Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Abraham og Isak: Abraham kan vi læse om i Første Mosebog. Men han er ikke kun en mand fra Det Gamle Testamente: Han er den person, som de tre store religioner, jødedom, kristendom og islam, har tilfælles. Han er nemlig stamfader til alle tre religioner.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Judas Makkabæer bliver oprørsleder

  v1  Judas, der også kaldes Makkabæer, og hans folk sneg sig hemmeligt ind i landsbyerne; de sendte bud efter deres slægtninge og tog dem med, der havde holdt fast ved jødedommen, og samlede dem i et antal på seks tusind. v2  De anråbte Herren om at se til det folk, der var undertrykt af alle, og om at forbarme sig over templet, der var blevet vanhelliget af de ugudelige mennesker, v3  og vise barmhjertighed mod byen, der blev hærget og snart ville være jævnet med jorden, og om at høre de myrdedes blod, der råbte til ham, v4  og også huske på, hvordan de uskyldige spædbørn mod al lov og ret var blevet dræbt, og hvordan hans navn var blevet bespottet, og om at give sin forbitrelse over det onde frit løb.

  v5  Makkabæeren, der havde samlet en styrke, var allerede uovervindelig for hedningerne, fordi Herrens vrede havde vendt sig til barmhjertighed. v6  Byer og landsbyer faldt han uventet over og stak ild på dem; han indtog de bedst beliggende steder og drev mange af fjenderne på flugt. v7  Til sådanne angreb brugte han mest nætterne, og rygtet om hans mod bredte sig alle vegne.

  Judas besejrer Nikanor

  v8  Da Filip så, at Judas efterhånden havde fremgang og oftere og oftere havde krigslykken med sig, skrev han til Ptolemæus, Kølesyriens og Fønikiens statholder, og bad ham om at yde kongen hjælp i hans forehavender. v9  Ptolemæus udpegede straks Nikanor, der var Patroklos' søn og en af kongens Fornemste Venner, og sendte ham af sted i spidsen for ikke færre end tyve tusind mand af alle slags hedningefolk i den hensigt at udslette hele Judæas befolkning. Han gav ham også Gorgias med, en hærfører med erfaring i krigsførelse.

  v10  Nikanor besluttede, at den krigsgæld på 2000 talenter, kongen skyldte romerne, skulle betales ved salget af de jøder, han tog til fange. v11  Og straks sendte han bud til byerne ved kysten og opfordrede dem til at købe jødiske slaver; han lovede at levere halvfems slaver for en talent, men tænkte ikke på den straf fra den Almægtige, som ville blive følgen for ham.

  v12  Da meldingen om Nikanors fremrykning nåede Judas, og han gav sine folk besked om, at hæren nu var der, v13  deserterede de, som var feje og ikke regnede med Guds straf over fjenderne, og de forsvandt. v14  De øvrige solgte alt, hvad der var tilbage, og bad sammen til Herren om, at de, der allerede før træfningen med den gudløse Nikanor var blevet solgt af ham som slaver, måtte blive reddet; v15  og hvis ikke for deres egen skyld, så i det mindste for de pagters skyld, der var sluttet med deres fædre, og fordi hans ærværdige og højt priste navn var udråbt over dem.

  v16  Derpå samlede Makkabæeren sine folk, seks tusind i alt, og formanede dem til ikke at blive forfærdet over fjenderne eller blive bange for den store mængde af hedninger, der kom imod dem uden retfærdig grund, men at kæmpe tappert; v17  de skulle holde sig for øje, at fjenderne mod al lov og ret havde begået overgreb mod det hellige sted, havde behandlet byen nedværdigende og grusomt og desuden havde opløst forfædrenes forfatning. v18  »For de stoler på våben og vovemod,« sagde han, »men vi stoler på den almægtige Gud, der med et vink kan fælde dem, der kommer imod os, ja, hele verden.« v19  Han omtalte også den hjælp, forfædrene havde fået, både den under Sankerib, da 185.000 fjender gik til grunde, v20  og den i Babylon under kampen med galaterne, da de alle med blot 8000 mand gik i aktion sammen med makedonernes 4000; mens makedonerne stod rådvilde, gjorde de 8000 jøder det af med de 120.000 fjender takket være den hjælp, de fik fra himlen, og de fik stort krigsbytte.

  v21  Da han med disse ord havde indgivet dem mod, så de var rede til at dø for lovene og fædrelandet, delte han sin hær i fire afdelinger. v22  Desuden indsatte han sine brødre, Simon, Josef og Jonatan, som anførere for hver sin afdeling og gav hver 1500 mand; v23  ligeså Eleazar. Efter at have læst op af den hellige bog og givet dem feltråbet »Ved Guds hjælp!« tog han selv befalingen over fortroppen og angreb Nikanor.

  v24  Med den Almægtige som deres medkæmper slog de over ni tusind af fjenderne ihjel, sårede og lemlæstede det meste af Nikanors hærstyrke og tvang alle de øvrige på flugt. v25  Og pengene tog de fra dem, der havde indfundet sig for at købe dem som slaver. De forfulgte længe de flygtende, men holdt op, da de blev nødt til det, fordi tiden var fremskreden; v26  det var nemlig dagen før sabbatten, og derfor kunne de ikke fortsætte forsøget på at indhente dem.

  v27  De samlede våbnene fra fjenderne sammen og tog deres rustninger af dem. Så fejrede de sabbatten med megen lovprisning og tak til Herren, der havde frelst dem og bestemt, at på denne dag skulle hans barmhjertighed begynde.

  v28  Efter sabbatten delte de ud af byttet til dem, der var blevet mishandlet, og til enkerne og de faderløse; det øvrige fordelte de mellem sig selv og deres børn. v29  Da de havde gjort det, bønfaldt de i fællesskab den barmhjertige Herre og bad ham om nu endelig at blive forsonet med sine tjenere.

  Judas besejrer Timotheus og Bakkides

  v30  Ved et sammenstød med Timotheus' og Bakkides' folk dræbte de over tyve tusind af dem og indtog steder, der var stærkt befæstet med høje mure. Ved fordelingen af det store bytte gav de både dem, der var blevet mishandlet, og de faderløse og enkerne foruden de gamle lige så meget, som de selv fik. v31  De samlede våbnene fra fjenderne sammen, deponerede det hele omhyggeligt på de bedst beliggende steder og bragte resten af byttet til Jerusalem. v32  De dræbte anføreren for Timotheus' folk, en helt igennem gudløs person, der havde voldt jøderne megen fortræd. v33  Da de holdt sejrsfest i den fædrene by, indebrændte de dem, der havde sat ild til de hellige porte, deriblandt Kallisthenes, som var flygtet ind i en hytte; han fik den velfortjente løn for sin gudløshed.

  Nikanors flugt

  v34  Men skurken Nikanor, der havde lokket de tusinder af købmænd til for at sælge jøderne som slaver til dem, v35  var nu ved Herrens hjælp blevet ydmyget af dem, han selv havde anset for de ringeste. Han måtte nu aflægge sin strålende klædedragt og som en flygtet slave begive sig ensom gennem landet. Mere begunstiget af lykken, end han kunne forvente – hærens undergang taget i betragtning – nåede han til Antiokia, v36  og han, der havde påtaget sig at ordne betalingen af krigsgælden til romerne ved at sælge krigsfangerne i Jerusalem, måtte nu meddele, at jøderne havde en forkæmper og således var usårlige, fordi de fulgte de af ham forordnede love.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies