Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Thomas: Thomas er en af Jesus’ tolv disciple og mest kendt fra Johannesevangeliet. Den fortælling har gjort, at han ofte kaldes for Thomas Tvivleren, Den tvivlende Thomas eller Den vantro Thomas. Han vil nemlig ikke tro på, at Jesus er stået op fra de døde, før han selv har set det med egne øjne.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Læsemåder: Bibelen er til alle tider blevet læst af mange forskellige mennesker under forskellige livsomstændigheder.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Judas hjælper jøder i Kystlandet

  v1  Efter at disse aftaler var truffet, vendte Lysias tilbage til kongen, mens jøderne tog sig af deres landbrug. v2  Men blandt hærførerne i de egne var der nogle, der ikke lod dem have ro og være i fred; det var Timotheus og Apollonios, Gennaios' søn, endvidere Hieronymus og Demofon og desuden Nikanor, chefen for de cypriotiske tropper.

  v3  Indbyggerne i Joppe begik en uhørt gudløs handling. Som om de ikke nærede nogen som helst modvilje mod de jøder, der boede i byen, indbød de dem sammen med kvinder og børn til at gå om bord i skibe, de havde skaffet til veje; v4  det skete efter byens fælles beslutning. Jøderne tog imod indbydelsen, da de gerne ville holde fred og ikke havde mistanke om noget. Men da de havde sejlet dem ud på det åbne hav, lod de dem gå til bunds, ikke færre end to hundrede personer.

  v5  Da Judas fik melding om den grusomhed, der var begået mod hans landsmænd, sammenkaldte han sine folk, v6  påkaldte Gud, den retfærdige dommer, og angreb sine brødres mordere. Han stak ild på havnen om natten, brændte skibene og dræbte dem, der havde søgt tilflugt dér. v7  Men da han fandt byens porte lukket, vendte han om i den hensigt at komme tilbage og udrydde alle borgere i Joppe.

  v8  Da han fik melding om, at indbyggerne i Jamnia ville gøre det samme ved jøderne, der boede dér, v9  overfaldt han om natten Jamnias indbyggere og brændte havnen med flåden, så lysskæret kunne ses i Jerusalem, 240 stadier borte.

  Judas besejrer Timotheus i Østjordanlandet

  v10  Da de var kommet ni stadier derfra på deres togt mod Timotheus, blev Judas angrebet af arabere, ikke færre end fem tusind mand og fem hundrede ryttere. v11  Kampen blev hård, og da Judas og hans folk ved Guds hjælp havde krigslykken med sig, led nomaderne nederlag og bad Judas om at slutte forlig med dem, og de lovede både at give dem kvæg og at hjælpe dem i øvrigt. v12  Judas antog, at araberne virkelig kunne være dem til nytte i mange ting, og gik derfor med til at holde fred med dem; da araberne havde opnået forlig, drog de hjem til deres telte.

  v13  Judas angreb også en by, der var befæstet med volde og omgivet af mure og befolket af mange forskellige slags folk; den hed Kaspin. v14  I tillid til murenes sikkerhed og forrådet af levnedsmidler optrådte de, der var inde i byen, udfordrende over for Judas og hans folk og overdængede dem med hån og føjede dertil bespottelser og utilbørlig tale. v15  Men Judas og hans folk påkaldte verdens mægtige hersker, som uden murbrækkere og sindrige belejringsmaskiner havde lagt Jeriko i ruiner på Josvas tid, og med vildt raseri gik de løs på muren, v16  og da de havde indtaget byen, fordi det var Guds vilje, foranstaltede de et ubeskriveligt blodbad, så den nærliggende sø, der var to stadier bred, så ud, som var den løbet fuld af blod.

  v17  Da de var kommet 750 stadier derfra, nåede de Karax, hvor de såkaldte tobiadiske jøder hørte til. v18  Timotheus traf de ganske vist ikke på den egn, da han havde begivet sig bort derfra med uforrettet sag, men dog et sted havde efterladt en veludrustet besætning. v19  Men Dositheos og Sosipatros, der hørte til Makkabæerens hærførere, rykkede ud og tilintetgjorde dem, som Timotheus havde efterladt i fæstningen, flere end 10.000 mand.

  v20  Makkabæeren formerede nu sin hær i afdelinger, indsatte ledere over dem og stormede frem mod Timotheus, der havde 120.000 fodfolk og 2500 ryttere under sin kommando. v21  Da Timotheus fik melding om, at Judas nærmede sig, sendte han kvinderne og børnene sammen med deres øvrige ejendele i forvejen til et sted ved navn Karnion; stedet var nemlig vanskeligt at belejre og vanskelig tilgængeligt, da alle tilgangsveje var snævre. v22  Men da Judas' afdeling som den første kom til syne, og der opstod skræk og rædsel hos fjenderne over åbenbaringen af den Altskuende, greb de til flugt og løb rundt mellem hinanden, så mange blev såret af deres egne folk og spiddet på deres sværd. v23  Judas optog en energisk forfølgelse af dem, huggede slynglerne ned og dræbte næsten 30.000 mand.

  v24  Timotheus selv faldt i hænderne på Dositheos' og Sosipatros' folk; men han bad dem med megen listighed om at måtte slippe med livet i behold, fordi han havde forældre og brødre til mange af deres folk i sin hånd, og det let kunne ske, at der ikke ville blive taget hensyn til dem. v25  Efter at han med mange ord havde forsikret, at de ville blive sendt tilbage i god behold, lod de ham gå, så deres brødre kunne blive reddet.

  v26  Men Judas rykkede ud mod Karnion og Atargatistemplet dér og slog 25.000 ihjel. v27  Da han havde besejret og tilintetgjort dem, rettede han også et angreb mod Efron, en befæstet by med en stor befolkning af mange slags. Stærke unge mænd stod opstillet foran murene og forsvarede sig hårdnakket; her var der også anbragt en stor mængde krigsmaskiner og kasteskyts. v28  Men jøderne påkaldte den hersker, der med kraft knuser fjendernes magt, indtog byen og dræbte næsten 25.000 af dem inde i byen.

  v29  Efter opbruddet derfra ilede de mod Skytopolis, 600 stadier fra Jerusalem. v30  Men da jøderne, der boede dér, bevidnede, hvilken velvilje byens borgere havde vist dem, og med hvilken venlighed de havde mødt dem i ulykkens dage, v31  takkede Judas og hans folk dem og opfordrede dem desuden til også i fremtiden at være venligtsindede over for det jødiske folk. Derpå drog de til Jerusalem, da ugefesten var nært forestående.

  Judas besejrer Gorgias i Sydlandet

  v32  Efter den såkaldte pinse stormede de mod Gorgias, hærføreren i Idumæa. v33  Han rykkede ud med tre tusind fodfolk og fire hundrede ryttere. v34  Under slaget faldt nogle få af jøderne. v35  Men en af Bakenors folk, rytteren Dositheos, der var en stærk mand, greb fat i Gorgias og holdt fast i hans kappe og trak ham af alle kræfter med sig, for han ville fange uslingen levende. Men en af de trakiske ryttere angreb ham og huggede armen af ham, så Gorgias kunne flygte til Marisa. v36  Da Ezri og hans folk, der havde kæmpet længe, var udmattede, anråbte Judas Herren om at åbenbare sig som medkæmper og leder i kampen; v37  på sit fædrene sprog satte han i med kampråbet under lovsang og gik uden varsel løs på Gorgias' folk og overvandt dem.

  Syndofferet for de faldne jøder

  v38  Derpå brød Judas op med hæren og kom til byen Adullam. Da den syvende dag kom, lod de sig efter sædvane rense, og de holdt sabbatten dér. v39  Men den følgende dag, da det var på høje tid, kom Judas og hans folk for at hente ligene af de faldne og stede dem til hvile hos deres slægtninge i de fædrene grave. v40  Så fandt de hos hver enkelt af de døde under deres kjortler amuletter viet til afguderne fra Jamnia, som loven påbyder jøderne at holde sig fra. Og alle stod det klart, at det var af den grund, de var faldet. v41  Alle priste nu Herren for hans gerninger, den retfærdige dommer, der bringer det skjulte for en dag, v42  og de vendte sig i bøn til Gud og bad om, at den synd, der var begået, måtte blive fuldstændig udslettet. Den ædle Judas formanede folkemængden til at holde sig fri for synd, da de nu med egne øjne havde set, hvad der var sket på grund af de faldnes synd. v43  Han foretog en indsamling blandt mændene og kunne sende næsten 2000 sølvdrakmer til Jerusalem for at bringe et syndoffer – meget rigtigt og klogt gjort, idet han tænkte på opstandelsen. v44  For hvis ikke Judas forventede, at de faldne skulle opstå, havde det været overflødigt og tåbeligt at bede for de døde; v45  desuden forstod han, at den skønneste gave venter dem, der sover hen i gudsfrygt. From og gudfrygtig var hans betænksomhed! Derfor bragte han soningsofferet for de døde, for at de kunne befries for deres synd.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies