder i stedet for Judas og din bror Jonatan. v9  Du skal lede vores kamp, og vi vil gøre alt, hvad du siger til os!« v10  Så samlede han alle våbenføre mænd, lod hurtigt Jerusalems mure gøre færdige og befæstede byen hele vejen rundt. v11  Han sendte Jonatan, Absaloms søn, til Joppe med en større hær, og han drev indbyggerne ud og blev selv dér i byen.

  Simons forhandlinger med Tryfon

  v12  Tryfon brød op fra Ptolemais med en stor hær for at rykke ind i landet Juda, og han havde Jonatan med sig som fange. v13  Men Simon opslog sit kvarter i Hadid ved sletten. v14  Da Tryfon nu fik at vide, at Simon var trådt i sin bror Jonatans sted, og at han stod i begreb med at indlede kampen, sendte han bud til ham med denne besked: v15  »Det er på grund af de penge, din bror Jonatan skylder statskassen for sine embeder, at vi holder ham fanget. v16  Send blot hundrede talenter sølv og to af hans sønner som gidsler – for at han ikke, når han først er frigivet, skal gøre oprør mod os – så vil vi give ham fri.« v17  Skønt Simon var klar over, at det var på skrømt, de forhandlede med ham, sendte han dog bud efter pengene og drengene for ikke at vække for stor uvilje hos folket. v18  »Det er, fordi jeg ikke har sendt pengene og drengene til Tryfon, at Jonatan er blevet dræbt,« kunne de finde på at sige! v19  Han sendte så drengene og de hundrede talenter; men Tryfon brød sit ord og gav ikke Jonatan fri.

  Jonatan dræbes og begraves i Modein

  v20  Tryfon ville nu trænge ind i landet for at ødelægge det. Han tog en omvej over Adora, men Simon holdt sig med sin hær på siden af ham, hvor han end rykkede frem. v21  Besætningen i Borgen sendte bud til Tryfon for at få ham til at fremskynde marchen gennem ørkenen og få levnedsmidler frem til dem. v22  Tryfon gjorde hele sit rytteri klar til afgang, men samme nat faldt så store mængder sne, at han ikke kunne komme frem. Han brød da op og nåede til Gilead. v23  Da han nærmede sig Baskama, lod han Jonatan dræbe, og han blev begravet dér. v24  Tryfon vendte så om og drog hjem til sit eget land.

  v25  Simon lod sin bror Jonatans lig hente og begravede ham i Modein, hans fædres by. v26  Hele Israel holdt en stor dødsklage over ham, og de sørgede over ham i mange dage. v27  Simon opførte på sin fars og sine brødres grav et bygningsværk så højt, at det kunne ses viden om; det var med glat tilhuggede sten både på bagsiden og forsiden. v28  Han opstillede også syv pyramider, den ene over for den anden, for sin far og sin mor og sine fire brødre. v29  Han udstyrede pyramiderne med kunstnerisk udsmykning og omgav dem med høje søjler; på søjlerne afbildede han rustninger til evigt minde, og ved siden af rustningerne var der udhuggede skibe, så alle søfarende kunne se det. v30  Dette gravmæle, som han opførte i Modein, står den dag i dag.

  Simon anerkendes som ypperstepræst, og jøderne opnår skattefrihed

  v31  Tryfon handlede forræderisk mod den unge kong Antiokus. Han dræbte ham, v32  blev konge i hans sted og lod sig krone til konge over Asien. Han voldte landet meget ondt. v33  Simon genopbyggede Judæas fæstninger, omgav dem med høje tårne og svære mure med port og slå. Og han anbragte forråd af levnedsmidler i fæstningerne.

  v34  Simon udvalgte mænd, som han sendte til kong Demetrios for at opnå skattefrihed for landet. For Tryfon havde ikke gjort andet end at udplyndre det. v35  Kong Demetrios sendte bud og svarede ham, idet han skrev et brev til ham med følgende ordlyd: v36  »Kong Demetrios hilser ypperstepræsten og Kongernes Ven Simon, de ældste og det jødiske folk! v37  Guldkransen og palmegrenen, som I sendte, har vi modtaget, og vi er indstillet på at slutte endelig fred med jer og vil skrive til embedsmændene om at fritage jer for skatterne. v38  Alt, hvad vi har bestemt vedrørende jer, står ved magt, og de fæstninger, I har genopbygget, er jeres. v39  Vi tilgiver jer i øvrigt de forseelser og overtrædelser, I har begået indtil denne dag, og vi fritager jer for den skat til kronen, som I hidtil har skullet betale. Og hvad andet der er blevet opkrævet i Jerusalem, skal ikke mere opkræves. v40  Hvis nogen af jer er værdige til at gøre tjeneste ved hoffet, kan de blive ansat. Der skal herske fred imellem os!«

  v41   År 170 blev Israel befriet for hedningernes åg. v42  Siden da skrev jøderne på deres dokumenter og kontrakter: »I det første år under Simon, den store ypperstepræst, jødernes hærfører og leder.«

  Simon erobrer Gezer

  v43  På den tid belejrede Simon Gezer; han omringede den med sine tropper, lod fremstille et belejringstårn, førte det frem mod byen, slog en breche i et af bymurens tårne og indtog det. v44  Da nu de, der var i belejringstårnet, sprang ind i byen, blev der stor opstandelse derinde; v45  byens indbyggere gik med kvinder og børn op på bymuren med flængede klæder og råbte med høj røst og bønfaldt Simon om at slutte forlig med dem. v46  De sagde: »Du må ikke behandle os efter vore ugerninger, men efter din barmhjertighed!« v47  Simon kom så overens med dem og angreb dem ikke mere. Men han drev dem ud af byen og rensede de huse, hvor de havde haft deres afgudsbilleder, og holdt så indtog i byen med sang og lovprisning. v48  Han udryddede alt urent i byen og befolkede den med mænd, der overholdt loven. Han forstærkede byens befæstning og byggede en bolig for sig selv dér.

  Simon fordriver syrerne fra Borgen i Jerusalem

  v49  Besætningen i Borgen i Jerusalem var hindret i at færdes ude i landet for at købe og sælge; de led meget under hungersnød, og mange af dem døde af sult. v50  De anråbte Simon om at slutte forlig, og det gik han med til. Men han drev dem ud derfra og rensede Borgen for besmittelse. v51  På den treogtyvende dag i den anden måned år 171 holdt de indtog i byen med lovprisning og palmegrene, med citere, cymbler og harper og med hymner og sange. For en stor fjende var knust og Israel befriet. v52  Han bestemte, at denne dag hvert år skulle fejres som en glædesdag. Han forstærkede befæstningen af tempelbjerget ved Borgen, og han boede selv dér med sine folk. v53  Da Simon erfarede, at hans søn Johannes virkelig var en mand, udnævnte han ham til anfører for hele hæren. Johannes boede i Gezer.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies