Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Kain og Abel: Historien om Kain og Abel er en af de mest kendte fra Det Gamle Testamente. Som med mange andre af de mest berømte fortællinger er også denne egentlig forbløffende kort. Hele historien kan rummes i Første Mosebog kap. 4. Den handler om så menneskelige følelser som jalousi og vrede.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Fortegnelse over præster og levitter

  v1  Dette er de præster og levitter, som drog op sammen med Zerubbabel, Shealtiels søn, og Jeshua: Seraja, Jirmeja, Ezra, v2  Amarja, Malluk, Hattush, v3  Shekanja, Rekum, Meremot, v4  Iddo, Ginnetoj, Abija, v5  Mijjamin, Ma'adja, Bilga, v6  Shemaja, Jojarib, Jedaja, v7  Sallu, Amok, Hilkija og Jedaja. Det var overhovederne for præsterne og deres brødre på Jeshuas tid.

  v8  Levitterne: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherebja, Juda og Mattanja; han og hans brødre stod for takkesangen. v9  Bakbukja, Unni og deres brødre stod over for dem i vagttjenesten.

  v10  Jeshua fik sønnen Jojakim, Jojakim fik Eljashib, Eljashib fik Jojada, v11  Jojada fik Jonatan, og Jonatan fik Jaddua.

  v12  På Jojakims tid var disse præster overhoveder for fædrenehuse: For Seraja: Meraja; for Jirmeja: Hananja; v13  for Ezra: Meshullam; for Amarja: Johanan; v14  for Meliku: Jonatan; for Shebanja: Josef; v15  for Harim: Adna; for Merajot: Helkaj; v16  for Iddo: Zekarja; for Ginneton: Meshullam; v17  for Abija: Zikri; for Minjamin: ...; for Moadja: Piltaj; v18  for Bilga: Shammua; for Shemaja: Jonatan; v19  for Jojarib: Mattenaj; for Jedaja: Uzzi; v20  for Sallaj: Kallaj; for Amok: Eber; v21  for Hilkija: Hashabja; og for Jedaja: Netan'el. v22  På Eljashibs, Jojadas, Johanans og Jadduas tid, frem til perseren Dareios' regering, blev de præster, der var overhoveder for fædrenehuse, optegnet.

  v23  Levitterne: Overhovederne for fædrenehuse står i Krøniken indtil Eljashibs søn Johanans tid. v24  Levitternes overhoveder var: Hashabja, Sherebja, Jeshua, Kadmiels søn, og deres brødre; de stod over for dem for at lovprise og takke efter gudsmanden Davids befaling, vagtskifte for vagtskifte; v25  Mattanja, Bakbukja, Obadja, der var sangere, mens Meshullam, Talmon og Akkub, der var portvagter, holdt vagt i forrådskamrene i portene. v26  De var samtidige med Jojakim, der var søn af Jeshua og sønnesøn af Josadak, og samtidige med statholderen Nehemias og præsten Ezra, den skriftlærde.

  Bymurens indvielse

  v27  Da Jerusalems mur skulle indvies, opsøgte man levitterne overalt, hvor de boede, og bragte dem til Jerusalem for at fejre indvielsen med en glædesfest under takkesange og festsang til cymbler, harper og citere. v28  Så samledes sangerne både fra egnen omkring Jerusalem, fra netofatitternes landsbyer, v29  fra Bet-ha-Gilgal og fra Gebas og Azmavets marker, for sangerne havde bygget sig landsbyer i Jerusalems omegn. v30  Præsterne og levitterne rensede sig, og de rensede folket, portene og muren.

  v31  Så lod jeg Judas stormænd stige op på muren og lod to store takkekor tage opstilling; det ene gik til højre på muren, hen imod Møgporten. v32  Bag dem gik Hoshaja og den ene halvdel af Judas stormænd v33  sammen med Azarja, Ezra, Meshullam, v34  Juda, Benjamin, Shemaja og Jirmeja. v35  Af præster med trompeter var der Zekarja, søn af Jonatan, søn af Shemaja, søn af Mattanja, søn af Mika, søn af Zakkur, søn af Asaf, v36  og hans brødre Shemaja, Azar'el, Milalaj, Gilalaj, Ma'aj, Netan'el, Juda og Hanani med gudsmanden Davids musikinstrumenter. Og Ezra, den skriftlærde, gik i spidsen for dem. v37  De gik hen over Kildeporten, og lige efter gik de op ad trapperne til Davidsbyen, ad opgangen på muren oven for Davids hus og hen til Vandporten mod øst.

  v38  Det andet takkekor gik til venstre, og jeg gik bag det sammen med den anden halvdel af folkets stormænd, oven på muren over Ovntårnet til den brede mur, v39  hen over Efraimporten, Jeshana-porten, Fiskeporten, Hanan'el-tårnet og Mea-tårnet til Fåreporten, og de gjorde holdt ved Vagtporten.

  v40  De to takkekor tog opstilling i Guds hus sammen med mig og halvdelen af fyrsterne v41  og præsterne Eljakim, Ma'aseja, Minjamin, Mika, Eljo'enaj, Zekarja og Hananja med trompeter; v42  desuden Ma'aseja, Shemaja, Eleazar, Uzzi, Johanan, Malkija, Elam og Ezer. Og sangerne opløftede røsten under ledelse af Jizrakja.

  v43  Den dag bragte de store slagtofre og var glade, for Gud havde givet dem stor glæde; også kvinder og børn var glade. Jerusalems glæde kunne høres langt væk.

  v44  Samme dag indsatte de mænd over kamrene til forrådene, afgifterne, førstegrøden og tienden, så man dér kunne samle de andele fra byernes marker, som præster og levitter efter loven skulle have, for Juda glædede sig over præsterne og levitterne, som forrettede tjeneste. v45  De varetog deres Guds vagttjeneste og tjenesten med renselsen. Det gjaldt også sangerne og portvagterne, sådan som David og hans søn Salomo havde befalet. v46  For på Davids tid var Asaf overhoved for sangerne og førte tilsyn med dem i lovsang og takkesang til Gud. v47  Og på Zerubbabels og Nehemias' tid afgav hele Israel de daglige andele til sangerne og portvagterne. De bragte helliggaver til levitterne, og levitterne bragte helliggaver til Arons sønner.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies