Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Johannes Døber: Johannes Døber banede vejen for Jesus. Men hans historie er på mange måder tragisk: Han endte sine dage med at blive halshugget, hvorefter hans hoved blev serveret på et fad til Herodias, kongens kone.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . De ældste håndskrifter: Fra 300 til 400-tallet e.Kr. findes tre store bibelhåndskrifter, der indeholder store dele af Bibelen. Dog findes der også en hel række andre skrifter og fragmenter, der er ældre og rummer mindre dele af Bibelen.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Mandtal over de israelitiske slægter

  (25,19)  Efter denne plage v1  sagde Herren til Moses og til Arons søn, præsten Eleazar: v2  »Hold mandtal over hele israelitternes menighed fra tyve år og opefter, fædrenehus for fædrenehus, alle våbenføre mænd i Israel.« v3  På Moabs sletter ved Jordan over for Jeriko mønstrede Moses og præsten Eleazar dem v4  fra tyve år og opefter, sådan som Herren havde befalet Moses. Israelitterne, som drog ud af Egypten, var følgende:

  v5  Ruben var Israels førstefødte. Rubens efterkommere: Enok, enokitternes slægt; fra Pallu stammer palluitternes slægt; v6  fra Hesron stammer hesronitternes slægt; fra Karmi stammer karmitternes slægt. v7  Det var rubenitternes slægter, og de mønstrede af dem var 43.730.

  v8  Eliab var søn af Pallu. v9  Eliabs sønner var Nemuel, Datan og Abiram. Det var den Datan og den Abiram, der var højt ansete i menigheden, men som gjorde oprør mod Moses og Aron sammen med Koras flok, dengang de indlod sig i strid med Herren, v10  og jorden åbnede sit gab og slugte dem tillige med Kora, og flokken døde. Da ilden fortærede de 250 mand, blev de en advarsel. v11  Men Koras sønner døde ikke.

  v12  Simeons efterkommere, slægt for slægt: Fra Nemuel stammer nemuelitternes slægt; fra Jamin stammer jaminitternes slægt; fra Jakin stammer jakinitternes slægt; v13  fra Zera stammer zeraitternes slægt; fra Saul stammer saulitternes slægt. v14  Det var simeonitternes slægter, 22.200.

  v15  Gads efterkommere, slægt for slægt: Fra Sefon stammer sefonitternes slægt; fra Haggi stammer haggitternes slægt; fra Shuni stammer shunitternes slægt; v16  fra Ozni stammer oznitternes slægt; fra Eri stammer eritternes slægt; v17  fra Arod stammer aroditternes slægt; fra Ar'eli stammer ar'elitternes slægt. v18  Det var gaditternes slægter; de mønstrede af dem var 40.500.

  v19  Er og Onan var sønner af Juda, men Er og Onan døde i Kana'an. v20  Judas efterkommere, slægt for slægt: Fra Shela stammer shelanitternes slægt; fra Peres stammer peresitternes slægt; fra Zera stammer zeraitternes slægt. v21  Peres' efterkommere var: Fra Hesron stammer hesronitternes slægt; fra Hamul stammer hamulitternes slægt. v22  Det var Judas slægter; de mønstrede af dem var 76.500.

  v23  Issakars efterkommere, slægt for slægt: Tola, tolaitternes slægt; fra Puvva stammer punitternes slægt; v24  fra Jashub stammer jashubitternes slægt; fra Shimron stammer shimronitternes slægt. v25  Det var Issakars slægter; de mønstrede af dem var 64.300.

  v26  Zebulons efterkommere, slægt for slægt: Fra Sered stammer sereditternes slægt; fra Elon stammer elonitternes slægt; fra Jakle'el stammer jakle'elitternes slægt. v27  Det var zebulonitternes slægter; de mønstrede af dem var 60.500.

  v28  Josefs sønner, Manasse og Efraim, slægt for slægt: v29  Manasses efterkommere: Fra Makir stammer makiritternes slægt. Makir havde fået sønnen Gilead. Fra Gilead stammer gileaditternes slægt. v30  Dette er Gileads efterkommere: Iezer, iezritternes slægt; fra Helek stammer helekitternes slægt; v31  Asriel, asrielitternes slægt; Sikem, sikemitternes slægt; v32  Shemida, shemidaitternes slægt; Hefer, heferitternes slægt. v33  Hefers søn Selofkad havde ingen sønner, kun døtre. Selofkads døtre hed Makla, Noa, Hogla, Milka og Tirsa. v34  Det var Manasses slægter; de mønstrede af dem var 52.700. v35  Dette er Efraims efterkommere, slægt for slægt: Fra Shutela stammer shutelaitternes slægt; fra Beker stammer bekeritternes slægt; fra Tahan stammer tahanitternes slægt. v36  Dette er Shutelas efterkommere: Fra Eran stammer eranitternes slægt. v37  Det var efraimitternes slægter; de mønstrede af dem var 32.500. Det var Josefs efterkommere, slægt for slægt.

  v38  Benjamins efterkommere, slægt for slægt: Fra Bela stammer belaitternes slægt; fra Ashbel stammer ashbelitternes slægt; fra Akiram stammer akiramitternes slægt; v39  fra Shufam stammer shufamitternes slægt; fra Hufam stammer hufamitternes slægt. v40  Belas sønner var Ard og Na'aman. Fra Ard stammer arditternes slægt; fra Na'aman stammer na'amitternes slægt. v41  Det var benjaminitterne, slægt for slægt; de mønstrede af dem var 45.600.

  v42  Dette er Dans efterkommere, slægt for slægt: Fra Shuham stammer shuhamitternes slægt. Det var Dans slægter; v43  de mønstrede af dem var 64.400.

  v44  Ashers efterkommere, slægt for slægt: Fra Jimna stammer Jimnas slægt; fra Jishvi stammer jishvitternes slægt; fra Beria stammer beri'itternes slægt. v45  Fra Berias sønner: Fra Heber stammer hebritternes slægt; fra Malkiel stammer malkielitternes slægt. v46  Ashers datter hed Sera. v47  Det var asheritternes slægter; de mønstrede af dem var 53.400.

  v48  Naftalis efterkommere, slægt for slægt: Fra Jakse'el stammer jakse'elitternes slægt; fra Guni stammer gunitternes slægt; v49  fra Jeser stammer jeseritternes slægt; fra Shillem stammer shillemitternes slægt. v50  Det var Naftalis slægter; de mønstrede af dem var 45.400.

  v51  Det var de mønstrede af israelitterne, 601.730.

  v52  Herren talte til Moses og sagde: v53  »Til dem skal landet fordeles som arvelod med opregning af navnene på dem. v54  En stor stamme skal du give stor arvelod, en lille skal du give lille arvelod; enhver skal have sin arvelod efter tallet af sine mønstrede. v55  Men landet skal fordeles ved lodkastning; de skal have arvelod efter navnene på deres fædrenestammer. v56  Efter lodkastningens udfald skal deres arvelodder fordeles mellem store og små.«

  v57  Dette er de mønstrede af levitterne, slægt for slægt: Fra Gershon stammer gershonitternes slægt; fra Kehat stammer kehatitternes slægt; fra Merari stammer meraritternes slægt. v58  Dette er Levis slægter: libnitternes slægt, hebronitternes slægt, maklitternes slægt, mushitternes slægt, koraitternes slægt. Kehat havde fået sønnen Amram, v59  og Amrams kone hed Jokebed. Hun var datter af Levi, som havde fået hende i Egypten, og hun havde født Amram sønnerne Aron og Moses og deres søster Mirjam. v60  Aron havde fået sønnerne Nadab og Abihu, Eleazar og Itamar. v61  Nadab og Abihu døde, fordi de frembar uhellig ild for Herrens ansigt. v62  De mønstrede af dem var 23.000, alle af mandkøn fra en måned og opefter. De blev ikke mønstret sammen med de øvrige israelitter, for de fik ikke arvelod sammen med israelitterne.

  v63  Det var dem, der blev mønstret af Moses og præsten Eleazar, dengang de holdt mønstring over israelitterne på Moabs sletter ved Jordan over for Jeriko. v64  Blandt dem var der ingen tilbage af dem, der var blevet mønstret af Moses og præsten Aron, dengang de havde mønstret israelitterne i Sinajs ørken. v65  For Herren havde sagt til dem, at de skulle dø i ørkenen. Der var ikke andre tilbage af dem end Kaleb, Jefunnes søn, og Josva, Nuns søn.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies