Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Adam og Eva: Adam og Eva er de første mennesker, som vi hører om i Bibelen. De er nemlig, ifølge Bibelen, de første mennesker i verden.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Judas besejrer Lysias syd for Jerusalem

  v1  Lysias, kongens formynder, Slægtning og kansler, var yderst opbragt over det, der var sket, og på ganske kort tid v2  samlede han omkring firs tusind mand og hele sit rytteri og drog mod jøderne i den hensigt at gøre Jerusalem til et sted, hvor grækere kunne bo, v3  gøre templet til en indtægtskilde som de andre helligdomme hos hedningerne og gøre ypperstepræsteembedet til noget, der år for år var til salg. v4  Han regnede ikke med Guds magt, men havde alene sine titusinder af fodfolk, tusinder af ryttere og firs elefanter i tankerne. v5  Han rykkede ind i Judæa og nærmede sig Bet-Sur, en befæstet plads omkring fem egyptiske mil fra Jerusalem, og truede stedet.

  v6  Da Makkabæeren og hans folk erfarede, at Lysias belejrede fæstningerne, bønfaldt de sammen med folkeskarerne under klager og tårer Herren om at sende en god engel til redning for Israel. v7  Makkabæeren tog selv som den første sine våben og tilskyndede de andre til sammen med ham at trodse faren og komme deres brødre til hjælp; alle som én stormede de beredvilligt ud. v8  Mens de endnu var dér, tæt ved Jerusalem, viste der sig som deres anfører en rytter i en hvid klædedragt, som svingede sine gyldne våben. v9  Sammen priste de alle den barmhjertige Gud, og de fik styrke og mod, så de var rede til ikke bare at gå løs på mennesker, men også på de farligste dyr og på mure af jern. v10  De rykkede frem i fuld udrustning med den medkæmper fra himlen, som Herren i sin barmhjertighed havde sendt dem. v11  Som løver styrtede de ind på fjenderne og dræbte 11.000 af dem, desuden 1600 ryttere, og tvang alle de andre til at flygte. v12  De fleste af fjenderne reddede sig i sikkerhed, sårede og uden våben, og Lysias selv reddede sig i sikkerhed ved skændig flugt.

  Lysias' brev til jøderne

  v13  Da Lysias ikke var uforstandig, overvejede han med sig selv det nederlag, han havde lidt. Han indså, at hebræerne var uovervindelige, fordi den mægtige Gud kæmpede sammen med dem, og han sendte bud til dem v14  og opfordrede til udsoning på alle rimelige vilkår; til gengæld ville han overtale kongen og presse ham til at blive deres ven. v15  Makkabæeren gav sin tilslutning til alt, hvad Lysias foreslog, idet han tænkte på nytten deraf; for alt, hvad Makkabæeren skriftligt havde forelagt Lysias angående jøderne, var kongen gået med til.

  v16  Til jøderne var der nemlig blevet sendt et brev fra Lysias med følgende indhold:

  »Lysias hilser det jødiske folk. v17  Jeres udsendinge Johannes og Absalom har overbragt nedenstående dokument fra jer og bedt om svar på de deri fremsatte forslag. v18  Alt, hvad der så skulle forelægges kongen, har jeg meddelt ham; og hvad der var muligt, er han gået med til. v19  Hvis I nu vil fastholde jeres velvillige holdning til statsmagten, vil jeg også i fremtiden søge at skaffe jer fordele; v20  men angående enkelthederne har jeg pålagt såvel de nævnte mænd som mine egne udsendinge at forhandle nærmere med jer. v21  Lev vel! År 148, den 24. dioskorinthios.«

  Antiokus V's brev til Lysias om jøderne

  v22  Kongens brev havde følgende ordlyd:

  »Kong Antiokus hilser sin broder Lysias. v23  Vor far er nu blevet optaget blandt guderne, og det er da vor vilje, at rigets undersåtter skal have lov til uforstyrret at ordne deres egne sager. v24  Vi har hørt, at jøderne ikke har været tilfredse med at skulle gå over til de græske skikke, som min far krævede, men foretrækker deres egen levevis og forlanger at få tilladelse til at følge deres egne skikke. v25  Og da vi nu ønsker, at også dette folk skal have lov til at leve uforstyrret, så bestemmer vi, at templet skal gives tilbage til dem, og at de må føre deres liv i overensstemmelse med deres forfædres måde at leve på. v26  Du vil derfor gøre rigtigt i at sende bud og slutte forlig med dem, for at de kan lære vor grundholdning at kende og derved få nyt mod og lyst til at tage vare på deres egne sager.«

  Antiokus IV's brev til jøderne

  v27  Kongens brev til folket lød således:

  »Kong Antiokus hilser det jødiske ældsteråd og de øvrige jøder. v28  Det ville være i overensstemmelse med vort ønske, at I er raske; selv er vi også ved godt helbred. v29  Menelaos har meddelt os, at I ønsker at komme hjem og tage jer af jeres egne sager; v30  der gives derfor dem, der vender hjem inden den 30. xanthikos, et højtideligt tilsagn om og sikkerhed for, v31  at jøderne ligesom førhen har lov til at følge deres egne spiseregler og love, og at ingen af dem på nogen måde må bringes i vanskeligheder for de forseelser, de måtte have begået. v32  Jeg sender nu også Menelaos, for at han kan berolige jer. v33  Lev vel! År 148, den 15. xanthikos.«

  Romernes brev til jøderne

  v34  Også romerne skrev et brev til dem; det havde følgende indhold:

  »De romerske udsendinge Kvintus Memmius og Titus Manius hilser det jødiske folk. v35  Hvad Kongens Slægtning, Lysias, har givet jer tilladelse til, godkender vi; v36  men det, som han har besluttet at forelægge kongen, skal I drøfte og straks sende bud om, for at vi kan udtale os til fordel for jer; vi er nemlig på vej til Antiokia. v37  Skynd jer derfor at sende nogle mænd, for at vi kan få at vide, hvad I mener. v38  Måtte I være ved godt helbred! År 148, den 15. xanthikos.«

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies