Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Kain og Abel: Historien om Kain og Abel er en af de mest kendte fra Det Gamle Testamente. Som med mange andre af de mest berømte fortællinger er også denne egentlig forbløffende kort. Hele historien kan rummes i Første Mosebog kap. 4. Den handler om så menneskelige følelser som jalousi og vrede.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  v1  Det landområde, som ved lodkastningen tilfaldt judæernes stamme, slægt for slægt, strakte sig til grænsen til Edom helt ned til Sins ørken længst mod syd. v2  Deres sydgrænse går fra enden af Salthavet ved den vig, der strækker sig mod syd, v3  og fortsætter syd om Akrabbim-passet og videre til Sin; så går den opad syd for Kadesh-Barnea, videre til Hesron, opad til Addar, drejer mod Karka, v4  videre til Asmon, fortsætter til Egyptens bæk og ender ude ved havet. Det er deres sydgrænse. v5  Østgrænsen er Salthavet op til Jordans udløb. Nordgrænsen går fra bugten ved Jordans udløb, v6  opad til Bet-Hogla, videre nord om Bet-ha-Araba; så går den opad til Rubens søn Bohans sten, v7  fra Akors dal opad til Debir, drejer mod nord til Gelilot, som ligger lige over for Adummim-passet syd for dalen; så går den videre til En-Shemesh-kilden og ender ved Rogel-kilden. v8  Derpå går grænsen op gennem Hinnoms søns dal til sydsiden af jebusitternes bjergryg – det er Jerusalem – op til toppen af bjerget, som ligger vest for Hinnom-dalen ved den nordlige ende af Refaim-dalen. v9  Fra toppen af bjerget går grænsen i en bue til Neftoakilden, fortsætter til byerne på Efronbjerget og går i en bue til Ba'ala, det samme som Kirjat-Jearim. v10  Fra Ba'ala drejer den mod vest til Se'irbjerget og går videre til Jearimbjergets nordlige ryg, det samme som Kesalon, ned til Bet-Shemesh og videre til Timna. v11  Så fortsætter den til Ekrons nordlige bjergryg, går i en bue til Shikkaron, videre til Ba'ala-bjerget, fortsætter til Jabne'el og ender ude ved havet. v12  Vestgrænsen er Det Store Hav med kyststrækning. Det var grænsen rundt om judæernes område, slægt for slægt.

  v13  Kaleb, Jefunnes søn, fik et stykke land blandt judæerne efter den befaling, Herren havde givet Josva: anakitternes stamfader Arbas by, det er Hebron. v14  Og Kaleb fordrev de tre Anak-sønner derfra, Sheshaj, Akiman og Talmaj, Anaks efterkommere. v15  Derfra drog han op mod indbyggerne i Debir; tidligere hed Debir Kirjat-Sefer. v16  Kaleb sagde: »Den, der slår Kirjat-Sefer og indtager den, får min datter Aksa til kone.« v17  Otniel, søn af Kalebs bror Kenaz, indtog den, og Kaleb gav ham sin datter Aksa til kone. v18  Men da hun kom til ham, fik hun ham overtalt til at måtte bede sin far om et stykke jord. Hun sprang ned af æslet, og Kaleb sagde til hende: »Hvad vil du?« v19  Hun svarede: »Giv mig en gave. Siden du har bortgiftet mig i Sydlandet, skal du give mig kilder.« Så gav han hende både de øvre og de nedre kilder.

  v20  Dette er judæernes stammes arvelod, slægt for slægt.

  v21  Byerne i udkanten af judæernes stamme ved grænsen til Edom i Sydlandet er: Kabse'el, Eder, Jagur, v22  Kina, Dimona, Ad'ada, v23  Kedesh, Hasor, Jitnan, v24  Zif, Telem, Ba'alot, v25  Hasor-Hadatta, Kerijjot-Hesron, det samme som Hasor, v26  Amam, Shema, Molada, v27  Hasar-Gadda, Heshmon, Bet-Pelet, v28  Hasar-Shual, Be'ersheba med tilhørende småbyer, v29  Ba'ala, Ijjim, Esem, v30  Eltolad, Kesil, Horma, v31  Siklag, Madmanna, Sansanna, v32  Lebaot, Shilkim, Ajin og Rimmon, i alt niogtyve byer med tilhørende landsbyer.

  v33  I Lavlandet: Eshtaol, Sor'a, Ashna, v34  Zanoa, En-Gannim, Tappua, Enam, v35  Jarmut, Adullam, Soko, Azeka, v36  Sha'arajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim, i alt fjorten byer med tilhørende landsbyer, v37  Senan, Hadasha, Migdal-Gad, v38  Dil'an, Mispe, Jokte'el, v39  Lakish, Boskat, Eglon, v40  Kabbon, Lakmas, Kitlish, v41  Gederot, Bet-Dagon, Na'ama og Makkeda, i alt seksten byer med tilhørende landsbyer, v42  Libna, Eter, Ashan, v43  Jifta, Ashna, Nesib, v44  Ke'ila, Akzib og Maresha, i alt ni byer med tilhørende landsbyer, v45  Ekron med tilhørende småbyer og landsbyer, v46  fra Ekron og vestpå alle de byer, der ligger på Ashdodsiden, med tilhørende landsbyer, v47  Ashdod med tilhørende småbyer og landsbyer, Gaza med tilhørende småbyer og landsbyer indtil Egyptens bæk med Det Store Hav som grænse.

  v48  I Bjerglandet: Shamir, Jattir, Soko, v49  Danna, Kirjat-Sanna, det samme som Debir, v50  Anab, Eshtemoa, Anim, v51  Goshen, Holon og Gilo, i alt elleve byer med tilhørende landsbyer, v52  Arab, Duma, Esh'an, v53  Janum, Bet-Tappua, Afeka, v54  Humta, Kirjat-Arba, det samme som Hebron, og Sior, i alt ni byer med tilhørende landsbyer, v55  Maon, Karmel, Zif, Jutta, v56  Jizre'el, Jokdeam, Zanoa, v57  Kain, Gibea og Timna, i alt ti byer med tilhørende landsbyer, v58  Halhul, Bet-Sur, Gedor, v59  Ma'arat, Bet-Anot og Eltekon, i alt seks byer med tilhørende landsbyer, Tekoa, Efrata, det samme som Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tattam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho, i alt elleve byer med tilhørende landsbyer, v60  Kirjat-Ba'al, det samme som Kirjat-Jearim, og Rabba, i alt to byer med tilhørende landsbyer.

  v61  I Ørkenen: Bet-ha-Araba, Middin, Sekaka, v62  Nibshan, Ir-ha-Mela og En-Gedi, i alt seks byer med tilhørende landsbyer.

  v63  Men jebusitterne, som boede i Jerusalem, kunne judæerne ikke fordrive, og den dag i dag bor jebusitterne sammen med judæerne i Jerusalem.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies