Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Peter: Peter er den mest berømte af Jesu disciple. Han er lidt ligesom Dr. Watson i forhold til Sherlock Holmes: Han siger ganske ofte det helt forkerte. Til gengæld gør hans udsagn, at vi som læsere forstår, hvad teksterne gerne vil have, at vi skal forstå.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Demetrios II i persisk fangenskab

  v1  År 172 samlede kong Demetrios sine tropper og gik ind i Medien for at hverve hjælpetropper, så han kunne angribe Tryfon. v2  Da Arsakes, kongen over Persien og Medien, hørte, at Demetrios var rykket ind i hans område, sendte han en af sine hærførere af sted for at tage ham til fange levende. v3  Hærføreren rykkede ud og slog Demetrios' hær, tog ham til fange og førte ham til Arsakes, som satte ham i fængsel.

  Lovprisning af Simon


         v4  Landet havde ro, så længe Simon levede.
        Han stræbte efter goder for sit folk,
        hans magt og berømmelse var dets glæde hele hans levetid.
         v5  Hans berømmelse voksede,
        da han erobrede Joppe;
        han gjorde den til udskibningshavn
        til havets fjerne øer.
         v6  Han udvidede sit folks område
        og befæstede sin magt over landet.
         v7  Han førte mange krigsfanger hjem
        og gjorde sig til herre over Gezer, Bet-Sur og Borgen;
        han fjernede alt urent fra den.
        Ingen kunne stå ham imod.
         v8  Israelitterne dyrkede deres jord i fred,
        jorden gav sin afgrøde
        og træerne på sletten deres frugt.
         v9  Gamle mænd sad på torvene,
        de talte alle om folkets ve og vel;
        de unge mænd iførte sig prægtige rustninger.
         v10  Han forsynede byerne med levnedsmidler
        og udstyrede dem med fæstningsværker,
        så hans ry nåede til jordens fjerneste egne.
         v11  Han skaffede landet fred,
        og Israels glæde var stor.
         v12  Enhver sad under sin vinstok
        og under sit figentræ,
        uden at nogen jog dem bort.
         v13  Der var ikke længere nogen, som angreb dem i landet,
        kongernes magt var brudt i de dage.
         v14  Han hjalp alle i sit folk, der var i ringe kår,
        han granskede loven
        og udryddede alle lovløse og onde.
         v15  Han gav helligdommen pragt
        og skænkede den rigere udstyr.

  Forbundet med Rom og Sparta fornyes

  v16  Nyheden om Jonatans død nåede Rom og også Sparta og vakte stor sorg. v17  Da romerne nu hørte, at hans bror Simon var blevet ypperstepræst i hans sted, og at han havde magten i landet og dets byer, v18  skrev de til ham på bronzetavler for at forny det venskab og forbund med ham, der havde været sluttet med hans brødre Judas og Jonatan. v19  Tavlerne blev læst op for folkeforsamlingen i Jerusalem.

  v20  Dette er en afskrift af brevet, som spartanerne sendte: »Spartanernes ledere og by hilser ypperstepræsten Simon, de ældste, præsterne og den øvrige del af det jødiske folk som brødre. v21  De sendebud, som er blevet sendt til vort folk, har fortalt om jeres ære og berømmelse, og vi har glædet os over, at de er kommet. v22  Hvad de har sagt, har vi nedskrevet blandt folkets beslutninger på denne måde: Jødernes sendebud, Numenios, Antiokus' søn, og Antipater, Jasons søn, kom til os for at få venskabet med os fornyet; v23  folket besluttede at give mændene en ærefuld modtagelse og at anbringe en afskrift af deres meddelelse blandt de offentlige dokumenter, så Spartas folk ikke skal glemme den.« En afskrift af alt dette sendte de til ypperstepræsten Simon. v24  Herefter sendte Simon Numenios til Rom med et stort guldskjold, der vejede tusind miner, for at få forbundet med dem bekræftet.

  Simons bedrifter og hans embeder

  v25  Da nu jøderne hørte alt det, sagde de: »Hvordan skal vi vise Simon og hans sønner vores taknemlighed? v26  Han selv og hans brødre og hans fars hus har stået fast; de har angrebet Israels fjender og drevet dem bort og sikret folkets frihed.« De udfærdigede en indskrift på bronzetavler, som de anbragte på søjler på Zions bjerg.

  v27  Dette er en afskrift af den: »18. elul, år 172, det tredje år under Simon, den store ypperstepræst, i asaramel, v28  blev det i den store forsamling af præster, lægfolk, folkets ledere og landets ældste kundgjort for os: v29  Da landet var plaget af krige, trodsede Simon, Mattathias' søn af Jojaribs slægt, og hans brødre faren og rejste sig mod deres folks fjender, for at helligdommen og loven måtte bestå. De vandt stor berømmelse for deres folk. v30  Jonatan samlede sit folk og blev dets ypperstepræst. Men da han var gået til sin slægt, v31  ville fjenderne trænge ind i landet for at ødelægge det og lægge hånd på helligdommen. v32  Så fremstod Simon og kæmpede for sit folk. Han brugte mange af sine egne penge til at udruste soldaterne i sit folks hær, og han udbetalte dem løn. v33  Han befæstede Judæas byer og Bet-Sur ved Judæas grænse, hvor fjenden tidligere havde haft våbenarsenal, og han anbragte dér en jødisk besætning. v34  Han befæstede også Joppe ved havet og Gezer ved grænsen til Ashdod, hvor fjenden før havde holdt til. Han befolkede byerne med jøder og forsynede dem med det, der var nødvendigt til deres istandsættelse.

  v35  Da folket så Simons trofasthed og den berømmelse, han søgte at opnå for sit folk, gjorde de ham til deres leder og ypperstepræst, fordi han havde gjort alle disse ting, og fordi han altid havde vist retfærdighed og trofasthed mod sit folk og på enhver måde havde stræbt efter at opnå storhed for sit folk.

  v36  På hans tid lykkedes det ved hans indsats at få hedningerne fordrevet fra landet, også dem i Davids by, Jerusalem, som havde etableret sig i Borgen; herfra var de stadig kommet frem og havde gjort helligdommens omgivelser urene og krænket dens renhed. v37  Han befolkede den med jøder og befæstede den til sikring af landet og byen; og Jerusalems mure gjorde han højere.

  v38  Kong Demetrios godkendte ham derfor i embedet som ypperstepræst, v39  gjorde ham til en af sine Venner og viste ham stor ære. v40  Han havde nemlig hørt, at romerne havde udnævnt jøderne til at være deres venner, forbundsfæller og brødre, og at de var kommet Simons sendebud i møde og havde vist dem stor ære.

  v41   Jøderne og præsterne har nu besluttet, at Simon skal være deres leder og ypperstepræst for al tid, indtil der fremstår en troværdig profet. v42  Han skal være deres hærfører og selv foretage ansættelser af dem, der skal tage sig af landets anliggender, af våbenforsyningerne og af fæstningerne. v43  Han skal også tage vare på helligdommen, alle skal adlyde ham, alle offentlige dokumenter skal underskrives i hans navn, og han skal bære purpurkappe og guldsmykke.

  v44  Ingen af folket eller præsterne er det tilladt at sætte noget af dette ud af kraft, at udtale sig mod hans beslutninger, at kalde til folkeforsamling i landet uden hans billigelse og at bære purpurkappe og guldspænde. v45  Den, der handler mod disse bestemmelser eller sætter nogen af dem ud af kraft, er hjemfalden til straf.

  v46  Hele folket har besluttet at give Simon ret til at handle efter disse bestemmelser. v47  Simon har indvilliget heri og taget imod udnævnelsen til ypperstepræst, hærfører, hersker over jøderne og deres præster og alles leder. v48  Og folket har bestemt, at denne indskrift skal udfærdiges på bronzetavler og anbringes på helligdommens område på et iøjnefaldende sted. v49  Afskrifter af den skal lægges i skatkammeret, så Simon og hans sønner kan have dem til rådighed.«

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies