Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne: De to brødre Jakob og Johannes møder vi i Det Nye Testamente som to af Jesus’ tolv disciple. De er fiskere ligesom Peter og hans bror Andreas. Peter, Andreas, Jakob og Johannes er de første til at forlade alt og følge Jesus som disciple.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . De ældste håndskrifter: Fra 300 til 400-tallet e.Kr. findes tre store bibelhåndskrifter, der indeholder store dele af Bibelen. Dog findes der også en hel række andre skrifter og fragmenter, der er ældre og rummer mindre dele af Bibelen.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Antiokus IV's død

  v1  Kong Antiokus marcherede gennem de øvre provinser, og han hørte, at der i Elam i Persien var en by, som var berømt for sin rigdom på sølv og guld. v2  Byens helligdom var meget rig, og der var skjolde af guld og brynjer og våben, som makedonerkongen Alexander, Filips søn, havde efterladt, han der som den første var blevet konge over grækerne. v3  Antiokus kom til byen og forsøgte at indtage den og plyndre den; men det lykkedes ikke for ham, da indbyggerne havde fået nys om hans plan v4  og rejste sig til kamp mod ham, så han til sin store græmmelse måtte begive sig på flugt og bryde op derfra for at vende tilbage til Babylon.

  v5  Da kom der et sendebud til ham i Persien, der meldte, at de hære, som var draget til landet Juda, var slået på flugt: v6  Lysias, som var draget derhen i spidsen for en stærk hær, var blevet slået tilbage af jøderne, der havde øget deres styrke med våben, mandskab og meget bytte, taget fra de hære, de havde hugget ned; v7  de havde også nedrevet Vederstyggeligheden, som han havde opført på alteret i Jerusalem; helligdommen havde de omgivet med høje mure som tidligere, og det samme havde de gjort med Bet-Sur, hans egen by.

  v8  Da kongen hørte alt dette, blev han forfærdet og dybt rystet, så han måtte gå i seng, syg af sorg over, at det ikke var gået ham, som han ønskede. v9  Han lå dér i flere dage, fordi han gang på gang blev overvældet af stor sorg, og han forstod, at han skulle dø. v10  Da kaldte han alle sine Venner til sig og sagde til dem: »Søvnen er flygtet fra mine øjne, og bekymring har taget livsmodet fra mig. v11  Jeg har spurgt mig selv, hvad det er for en ulykke, jeg er kommet i, og hvad det er for en malstrøm, jeg er i. Jeg var dog en god og afholdt regent. v12  Men nu husker jeg det onde, jeg gjorde i Jerusalem, da jeg tog alle de kar af sølv og guld, som var der, og uden grund udsendte folk, som skulle udrydde beboerne i Juda. v13  Jeg forstår, at det er derfor, jeg er blevet ramt af disse ulykker, og nu må jeg dø af stor sorg i et fremmed land.«

  v14  Derpå sendte han bud efter Filip, en af sine Venner, og satte ham over hele sit kongerige. v15  Han gav ham sin krone og kappe og signetringen, for at han skulle tage sig af hans søn Antiokus og opdrage ham til at være konge. v16  Kong Antiokus døde dér år 149. v17  Da Lysias fik at vide, at kongen var død, indsatte han Antiokus, hans søn, som han havde opfostret fra barnsben af, som konge efter ham, og han gav ham navnet Eupator.

  Judas belejrer Borgen i Jerusalem

  v18  Borgens besætning spærrede vejen til helligdommen for de israelitter, der boede rundt omkring den, og søgte ved enhver lejlighed at volde dem skade og støtte hedningerne. v19  Da fattede Judas den plan at udrydde dem, og han sammenkaldte hele folket for at belejre dem. v20  Da de var samlet, begyndte de belejringen af Borgen år 150, og han lod fremstille murbrækkere og belejringsmaskiner. v21  Men nogle af de belejrede slap igennem afspærringen, og af de ugudelige israelitter sluttede nogle sig til dem; v22  de kom til kongen og sagde: »Hvor længe vil du vente med at holde dom og hævne vore brødre? v23  Vi har villigt tjent din far, rettet os efter hans befalinger og fulgt hans forordninger. v24  Af den grund har vore landsmænd belejret Borgen og er blevet vore fjender, ja så mange af os, som de har kunnet få fat på, har de dræbt, og de har røvet vores ejendom. v25  Og det er ikke alene os, de har angrebet, men også alle de tilgrænsende områder. v26  Nu har de slået lejr ved Borgen i Jerusalem for at indtage den, og de har befæstet helligdommen og Bet-Sur. v27  Hvis ikke du hurtigt kommer dem i forkøbet, vil de gøre det, der er endnu værre, og du vil ikke kunne holde dem tilbage.«

  Antiokus V besejrer Judas ved Bet-Zakarja

  v28  Da kongen hørte det, blev han vred og samlede alle sine Venner, anførerne for fodfolket og for rytteriet; v29  og fra andre riger og fra havets fjerne øer kom der lejetropper til ham. v30  Hans styrker udgjorde 100.000 fodfolk og 20.000 ryttere og 32 elefanter, der var trænet til krig. v31  De drog gennem Idumæa og slog lejr ved Bet-Sur, som de angreb i lang tid; de fremstillede belejringsmaskiner, men de belejrede kom ud og stak ild til dem og kæmpede tappert.

  v32  Da brød Judas op fra Borgen og slog lejr ved Bet-Zakarja lige over for kongens lejr. v33  Men kongen lod sin hær bryde op tidligt om morgenen i en hurtig fremrykning ad vejen til Bet-Zakarja; tropperne dannede slagrækker, og man blæste i trompeterne. v34  Elefanterne viste man den blodrøde saft af druer og morbær for at ægge dem til kamp. v35  Man fordelte dyrene til hærafdelingerne og opstillede ved hver elefant tusind mand iført brynjer og med bronzehjelm på hovedet. Desuden blev der anbragt et udvalgt rytteri på fem hundrede mand ved hvert dyr. v36  De var på forhånd dér, hvor dyret var, og hvor det gik hen, gik også de hen, og de veg ikke fra det. v37  På hvert dyr var der et stærkt armeret trætårn, der var fastspændt med remme, og i hvert tårn var der fire soldater, som angreb deroppefra, og desuden dyrets indiske fører. v38  Kongen opstillede det øvrige rytteri på begge sider, på hærens to fløje, for at skræmme fjenden og opnå beskyttelse hos hærafdelingerne.

  v39  Da solen skinnede på guldskjoldene og bronzeskjoldene, fik de bjergene til at skinne og lyse som brændende fakler. v40  En del af kongens hær bredte sig ud over bjerghøjderne og en anden del nedenfor, og de rykkede frem sikkert og i god orden. v41  Alle skælvede, da de hørte larm fra den vældige mængde, trampen fra mængdens fremmarch og våbnenes raslen; for det var en vældig stor og stærk hær.

  v42  Men Judas rykkede frem med sin hær for at indlede kampen, og der faldt seks hundrede mand af kongens hær. v43  Da Eleazar Avaran så, at et af dyrene var udstyret med kongeligt panser og ragede op over alle de andre dyr, troede han, at kongen red på det, v44  og han ofrede sig selv for at redde sit folk og vinde evig berømmelse. v45  Han løb modigt frem mod elefanten ind midt i hærafdelingen og dræbte til højre og venstre, så fjenderne blev spredt til begge sider. v46  Derpå krøb han ind under elefanten, gav den et stød fra neden og dræbte den. Den styrtede til jorden oven på ham, og han døde på stedet. v47  Da Judas og hans folk oplevede den kongelige hærs styrke og troppernes voldsomme angreb, trak de sig tilbage for dem.

  Antiokus V belejrer Jerusalems tempel

  v48  Kongens krigere drog nu op til Jerusalem for at gå imod den, og kongen slog lejr for at angribe Judæa og Zions bjerg. v49  Han sluttede fred med dem i Bet-Sur, og de forlod byen, fordi de ikke havde proviant dér til at udholde en belejring, da det var sabbatår i landet. v50  Kongen tog Bet-Sur i besiddelse og anbragte en besætning til at forsvare byen. v51  Han belejrede helligdommen i lang tid, og han lod opstille murbrækkere, belejringsmaskiner, indretninger til at afskyde brandpile og sten, små skorpioner til at afskyde pile samt stenslynger. v52  Men også de belejrede lavede maskiner til forsvar mod fjendens belejringsmaskiner, og de kæmpede i lang tid. v53  Men der var ingen levnedsmidler i forrådskarrene, fordi det var det syvende år, og fordi de, som havde søgt redning i Judæa fra hedningerne, havde spist det, der var tilbage af forrådet. v54  Der blev kun nogle få mand tilbage i helligdommen, fordi hungersnøden var blevet dem for stærk, og de spredtes hver til sit.

  Jøderne opnår forlig med Antiokus V

  v55  Lysias hørte, at Filip, som kong Antiokus før sin død havde sat til at opdrage hans søn Antiokus til at være konge, v56  var vendt tilbage fra Persien og Medien sammen med de tropper, der havde fulgt kongen, og at han stræbte efter at tilrive sig magten. v57  Lysias tilrådede derfor straks, at de skulle drage bort, og han sagde til kongen og til hærførerne og mandskabet: »Vi bliver svagere dag for dag, og vi har kun lidt proviant. Stedet, vi belejrer, er stærkt befæstet, og ansvaret for riget hviler på os. v58  Lad os nu række disse mennesker hånden og slutte fred med dem og hele deres folk. v59  Lad os give dem tilladelse til at følge deres skikke som tidligere. For det var, fordi vi afskaffede deres skikke, at deres vrede blussede op, så de gjorde alt dette.«

  v60  Dette forslag vandt bifald hos kongen og hærførerne. Han sendte derfor bud til dem for at slutte fred, og det tog de imod. v61  Kongen og hærførerne gav dem deres ed, og i tillid dertil gik jøderne ud af fæstningen, v62  og kongen gik ind på Zions bjerg. Men da han så befæstningen af stedet, brød han den ed, han havde svoret, og gav befaling til at rive ringmuren ned. v63  Derpå brød han hurtigt op og vendte tilbage til Antiokia, hvor han fandt Filip som herre over byen. Han gik til angreb mod ham og indtog byen med magt.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies