Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Pontius Pilatus: Den romerske besættelsesmagts præfekt eller statholder i Jerusalem, Pontius Pilatus, er måske den mest omtalte romer overhovedet – i den kristne kirke bliver han nemlig nævnt, hver eneste gang trosbekendelsen siges. Trosbekendelsen siger, at Jesus blev 'pint under Pontius Pilatus'. Det er altså ham, som lader Jesus torturere og henrette langfredag.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Lovprisning af Judas Makkabæer

  v1  Efter Mattathias fremstod hans søn Judas, der blev kaldt Makkabæer. v2  Alle hans brødre og alle, der havde sluttet sig til hans far, hjalp ham, og de kæmpede Israels kamp med godt mod.
         v3  Han gjorde sit folk berømt vidt omkring.
        Han iførte sig en brynje som en kæmpe
        og spændte sine våben fast ved bæltet.
        Han førte krige og beskyttede hæren med sit sværd.
         v4  I sine bedrifter var han som en løve,
        som en ungløve, der brølende kaster sig over sit bytte.
         v5  Han opsporede de lovløse og forfulgte dem,
        med ild straffede han dem, der skabte uro i folket.
         v6  De lovløse var kuet af frygt for ham,
        alle lovbrydere var grebet af skræk.
        Kampen for frihed havde fremgang ved hans indsats.
         v7  Han forbitrede livet for mange konger,
        men glædede Jakob med sine bedrifter.
        Velsignet være hans minde til evig tid!
         v8  Han drog gennem byerne i Juda
        og udryddede de ugudelige af landet.
        Han fik vreden vendt bort fra Israel.
         v9  Hans ry nåede jordens fjerneste egne.
        Han samlede dem, der var undergangen nær.

  Judas besejrer Apollonios og Seron

  v10  Apollonios samlede hedningerne og en stor hær fra Samaria for at angribe Israel. v11  Da Judas fik det at vide, drog han ud imod ham, og han besejrede og dræbte ham. Hedningerne led store tab, og de overlevende flygtede. v12  Israelitterne udplyndrede dem, og Judas tog Apollonios' sværd, som han altid siden brugte i kamp. v13  Da den syriske hærfører Seron hørte, at Judas havde samlet en flok omkring sig, en skare trofaste, som drog i krig med ham, v14  tænkte han: »Jeg vil skabe mig et navn og vinde berømmelse i riget. Jeg vil føre krig mod Judas og hans folk, som lader hånt om kongens befaling.« v15  Han indledte derfor krig igen, og sammen med ham drog en vældig hær af ugudelige, som skulle hjælpe ham med at tage hævn over israelitterne. v16  Da han nærmede sig vejen op til Bet-Horon, drog Judas ud imod ham med ganske få mænd. v17  Men da de så hæren rykke frem imod sig, sagde de til Judas: »Hvordan skal vi, der er så få, kunne kæmpe mod så mange og så stærke folk? Og vi er udmattede, fordi vi ikke har fået noget at spise i dag.« v18  Men Judas svarede: »Det kan let ske, at mange bliver overmandet af nogle få, og for himlen er det lige nemt at skaffe sejr, uanset om vi er mange eller få. v19  At vinde i krig afhænger jo ikke af hærens størrelse; nej, kraften kommer fra himlen. v20  De drager imod os i al deres overmod og lovløshed for at udrydde os og vore kvinder og børn og for at udplyndre os; v21  men vi kæmper for vort liv og vore skikke. v22  Han selv skal besejre dem for øjnene af os. I skal ikke frygte dem!« v23  Da Judas havde sagt dette, kastede han sig pludselig over dem, og Seron og hans hær blev besejret for øjnene af ham. v24  Judas og hans folk forfulgte ham ned ad vejen fra Bet-Horon til sletten, og der faldt hen ved otte hundrede af dem. Resten flygtede til filistrenes land. v25  Da begyndte man at frygte Judas og hans brødre, og rædsel greb hedningerne omkring dem. v26  Rygtet om Judas nåede helt til kongen, og i alle folk blev der talt om hans kampe.

  Antiokus IV drager til Persien og indsætter Lysias som sin stedfortræder

  v27  Da Antiokus hørte, hvad der var sket, blev han grebet af raseri, og han gav befaling til at samle alle tropperne i sit rige, en vældig stor hær. v28  Han åbnede sit skatkammer og udbetalte tropperne løn for et år og befalede dem at holde sig rede til, hvad som helst der blev nødvendigt. v29  Men han så, at pengene i hans skatkammer var sluppet op. Skatterne fra landet var også svundet ind på grund af de uroligheder og ulykker, som han selv havde voldt i landet ved at udrydde de skikke, der havde været fra gammel tid. v30  Han blev bange for, at han, som det var sket mere end én gang, ikke skulle have nok til sine udgifter og til de gaver, som han plejede at uddele med rund hånd, så han overgik de foregående konger. v31  Han var i stor vildrede og besluttede sig til at drage til Persien og opkræve skatterne i disse provinser og samle sig en stor mængde penge. v32  Han lod Lysias, en anset mand af kongelig slægt, blive tilbage, for at han skulle varetage kongens styre i området mellem Eufratfloden og grænsen til Egypten v33  og opfostre hans søn Antiokus, indtil han selv kom tilbage. v34  Han overlod ham halvdelen af sine tropper samt elefanterne og gav ham befaling om alt, hvad han ønskede udført. Angående beboerne i Judæa og Jerusalem v35  skulle han sende en hær imod dem for at knuse og tilintetgøre Israels magt og det, der var tilbage af Jerusalem, og udslette mindet om dem fra stedet. v36  Han skulle lade fremmede bosætte sig inden for hele deres område og fordele deres land ved lodkastning. v37  Kongen tog den anden halvdel af tropperne og brød op fra sin hovedstad Antiokia år 147, satte over Eufratfloden og marcherede gennem de øvre provinser.

  Syrerne og Judas forbereder sig til kampen

  v38  Lysias udvalgte Ptolemæus, Dorymenes' søn, og Nikanor og Gorgias, dygtige mænd blandt Kongens Venner. v39  Han sendte dem af sted med fyrre tusind fodfolk og syv tusind ryttere, for at de skulle rykke frem mod landet Juda og hærge det efter kongens ordre. v40  De brød op med hele deres hær og kom og slog lejr i nærheden af Emmaus på sletten. v41  Da købmændene i landet hørte rygtet om dem, tog de sølv og guld i store mængder og lænker og kom til lejren for at købe israelitterne som slaver. Tropper fra Syrien og filistrenes land sluttede sig også til dem. v42  Judas og hans brødre så nu, hvor farlig deres stilling var blevet, og at tropperne havde slået lejr inden for deres område, og de fik kendskab til de befalinger, kongen havde givet om, at folket skulle udryddes og tilintetgøres. v43  Da sagde de til hinanden: »Lad os genrejse vort folk af dets fornedrelse og kæmpe for vort folk og for helligdommen!« v44  De samledes alle for at være rede til kamp og for at bede og bønfalde om nåde og barmhjertighed.
         v45  Jerusalem lå ubeboet hen som en ørken,
        ingen af dens børn gik ind eller ud.
        Helligdommen var trampet ned,
        fremmede var i Borgen,
        den var et tilholdssted for hedninger.
        Glæden var forsvundet fra Jakob,
        fløjte og citer var forstummet.
  v46  De samledes og drog til Mispa i nærheden af Jerusalem, for i Mispa havde Israel tidligere haft et bedested. v47  De fastede den dag og klædte sig i sæk og strøede aske på deres hoved og flængede deres klæder. v48  De åbnede lovbogen for at få den vejledning, som hedningerne søger hos deres afgudsbilleder, v49  og de kom med præstedragterne, førsteafgrøden og tienden, og de lod de nasiræere, hvis tid var udløbet, træde frem, v50  og så råbte de med høj røst til himlen og sagde: »Hvad skal vi stille op med disse ting, og hvor skal vi føre nasiræerne hen? v51  Din helligdom er trampet ned og vanhelliget; dine præster lever i sorg og elendighed. v52  Se, hedningerne har samlet sig imod os for at udrydde os. Du ved, hvad de har i sinde at gøre mod os. v53  Hvordan skal vi holde stand imod dem, hvis ikke du hjælper os?« v54  Og de blæste i trompeterne og udstødte høje råb. v55  Derefter indsatte Judas anførere over folket: førere for enheder på tusind, hundrede, halvtreds og ti. v56  Og han sagde til dem, der var ved at bygge sig et hus, havde forlovet sig med en kvinde, var i færd med at plante en vingård, eller som var bange, at de måtte vende tilbage, enhver til sit hjem, som loven foreskriver. v57  Derpå brød hæren op og slog lejr syd for Emmaus, v58  og Judas sagde: »Spænd jeres bælte om lænden, vis jer som tapre mænd og gør jer rede til i morgen tidlig at kæmpe mod hedningerne, som nu har samlet sig imod os for at udrydde os og vores helligdom. v59  For det er bedre for os at dø i kamp end at se på vort folks og helligdommens ulykke. v60  Som himlen vil, således lader han det ske!«

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies