Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Judas: Judas Iskariot er den store skurk i Det Nye Testamente. Selvom der egentlig ikke står særlig meget om ham i Biblen, er han alligevel en af de mest berømte karakterer. Han er nemlig den, der forråder Jesus.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Læsemåder: Bibelen er til alle tider blevet læst af mange forskellige mennesker under forskellige livsomstændigheder.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Judas besejrer Gorgias ved Emmaus

  v1  Gorgias tog fem tusind fodfolk og tusind udvalgte ryttere, og de brød op om natten v2  for uventet at kaste sig over jødernes lejr og tilføje dem et nederlag; folk fra Borgen viste ham vej. v3  Da Judas hørte det, brød han op med sine krigere for at slå kongens hovedstyrke ved Emmaus, v4  mens Gorgias' tropper var væk fra lejren. v5  Da Gorgias kom til Judas' lejr om natten og ingen fandt, gav han sig til at lede efter dem i bjergene, idet han tænkte: »De er flygtet for os!«

  v6  Ved daggry kom Judas til syne på sletten med tre tusind mand, men de havde ikke de skjolde og sværd, som de kunne have ønsket sig. v7  Og de så, at hedningernes lejr var stærk og velbeskyttet, at den var omgivet af rytteri, og at de var oplært til krig. v8  Men Judas sagde til de mænd, der var med ham: »Frygt ikke for deres store mængde, og vær ikke bange for deres angreb! v9  Husk, hvordan vore fædre blev reddet i Det Røde Hav, da Farao forfulgte dem med sin hær! v10  Lad os nu anråbe himlen om at være med os, huske pagten med vore fædre og besejre denne hær for øjnene af os i dag. v11  Da vil alle hedningerne vide, at der er én, der udfrier og redder Israel.«

  v12  Da de fremmede så op og fik øje på jøderne, der kom imod dem, v13  rykkede de ud af lejren til kamp. Judas' folk blæste i trompeterne v14  og indledte kamp. Hedningerne blev slået og flygtede mod sletten, v15  men hele bagtroppen faldt for sværdet. De blev forfulgt helt til Gezer, til Idumæas, Ashdods og Jamnias sletter, og der faldt hen ved tre tusind af dem.

  v16  Da Judas og hans hær var vendt tilbage efter at have forfulgt dem, v17  sagde han til sine folk: »Lad jer ikke lokke af byttet, for vi har endnu en kamp foran os. v18  Gorgias og hans hær er i bjergene ikke langt fra os. Hold nu stand mod vore fjender, og tag kampen op med dem, så kan I uden fare tage bytte.«

  v19  Næppe havde Judas sagt dette, før en fjendtlig afdeling kom til syne oppe fra bjergene. v20  De opdagede, at hovedstyrken var slået på flugt, og at man var ved at stikke ild på lejren; røgen, der kunne ses, viste tydeligt, hvad der var sket. v21  Da de så det, blev de meget bange. Da de også så Judas' hær rede til kamp nede på sletten, v22  flygtede de alle til filistrenes land. v23  Så vendte Judas tilbage for at plyndre lejren, og de tog en mængde guld, sølv, purpurblå og purpurrøde klæder og mange andre kostbarheder. v24  På tilbagevejen lovsang og priste de himlen med ordene: »Han er god, hans trofasthed varer til evig tid.« v25  Den dag oplevede Israel en stor befrielse.

  Judas besejrer Lysias ved Bet-Sur

  v26  De fremmede, som havde reddet livet, kom til Lysias og meldte ham alt, hvad der var sket. v27  Da han hørte det, blev han bekymret og modløs, fordi det ikke var gået med Israel, som han havde villet, og fordi udfaldet ikke var blevet, som kongen havde befalet.

  v28  Det følgende år samlede han tres tusind udvalgte fodfolk og fem tusind ryttere for at føre krigen mod jøderne til ende. v29  De drog til Idumæa og slog lejr ved Bet-Sur, og Judas kom imod dem med ti tusind mand. v30  Da Judas så den stærke hær, bad han og sagde: »Lovet være du, Israels frelser, du som ved din tjener David tilintetgjorde kæmpens angreb og overgav filistrenes hær til Jonatan, Sauls søn, og til hans våbendrager. v31  Lad nu dit folk Israel overmande denne hær og fjenderne få skam af deres hær og rytteri. v32  Indgiv dem frygt og gør deres trodsige mod til intet, lad dem vakle under deres knusende nederlag. v33  Hug dem ned med sværdet, som føres af dem, der elsker dig, så alle, der kender dit navn, priser dig med lovsange!« v34  Da de kom i kamp, faldt der i Lysias' hær hen ved fem tusind mand, og de faldt lige for øjnene af deres modstandere. v35  Da Lysias så, at hans egen hær var slået på flugt, men at Judas' hær havde fattet mod, og at de var rede til at leve eller dø med ære, brød han op til Antiokia og hvervede lejetropper, for at han igen med en fuldtallig hær kunne drage mod Judæa.

  Templets genindvielse

  v36  Da sagde Judas og hans brødre: »Se, vore fjender er tilintetgjort. Lad os drage op for at rense helligdommen og indvi den på ny!« v37  Hele hæren samledes, og de drog op til Zions bjerg. v38  De så, at helligdommen var lagt øde, alteret vanhelliget, portene brændt. I forgårdene voksede der krat som i en skov eller på et af bjergene, og kamrene var revet ned. v39  Da flængede de deres klæder, holdt en stor klagefest, strøede aske på hovedet, v40  kastede sig med ansigtet mod jorden, blæste i alarmtrompeterne og råbte højt til himlen.

  v41  Da gav Judas nogle af sine mænd ordre til at kæmpe mod dem, der var i Borgen, indtil han fik helligdommen renset. v42  Til præster udvalgte han mænd, der var udadlelige og stræbte efter at holde loven, v43  og de rensede helligdommen og bragte de besmittede sten hen på et urent sted. v44  Derefter rådslog de om, hvad de skulle gøre ved det vanhelligede brændofferalter, v45  og de kom til den kloge beslutning at rive det ned, for at det ikke skulle blive til skændsel for dem, at hedningerne havde gjort det urent. De rev så alteret ned. v46  De lagde stenene til side på et egnet sted på tempelbjerget, indtil der ville fremstå en profet, som kunne give besked om, hvad der skulle gøres med dem. v47  De tog utilhuggede sten, som loven foreskriver, og byggede et nyt alter som det gamle. v48  De istandsatte helligdommen og det indre af tempelbygningen, og de indviede forgårdene. v49  De fremstillede nye hellige kar, bragte lysestagen, røgelsesofferalteret og bordet ind i templet. v50  De brændte røgelse på alteret, tændte lamperne på lysestagen, så de lyste op i templet. v51  De lagde brød på bordet og hængte forhængene op, og de fuldendte alt det, de havde givet sig i kast med.

  v52  Den femogtyvende dag i den niende måned – det er måneden kislev – år 148, tidligt om morgenen, v53  bragte de et offer, som loven foreskriver, på det nye brændofferalter, som de havde bygget. v54  På den samme årstid og på den samme dag, som hedningerne havde vanhelliget det, blev det indviet med sange og spil på lyrer, citre og cymbler, v55  og hele folket faldt ned på deres ansigt og tilbad og priste himlen, som havde ladet det lykkes for dem.

  v56  De fejrede indvielsen af alteret i otte dage, bragte brændofre under stor glæde og bragte måltidsofre og takofre. v57  De udsmykkede templets forside med guldkranse og små skjolde, fornyede porte og kamre og forsynede kamrene med døre. v58  Der var stor glæde blandt folket, og den skam, hedningerne havde forvoldt, var fjernet.

  v59  Judas og hans brødre og hele Israels menighed bestemte, at alterets indvielse skulle fejres hvert år på samme tid med fryd og glæde i otte dage fra den femogtyvende i måneden kislev. v60  På samme tid opførte de rundt om Zions bjerg høje mure med stærke tårne, for at hedningerne ikke skulle komme og trampe området ned, som de havde gjort tidligere. v61  Judas anbragte dér en styrke til at forsvare det, og for at beskytte det befæstede han også Bet-Sur, for at folket kunne have en fæstning mod Idumæa.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies