Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Pontius Pilatus: Den romerske besættelsesmagts præfekt eller statholder i Jerusalem, Pontius Pilatus, er måske den mest omtalte romer overhovedet – i den kristne kirke bliver han nemlig nævnt, hver eneste gang trosbekendelsen siges. Trosbekendelsen siger, at Jesus blev 'pint under Pontius Pilatus'. Det er altså ham, som lader Jesus torturere og henrette langfredag.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Demetrios I dræber Antiokus V og Lysias

  v1  År 151 slap Demetrios, Seleukos' søn, bort fra Rom, og han kom med nogle få mænd til en af byerne ved kysten, og dér blev han udråbt til konge. v2  Da han drog ind i sine fædres kongeborg, greb tropperne Antiokus og Lysias og ville føre dem frem for ham. v3  Men da han fik det at vide, sagde han: »Jeg vil ikke se dem for mine øjne!« v4  Så dræbte tropperne dem, og Demetrios tog sæde på sin kongetrone.

  Demetrios I udnævner Alkimos til ypperstepræst

  v5  Alle lovløse og ugudelige mænd fra Israel kom nu til ham under ledelse af Alkimos, der tragtede efter at blive ypperstepræst. v6  Over for kongen anklagede de folket og sagde: »Judas og hans brødre har dræbt alle dine Venner, og os har de fordrevet fra vort land. v7  Send nu en mand, som du har tillid til, og lad ham tage hen og se al den ødelæggelse, som Judas har voldt os og kongens land; han skal straffe dem og alle, der har hjulpet dem.« v8  Kongen udvalgte Bakkides, en af Kongens Venner, som havde herredømmet over provinsen Hinsides Floden, en mægtig mand i riget og trofast mod kongen. v9  Ham sendte han af sted sammen med den ugudelige Alkimos, som han udnævnte til ypperstepræst, og han befalede ham at tage hævn over israelitterne.

  Bakkides og Alkimos hærger i Judæa

  v10  De brød nu op og kom med en stor hær til landet Juda; og Bakkides sendte nogle mænd, der på skrømt skulle tilbyde Judas og hans brødre fred. v11  Men de fæstede ikke lid til sendebudenes ord, fordi de så, at de var kommet med en stor hær.

  v12  Hos Alkimos og Bakkides samledes en stor gruppe skriftlærde for at søge at få en retfærdig aftale i stand. v13  Hasidæerne var de første blandt israelitterne, som søgte at slutte fred med dem. v14  For de tænkte: »Det er en præst af Arons slægt, som er kommet med disse tropper, og han vil ikke begå uret imod os.« v15  Alkimos tilbød dem fred og aflagde denne ed: »Vi vil ikke gøre jer eller jeres venner noget ondt!«

  v16  De stolede på ham, men han greb tres af dem og dræbte dem på én dag, som der står skrevet: v17  »Dine frommes kød spredte de, og deres blod udgød de rundt om Jerusalem, og ingen begravede dem.« v18  Da blev hele folket grebet af frygt og bæven for dem. »Der findes ikke sandhed og ret hos dem,« sagde de, »for de har brudt overenskomsten og den ed, de svor.«

  v19  Derefter brød Bakkides op fra Jerusalem og slog lejr ved Bet-Zet. Han sendte folk ud og fik pågrebet mange af overløberne, som havde sluttet sig til ham, og også nogle af folket, og han lod dem slå ihjel og kaste ned i den store cisterne. v20  Han overlod landet til Alkimos og efterlod sammen med ham tropper, der skulle hjælpe ham. Derpå drog Bakkides tilbage til kongen.

  v21  Alkimos måtte kæmpe for sit embede som ypperstepræst. v22  Alle, der skabte uro i folket, samledes om ham. De tilrev sig magten over landet Juda og voldte meget ondt i Israel.

  v23  Judas så, at Alkimos og hans folk voldte større ulykke blandt israelitterne, end hedningerne havde gjort, v24  og han drog omkring til alle egne af Judæa og tog hævn over overløberne; de blev hindret i at færdes frit i landet. v25  Da Alkimos så, hvor stærke Judas og hans folk var blevet, og da han indså, at han ikke kunne holde stand imod dem, vendte han tilbage til kongen og rettede hårde anklager mod dem.

  Nikanor i Jerusalem

  v26  Kongen sendte da Nikanor, en af sine mest ansete hærførere, som var opfyldt af had og fjendskab mod Israel, og han befalede ham at udrydde folket.

  v27  Nikanor kom så med en stor hær til Jerusalem, og han sendte bud til Judas og hans brødre, og på skrømt tilbød han dem fred, idet han sagde: v28  »Der skal ikke være strid mellem mig og jer. Jeg vil komme med nogle få mand for at forhandle med jer om fred.« v29  Han begav sig derpå til Judas, og de hilste hinanden med ønsker om fred, men fjenderne stod parat til at bortføre Judas. v30  Da Judas fik nys om, at han var kommet til ham med svig, blev han grebet af rædsel for ham og ville ikke mødes med ham mere. v31  Nikanor blev klar over, at hans plan var blevet røbet, og han drog ud for at møde Judas i kamp ved Kefar-Salama. v32  Der faldt hen ved fem hundrede af Nikanors mænd, og resten flygtede til Davids by.

  v33  Derpå drog Nikanor op til Zions bjerg, og nogle af præsterne kom ud fra helligdommen sammen med nogle af folkets ældste og hilste ham med ønsker om fred og viste ham det brændoffer, som netop var blevet bragt for kongen. v34  Men han hånede dem, lo ad dem, behandlede dem, så de blev urene, og talte overmodigt. v35  Han svor i sin vrede og sagde: »Hvis ikke Judas og hans hær straks bliver overgivet i mine hænder, så stikker jeg ild på dette hus, når jeg kommer tilbage i god behold.« Derpå gik han bort i stor vrede.

  v36  Præsterne gik da ind og stillede sig foran alteret og templet, brast i gråd og sagde: v37  »Du har selv udvalgt dette hus, for at dit navn skal udråbes over det, og for at det skal være et hus til bøn og bønfaldelse for dit folk. v38  Tag hævn over dette menneske og over hans hær, og lad dem falde for sværdet! Husk deres spot, og lad dem ikke leve længere!«

  Judas besejrer og dræber Nikanor

  v39  Nikanor drog nu bort fra Jerusalem og slog lejr ved Bet-Horon, hvor en hær fra Syrien stødte til ham. v40  Og Judas slog lejr med tre tusind mand ved Adasa. Han bad og sagde: v41  »Da sendebudene fra kongen spottede dig, gik din engel ud og dræbte 185.000 mand blandt dem. v42  Tilintetgør i dag på samme måde denne hær for vore øjne! Lad de overlevende forstå, at han har forbandet din helligdom, og døm ham efter hans ondskab!«

  v43  Hærene stødte sammen i kamp den trettende dag i måneden adar. Nikanors hær blev slået, og han faldt selv som den første i kampen. v44  Da hans hær så, at han var faldet, kastede de deres våben og flygtede. v45  Jøderne forfulgte dem en dagsmarch fra Adasa, indtil de nåede Gezer, og de blæste i alarmtrompeterne under forfølgelsen. v46  Fra alle landsbyerne rundt omkring i Judæa kom der nu folk til, som trængte ind på siden af fjenderne og drev dem tilbage mod forfølgerne. Alle faldt for sværdet, og der blev ikke en eneste af dem tilbage.

  Nikanordagen

  v47  Jøderne tog bytte og rov. De huggede hovedet af Nikanor og også hans højre hånd, som han i sit overmod havde rakt ud. De bragte begge dele til Jerusalem og hængte dem op dér. v48  Folket glædede sig meget og fejrede denne dag som en stor glædesdag. v49  Og de bestemte, at denne dag hvert år skulle fejres på den 13. adar. v50  Landet Juda havde nu ro i en kort tid.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies