Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Moses: Moses er på mange måder den vigtigste person i Det Gamle Testamente – så vigtig, at danske jøder er organiseret i Dansk Mosaisk Trossamfund opkaldt efter ham. Moses er ikke bare ham, som leder israelitterne fra slaveri i Egypten – det er også ham, som modtager Loven fra Gud, heriblandt de 10 Bud, ligesom han lægger navn til de fem Mosebøger.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Jason udnævnes til ypperstepræst

  v1  Den førnævnte Simon, der havde forrådt pengene og fædrelandet, bagtalte nu Onias for at være den, der havde angrebet Heliodor og forvoldt mishandlingerne, v2  og han dristede sig til at hævde, at Onias, byens velgører, sine landsmænds beskytter og lovenes ivrige forkæmper, truede styret. v3  Fjendskabet gik så vidt, at der af en af Simons betroede mænd endog blev begået mord. v4  Da indså Onias, hvor farlig striden var, og hvordan Apollonios, Menestheos' søn, der nu var Kølesyriens og Fønikiens statholder, bidrog til at forøge Simons ondskab. v5  Han begav sig derfor til kongen, ikke i den hensigt at anklage sine medborgere, men betænkt på, hvad der var til gavn for folket, både for helheden og for den enkelte; v6  han indså nemlig, at det uden kongens indgriben ikke længere ville være muligt at opnå fredelige forhold, og at Simon ikke ville ophøre med sit vanvid.

  v7  Da Seleukos var afgået ved døden, og Antiokus med tilnavnet Epifanes havde overtaget kongedømmet, tilegnede Onias' bror Jason sig uretmæssigt ypperstepræsteembedet v8  ved at henvende sig til kongen og love ham 360 talenter sølv og af en anden indtægtskilde yderligere 80 talenter. v9  Desuden stillede han i udsigt at overføre andre 150 talenter, såfremt der blev givet ham fuldmagt til at oprette et idrætsanlæg og et uddannelsessted for de unge og til at indskrive Jerusalems borgere som antiokenere.

  v10  Da kongen havde givet sin tilslutning hertil, overtog Jason magten og indførte straks græsk kultur hos sine landsmænd. v11  Han tilsidesatte de for jøderne gældende kongelige privilegier, der var opnået af Johannes – far til den Eupolemos, der blev sendt til romerne for at opnå venskab og forbund – opløste den lovmæssige forfatning og indførte nye skikke, der stred mod loven. v12  For det var en glæde for ham at kunne bygge et idrætsanlæg neden for selve Borgen og gøre sig til leder for de dygtigste af de unge mænd, som han fik til at bære den græske hat.

  v13  Men topmålet af græsk levevis og udbredelse af fremmed skik som følge af den ugudelige ikke-ypperstepræst Jasons grænseløse uanstændighed var, v14  at præsterne ikke længere var villige til at forrette altertjenesten, men i foragt for templet og uden at bekymre sig om ofringerne skyndte sig at deltage i den lovstridige aktivitet på idrætspladsen, så snart gongongen kaldte. v15  Det, fædrene havde holdt i ære, anså de for værdiløst, mens de betragtede de græske udmærkelser som de mest strålende. v16  Derfor blev de også ramt af en hård skæbne, og netop dem, hvis levevis de ivrede for og i enhver henseende ønskede at efterligne, fik de som fjender og plageånder. v17  Ulydighed mod de guddommelige love er nemlig en alvorlig sag; det fremgår af det, der skete i den efterfølgende tid.

  v18  Da de idrætskonkurrencer, der fandt sted hvert fjerde år, blev afholdt i Tyrus under kongens tilstedeværelse, v19  sendte den afskyelige Jason deltagere dertil, der som antiokenere fra Jerusalem medbragte 300 sølvdrakmer beregnet til offer til Herakles; dog skønnede de, der havde dem med, at de ikke burde bruges til offeret, da det ville være upassende, men til et andet formål. v20  Beløbet, som af afsenderen var bestemt til offeret til Herakles, blev så af hensyn til dem, der medbragte det, anvendt til bygning af krigsskibe.

  v21  Da Apollonios, Menestheos' søn, var blevet sendt til Egypten i anledning af kong Filometors tronbestigelsesfest, fik Antiokus oplysning om, at Filometor var blevet hans styre fjendtligt stemt, og han tænkte derfor på sin egen sikkerhed. Da han af den grund kom til Joppe, besøgte han også Jerusalem. v22  Han blev storslået modtaget af Jason og byen og ført ind med fakkeltog og hyldestråb. Siden hen førte han sine tropper til Fønikien.

  Menelaos udnævnes til ypperstepræst

  v23  Efter tre års forløb sendte Jason den føromtalte Simons bror, Menelaos, for at overbringe pengene til kongen og for at afslutte forhandlinger om presserende anliggender. v24  Men da han fik foretræde for kongen, smigrede han ham, idet han optrådte som en magtfuld person og opnåede at få ypperstepræsteembedet ved at overbyde Jason med 300 talenter sølv. v25  Forsynet med kongelige instrukser indfandt han sig i Jerusalem, men uden at have andet, der gjorde ham værdig til embedet, end en hård tyrans lidenskaber og et vildt dyrs raseri. v26  Da Jason, der selv havde intrigeret mod sin bror, således var blevet offer for en andens intrige, blev han drevet i landflygtighed i ammonitternes land. v27  Menelaos holdt fast ved magten, men betalte ikke de penge, der var lovet kongen, v28  skønt Sostratos, Borgens kommandant, stillede krav herom – for ham påhvilede inddrivelsen af skatterne; derfor blev de begge indkaldt for kongen. v29  Menelaos lod sin bror Lysimakos blive tilbage som stedfortræder i ypperstepræsteembedet, mens Sostratos tilsvarende efterlod Krates, chefen for de cypriotiske tropper, som sin stedfortræder.

  Onias III dræbes

  v30  Imens dette foregik, gjorde byerne Tarsus og Mallos oprør, fordi de var blevet givet bort som gave til kongens medhustru Antiokis. v31  Kongen kom derfor hurtigt derhen for at bringe forholdene i orden igen, og han lod Andronikos, der hørte til kredsen af de fornemme, blive tilbage som stedfortræder. v32  Menelaos mente her at have fået en god anledning og skænkede Andronikos nogle af templets guldkar, som han havde stukket til side; andre havde han allerede solgt til Tyrus og byerne omkring den. v33  Men Onias, der havde fået asyl et sted i Dafne ved Antiokia, fik sikker viden herom og udtalte sin fordømmelse. v34  Dette fik Menelaos til at tage Andronikos til side og bede ham om at gøre det af med Onias. Efter at være blevet overtalt til at bruge svig indfandt Andronikos sig hos Onias; han blev modtaget og aflagde ed med forsikring om sit venskab. Skønt Onias nærede mistanke, lod han sig overtale til at forlade asylet. Straks dræbte Andronikos ham, og det uden at tage hensyn til, hvad der var ret.

  v35  Af den grund var ikke blot jøder, men også mange fra de andre folkeslag oprørte, og de var forbitrede over det retsstridige mord, manden havde begået. v36  Da kongen vendte tilbage fra Kilikien, fik jøderne i byen foretræde for ham, og selv grækerne delte deres forbitrelse over, at Onias var blevet dræbt uden grund. v37  Antiokus blev nu grebet af dyb sorg og medfølelse og græd over den afdøde på grund af hans retskaffenhed og høje moral, v38  og optændt af raseri tog han på stedet Andronikos' purpurkappe fra ham, rev hans kjortel itu og lod ham føre omkring i hele byen, og på selve det sted, hvor han havde udført sin ugudelige handling mod Onias, dér lod han den blodbesudlede henrette. Således gav Herren ham den velfortjente straf.

  Lysimakos i Jerusalem

  v39  I Jerusalem begik Lysimakos med Menelaos' samtykke mange tempelran, og da rygtet herom bredte sig vidt omkring, samlede mængden sig i protest mod Lysimakos, fordi mange guldkar allerede var blevet fjernet. v40  Da skarerne var ophidsede og fyldt af vrede, bevæbnede Lysimakos hen ved tre tusind mand og begyndte på sine voldshandlinger; en vis Auranos, der var fremskreden i alder og ikke mindre i tåbelighed, var udnævnt til anfører. v41  Da jøderne så, at Lysimakos endog ville gå til håndgribeligheder, var der nogle, der samlede sten sammen, andre store træstykker, mens andre igen tog noget aske, der lå der, og kastede det på må og få mod Lysimakos' folk. v42  Derved ramte og sårede de mange af dem, nogle huggede de ned, de øvrige drev de på flugt, og tempelraneren selv gjorde de det af med ved skatkammeret.

  v43  Disse begivenheder førte til en retssag mod Menelaos. v44  Da kongen kom til Tyrus, forelagde de tre mænd, der var sendt af ældsterådet, sagen for ham. v45  I grunden havde Menelaos allerede tabt sagen, men han lovede Ptolemæus, Dorymenes' søn, mange penge for at overtale kongen. v46  Da Ptolemæus derfor fik kongen med ud i en søjlegang under påskud af, at han kunne trænge til frisk luft, fik han ham omstemt, v47  og ophavsmanden til al ulykken, Menelaos, blev af kongen frikendt for anklagerne, mens de ulykkelige anklagere, som selv for en skytisk domstol ville blive frikendt og ikke domfældet, blev dømt til døden. v48  Med det samme fik de, der havde været byens og folkets og de hellige kars fortalere, deres retsstridige straf. v49  Derfor var der også nogle indbyggere i Tyrus, der blev så forbitrede, at de gav dem en storslået begravelse. v50  Men Menelaos forblev i kraft af de herskendes griskhed ved magten, voksede i sin ondskab og blev en farlig forræder for sine medborgere.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies