Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Maria: Maria er Jesus’ mor. Ifølge Det Nye Testamente er hun en ung pige fra Nazaret og forlovet med en tømrer ved navn Josef. Hendes liv ændrer sig dog, da hun får besøg af ærkeenglen Gabriel.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Templets genindvielse

  v1  Makkabæeren og hans folk fik under Herrens ledelse kontrol over templet og byen. v2  De rev de afgudsaltre ned, der var blevet bygget på torvet af de fremmede, og ligeledes deres helligdomme, v3  og da de havde renset templet, opførte de et nyt brændofferalter. De slog ild af sten og brugte ilden, og så bragte de slagtofre efter to års afbrydelse; de sørgede også for røgelse, lamper og skuebrødene. v4  Da de havde gjort det, kastede de sig til jorden og bad Herren om, at de ikke mere måtte blive ramt af sådanne ulykker, men hvis de nogensinde igen syndede, at de da måtte blive tugtet af ham med mildhed og ikke overgivet til spottende og barbariske hedninger. v5  På den selv samme dag, som templet var blevet vanhelliget af de fremmede, fandt tempelrensningen sted, den 25. i den samme måned, kislev. v6  Og med jubel holdt de fest i otte dage ligesom ved løvhyttefesten, idet de mindedes, hvordan de kort tid forinden havde tilbragt løvhyttefestens dage i bjergene og i hulerne som de vilde dyr. v7  Derfor tog de også løvomvundne stave, friske grene og desuden palmegrene og sang lovsange til ham, der havde ladet det lykkes for dem at få hans eget sted renset. v8  Og efter fælles beslutning og enstemmig vedtagelse bestemte de for hele det jødiske folk at fejre disse dage hvert år.

  v9  Sådan gik det altså til, da Antiokus med tilnavnet Epifanes fandt sit endeligt. v10  Men nu vil vi berette om det, der skete under den ugudeliges søn, Antiokus Eupator, idet vi kort sammenfatter de ulykker, krigene førte med sig.

  Lysias udnævnes til kansler

  v11  Da Antiokus Eupator overtog kongemagten, indsatte han en vis Lysias som sin kansler og desuden Protarkos som Kølesyriens og Fønikiens statholder. v12  For Ptolemæus, der kaldtes Makron, havde som den første skaffet jøderne ret til gengæld for den uretfærdighed, de havde været udsat for, og han havde forsøgt at komme fredeligt ud af det med dem. v13  Derfor var han blevet anklaget af Vennerne over for Eupator, og han måtte ved enhver lejlighed høre, at han var forræder, fordi han havde forladt Cypern, der var betroet ham af Filometor, og var gået over til Antiokus Epifanes; og da han ikke havde kunnet skabe respekt om sit embede, havde han taget gift og begået selvmord.

  Judas besejrer idumæerne

  v14  Men Gorgias, der var blevet hærfører i området, hvervede lejetropper og bekrigede ved enhver lejlighed jøderne. v15  Samtidig voldte idumæerne jøderne problemer; de var i besiddelse af gunstigt beliggende fæstninger og havde taget imod flygtningene fra Jerusalem og deltog nu i bekrigelsen. v16  Makkabæeren og hans folk anråbte Gud og bad ham om at være deres medkæmper. Så stormede de idumæernes fæstninger v17  og bemægtigede sig stederne efter voldsomme angreb; alle dem, der kæmpede på murene, drev de tilbage, og de slog dem ihjel, der faldt i deres hænder, og dræbte ikke mindre end 20.000 mand. v18  Men ikke færre end 9000 flygtede sammen ind i to godt befæstede tårne, som rummede alt, hvad der skulle bruges under en belejring. v19  Makkabæeren, hvis tilstedeværelse var nødvendig på andre trængte steder, lod Simon og Josef og tillige Zakæus og hans folk blive tilbage, tilstrækkelig mange til at belejre tårnene; derpå drog han af sted. v20  Men Simons folk, der var pengeglade, blev bestukket af nogle af dem, der var i tårnene, og lod efter at have fået 70.000 drakmer nogle undslippe. v21  Da Makkabæeren fik dette at vide, samlede han folkets ledere og fremførte den anklage mod Simons folk, at de havde solgt deres brødre for penge og sluppet fjenderne løs mod dem. v22  Som de forrædere, de var, lod han dem henrette og indtog derpå straks de to tårne. v23  Med våbnene havde han lykken med sig i alt, hvad han foretog sig, og han dræbte flere end 20.000 mand i de to fæstninger.

  Judas besejrer og dræber Timotheus i Gezer

  v24  Timotheus, der tidligere var blevet slået af jøderne, samlede en mængde fremmede tropper og desuden mange af de ryttere, der fandtes i Asien. Han indfandt sig nu for at erobre Judæa med våbenmagt. v25  Da han nærmede sig, bønfaldt Makkabæeren og hans folk Gud, strøede jord på hovedet og bandt sæk om lænderne, v26  kastede sig ned ved brændofferalterets fod og bad om, at Gud ville være dem nådig og »gøre deres fjender til sine fjender og deres modstandere til sine modstandere«, som loven siger. v27  Da de var færdige med bønnen, greb de deres våben og rykkede et godt stykke ud fra byen, og i nærheden af fjenderne gjorde de holdt. v28  Netop ved solopgang stødte de to hære sammen. Foruden til deres tapperhed havde jøderne som sikkerhed for krigslykke og sejr taget deres tilflugt til Herren, mens de andre alene lod sig lede i kampen af deres raseri. v29  Da kampen blev hård, så fjenderne i et syn fra himlen fem prægtige ryttere på heste med gyldent seletøj, og de stillede sig i spidsen for jøderne. v30  To af dem tog oven i købet Makkabæeren midt imellem sig og beskyttede ham med deres våben, så han slap uskadt, mens de slyngede pile og lyn mod fjenderne; derfor blev de forvirrede og blændede, og fyldt af panik fór de rundt mellem hinanden. v31  20.500 blev slået ihjel, foruden 600 ryttere.

  v32  Timotheus selv flygtede til en fæstning ved navn Gezer, et stærkt støttepunkt med Kæreas som kommandant. v33  Makkabæeren og hans folk omringede i deres kampglæde fæstningen i fire dage. v34  I tillid til stedets sikkerhed overdængede de belejrede dem med spot og skældsord. v35  Men da den femte dag brød frem, kastede tyve unge mænd af Makkabæerens folk sig mod muren, optændt af raseri over spotten, og med mandsmod og i vildt raseri huggede de enhver ned, som de stødte på; v36  andre foretog en afledningsmanøvre og trængte ligeledes frem mod de belejrede, stak ild på tårnene og antændte brande, så de, der havde udslynget spotten, blev brændt i levende live; andre igen slog portene ind, skaffede den øvrige styrke adgang og indtog således byen. v37  Timotheus, der havde gemt sig i en cisterne, slog de ihjel såvel som hans bror Kæreas og Apollofanes. v38  Da de havde gennemført alt dette, priste de Herren med lovsang og tak for hans store velgerninger mod Israel og for sejren, han havde skænket dem.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies