Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Esajas: Profeten Esajas kender vi fra Esajas’ Bog i Det Gamle Testamente. Esajas' Bog er den bog fra Det Gamle Testamente, hvorfra man har hentet flest tekster til Folkekirkens gudstjeneste.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der foreligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte i den første jødedom og kristendom.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Opløsning af de blandede ægteskaber

  v1  Mens Ezra grædende kastede sig ned foran Guds hus og bad og aflagde bekendelse, samledes en meget stor skare af israelitter omkring ham, mænd, kvinder og børn, og folket græd højt. v2  Shekanja, Jehiels søn, en af Elams efterkommere, tog til orde og sagde til Ezra: »Vi har været troløse mod vor Gud og giftet os med fremmede kvinder fra landets folk; men alligevel er der håb for Israel. v3  Lad os over for vor Gud slutte den pagt, at vi sender alle kvinder og deres børn bort, sådan som du, herre, og de, der skælver for vor Guds bud, råder til. Der bør handles efter loven! v4  Rejs dig, for sagen hviler på dig, men vi er med dig! Fat mod, og gå i gang!«

  v5  Så rejste Ezra sig og tog de ledende præster og levitter og hele Israel i ed på, at de ville handle sådan, og det aflagde de ed på. v6  Derpå forlod Ezra stedet foran Guds hus og gik til Eljashibs søn Johanans kammer, hvor han tilbragte natten uden at spise eller drikke, fordi han sørgede over troløsheden hos dem, der havde været i landflygtighed.

  v7  Så gik der bud ud til alle i Juda og Jerusalem, der havde været i landflygtighed, om at samles i Jerusalem. v8  Enhver, der ikke kom i løbet af tre dage, hans ejendom skulle der lægges band på efter stormændenes og de ældstes bestemmelse, og han skulle skilles ud fra de landflygtiges forsamling.

  v9  I løbet af de tre dage samledes alle Judas og Benjamins mænd i Jerusalem; det var den niende måned, den tyvende dag i måneden. Hele folket satte sig på pladsen foran Guds hus, skælvende både på grund af sagen og på grund af regnen. v10  Så rejste præsten Ezra sig og sagde til dem: »I har handlet troløst ved at gifte jer med fremmede kvinder; I har øget Israels skyld. v11  Aflæg nu bekendelse for Herren, jeres fædres Gud, og gør hans vilje. Skil jer ud fra landets folk og de fremmede kvinder.« v12  Hele forsamlingen svarede med høj røst: »Ja, vi vil gøre, som du siger til os! v13  Men her er mange mennesker, og det er regntid; vi kan ikke blive stående herude. Og det er ikke en eller to dages arbejde, for vi er mange, der har syndet på dette punkt. v14  Lad vores stormænd træde frem for hele forsamlingen, og lad alle i vores byer, der har giftet sig med fremmede kvinder, komme på fastsatte tidspunkter og sammen med dem de ældste og dommerne fra hver enkelt by, for at vi kan vende vor Guds glødende vrede fra os i denne sag.« v15  Kun Jonatan, Asaels søn, og Jakzeja, Tikvas søn, satte sig imod det, og Meshullam og levitten Shabbetaj støttede dem.

  v16  De, der havde været i landflygtighed, gjorde således, og præsten Ezra udvalgte mænd, overhovederne for de enkelte fædrenehuse, alle sammen med navns nævnelse. De holdt møde den første dag i den tiende måned for at undersøge sagen. v17  Og den første dag i den første måned var de færdige med sagen om alle de mænd, der havde giftet sig med fremmede kvinder.

  v18  Blandt præsterne fandtes nogle, der havde giftet sig med fremmede kvinder. Af Josadaks søn Jeshuas efterkommere og hans brødre: Ma'aseja, Eliezer, Jarib og Gedalja. v19  De gav hånd på, at de ville sende deres hustruer bort, og deres skyldoffer var en vædder for deres skyld; v20  af Immers efterkommere: Hanani og Zebadja; v21  af Harims efterkommere: Ma'aseja, Elija, Shemaja, Jehiel og Uzija; v22  af Pashkurs efterkommere: Eljo'enaj, Ma'aseja, Ismael, Netan'el, Jozabad og El'asa. v23  Af levitterne: Jozabad, Shim'i, Kelaja, den samme som Kelita, Petakja, Juda og Eliezer. v24  Af sangerne: Eljashib. Af portvagterne: Shallum, Telem og Uri. v25  Af Israel: Af Par'oshs efterkommere: Ramja, Jizzija, Malkija, Mijjamin, Eleazar, Malkija og Benaja; v26  af Elams efterkommere: Mattanja, Zekarja, Jehiel, Abdi, Jeremot og Elija; v27  af Zattus efterkommere: Eljo'enaj, Eljashib, Mattanja, Jeremot, Zabad og Aziza; v28  af Bebajs efterkommere: Johanan, Hananja, Zabbaj, Atlaj; v29  af Banis efterkommere: Meshullam, Malluk, Adaja, Jashub, Sheal og Jeramot; v30  af Pahat-Moabs efterkommere: Adna, Kelal, Benaja, Ma'aseja, Mattanja, Besal'el, Binnuj og Manasse; v31  af Harims efterkommere: Eliezer, Jissija, Malkija, Shemaja, Simeon, v32  Benjamin, Malluk og Shemarja; v33  af Hashums efterkommere: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasse og Shim'i; v34  af Banis efterkommere: Ma'adaj, Amram, Uel, v35  Benaja, Bedja, Keluhu, v36  Vanja, Meremot, Eljashib, v37  Mattanja, Mattenaj og Ja'asaj; v38  af Binnujs efterkommere: Shim'i, v39  Shelemja, Natan, Adaja, v40  Maknadbaj, Shashaj, Sharaj, v41  Azar'el, Shelemja, Shemarja, v42  Shallum, Amarja og Josef; v43  af Nebos efterkommere: Je'iel, Mattitja, Zabad, Zebina, Jaddaj, Joel og Benaja. v44  Alle disse havde giftet sig med fremmede kvinder, men nu sendte de kvinderne og børnene bort.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies