Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Adam og Eva: Adam og Eva er de første mennesker, som vi hører om i Bibelen. De er nemlig, ifølge Bibelen, de første mennesker i verden.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Demetrios I genindsætter Alkimos som ypperstepræst

  v1  Tre år senere fik Judas og hans folk melding om, at Demetrios, Seleukos' søn, var løbet ind i havnen i Tripolis med en stærk hær og flåde v2  og havde gjort sig til herre over landet efter at have ladet Antiokus og hans formynder Lysias henrette.

  v3  En vis Alkimos, der tidligere havde været ypperstepræst, men som uden at være tvunget dertil havde besudlet sig i splittelsens tid, indså, at der ikke var nogen som helst udsigt for ham til at redde embedet, og at han heller ikke kunne gøre sig håb om igen at få adgang til det hellige brændofferalter. v4  Han kom derfor til kong Demetrios omkring år 151 og bragte ham en guldkrans og en palmegren og desuden nogle af de sædvanlige olivengrene fra templet. Den dag forholdt han sig i ro. v5  Men da han af Demetrios blev indkaldt til at møde i rådet, benyttede han lejligheden til at fremkomme med sine vanvittige ideer. Kongen spurgte ham nemlig om jødernes indstilling og om, hvilke planer de havde, og herpå svarede han: v6  »De af jøderne, der kaldes hasidæere, og som anføres af Judas Makkabæer, fører krig og er oprørske og står dermed i vejen for, at der opnås stabilitet i riget. v7  Derfor er jeg nu kommet her, og skønt frataget den værdighed, jeg har i kraft af min afstamning – jeg taler om ypperstepræsteembedet – v8  tænker jeg først og fremmest oprigtigt på kongens interesser, men har dernæst også mine medborgere i tankerne; for ved de førnævntes tåbelighed er hele vort folk bragt i elendighed. v9  Jeg beder dig nu, konge, om at skaffe dig indblik i alle detaljer og så tage dig af landet og vort hårdt ramte folk med den menneskekærlighed, du kommer andre i møde med. v10  For så længe Judas er i live, er det umuligt, at der opnås fred i staten.«

  v11  Da Alkimos havde udtalt sig således, kunne de øvrige Venner, der var Judas fjendtligt stemt, så meget lettere opildne Demetrios. v12  Kongen udpegede straks Nikanor, der tidligere havde været chef for elefanttropperne, udnævnte ham til Judæas statholder og sendte ham af sted v13  med instrukser om at lade Judas henrette, splitte hans folk og genindsætte Alkimos som ypperstepræst ved det høje tempel. v14  De hedninger, som var i Judæa, men var flygtet for Judas, sluttede sig i flokke til Nikanor i den tro, at den modgang og ulykke, jøderne fik, ville betyde deres egen fremgang.

  Judas forhandler med Nikanors folk om fred

  v15  Da jøderne hørte, at Nikanor nærmede sig, og at hedningerne gik til angreb, strøede de jord på hovedet og bønfaldt ham, som har stiftet sit folk, for at det skal bestå til evig tid, og som altid tager sig af sin ejendom ved at åbenbare sig. v16  På anførerens befaling brød de straks op derfra og fik kontakt med fjenderne ved landsbyen Dessau. v17  Simon, Judas' bror, havde allerede været i kamp med Nikanor og havde
  fjendernes pludselige komme: en kort tid været drevet tilbage på grund af fjendernes pludselige komme. v18  Alligevel veg Nikanor tilbage for at lade det komme til en blodig afgørelse, da han hørte, hvilket mod og mandshjerte Judas og hans folk havde udvist i kampen for fædrelandet. v19  Derfor sendte han Poseidonios, Theodotos og Mattathias for at tilbyde og indgå forlig. v20  Det kom til en længere drøftelse herom, og da anføreren havde forhørt sig hos sine tropper, og der viste sig at være fuldstændig enighed, gav man sit samtykke til forliget. v21  De fastsatte en dag, hvor de skulle mødes alene, og fra hver side kørte en vogn frem, og stole blev stillet op. v22  Judas havde opstillet bevæbnede vagter på passende steder af frygt for, at fjenderne pludselig skulle begå forræderi, men de gennemførte forhandlingen på fredelig vis.

  Nikanor i Jerusalem

  v23  Nikanor tog ophold i Jerusalem og foretog sig ikke noget forkert; tværtimod sendte han de skarer bort, der havde samlet sig om ham. v24  Han omgikkes hele tiden Judas, satte stor pris på manden, v25  rådede ham til at gifte sig og få børn. Judas giftede sig, slog sig til ro og nød livet.

  v26  Men Alkimos lagde mærke til deres gensidige venskab, og med en afskrift af det indgåede forlig drog han til Demetrios og fortalte, at Nikanor var fjendtligt indstillet over for staten; for han havde udpeget Judas, som var en trussel mod hans rige, til stedfortræder. v27  Kongen blev rasende, og ophidset af det ondskabsfulde menneskes bagtalelser skrev han et brev til Nikanor, hvori han gav udtryk for, hvor opbragt han var over forliget, og gav ordre til, at Makkabæeren med det samme skulle føres til Antiokia som fange. v28  Da Nikanor fik denne melding, blev han bestyrtet og ilde til mode over at skulle ophæve aftalen, når manden ikke havde begået uret. v29  Men da det ikke var muligt at handle mod kongens ordre, afventede han en gunstig lejlighed til at udføre befalingen med list.

  v30  Makkabæeren lagde på sin side mærke til, at Nikanor behandlede ham mindre hjerteligt og kom ham mindre venligt i møde end sædvanligt. Han indså, at manglen på hjertelighed ikke kunne skyldes noget godt, og samlede derfor en del af sine folk og gik i skjul for Nikanor.

  v31  Da Nikanor forstod, at han var blevet overlistet af manden, gik han til det høje og hellige tempel, mens præsterne netop var ved at bringe de foreskrevne ofre, og beordrede manden udleveret. v32  Men da præsterne med eder bedyrede, at de ikke vidste, hvor den eftersøgte var, v33  rakte Nikanor sin højre hånd frem mod templet og svor: »Hvis ikke I udleverer Judas til mig som fange, vil jeg jævne dette gudshus med jorden, rive alteret ned og opføre et prægtigt tempel for Dionysos netop her!« v34  Med disse ord gik han sin vej. Men præsterne rakte hænderne op mod himlen og påkaldte ham, der altid har været vort folks forkæmper, og sagde: v35  »Du, Herre, der ikke har behov for noget, har dog villet, at der skulle være et tempel hos os, hvor du kunne bo. v36  Og nu, hellige Herre, du som er over alt, hvad der er helliget, bevar dette hus, der for nylig er blevet renset, ubesmittet til evig tid!«

  Razis' martyrdød

  v37  Razis, der hørte til de ældste i Jerusalem, var sine medborgeres ven, havde et overordentlig godt ry og blev for sin venlighed kaldt »jødernes fader«. Han blev angivet til Nikanor, v38  fordi han tidligere, i splittelsens tid, var blevet krævet til regnskab for sin holdning til jødedommen og med stor udholdenhed havde vovet krop og sjæl for jødedommens skyld. v39  Da Nikanor ville gøre det klart, hvilken modvilje han nærede mod jøderne, sendte han mere end fem hundrede soldater ud for at gribe ham; v40  for han mente, at han kunne gøre dem skade ved at gribe ham. v41  Da tropperne var i færd med at indtage tårnet og stormede porten til gården og beordrede ild bragt til veje og dørene antændt, så Razis sig helt omringet og rettede sværdet mod sig selv. v42  Han ville hellere dø en ædel død end falde i hænderne på slynglerne og blive mishandlet på en måde, der ikke var hans ædle herkomst værdig. v43  Men da han på grund af den voldsomme kamp ikke havde ramt rigtigt med stødet, og da skarerne var ved at trænge ind gennem dørene, løb han modigt op på muren og kastede sig tappert ned i skarerne. v44  De veg med det samme tilbage, hvorved der opstod et mellemrum, og han faldt ned midt på den tomme plads. v45  Mens han endnu var i live, rejste han sig optændt af raseri, og med blodet strømmende og hårdt såret løb han midt gennem skarerne og stillede sig på en stejl klippe. v46  Allerede helt forblødt rev han sine indvolde ud, tog dem med begge hænder og slyngede dem mod skarerne, og under påkaldelse af den hersker, der giver liv og ånde, bad han om siden at måtte få dem igen. Sådan døde han.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies