Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Job: Jobs historie finder vi i Jobs Bog i Det Gamle Testamente. Det er en fortælling om nogle vigtige og evigt aktuelle temaer i menneskelivet. Den handler nemlig om skyld, om lidelse, om fællesskaber og om forskellen på Gud og mennesker.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Genopbygningen af muren

  v1  Ypperstepræsten Eljashib og hans brødre, præsterne, gik i gang med at bygge Fåreporten; de tømrede den af bjælker og satte dens portfløje ind; så fortsatte de indtil Mea-tårnet og indtil Hanan'el-tårnet. v2  Ved siden af dem byggede mænd fra Jeriko og ved siden af dem Zakkur, Imris søn. v3  Fiskeporten byggede Sena'as efterkommere; de tømrede den af bjælker og satte dens portfløje ind med lås og slå. v4  Ved siden af dem arbejdede Meremot, Urijas søn, Kos' sønnesøn, med udbedringen af muren. Ved siden af dem arbejdede Meshullam, Berekjas søn, Meshezab'els sønnesøn; ved siden af dem arbejdede Sadok, Ba'anas søn; v5  ved siden af dem arbejdede folkene fra Tekoa; men de fornemme derfra ville ikke bøje nakken under arbejdet for deres herrer. v6  Jeshana-porten udbedrede Jojada, Paseas søn, og Meshullam, Besodjas søn; de tømrede den af bjælker og satte dens portfløje ind med lås og slå. v7  Ved siden af dem arbejdede gibeonitten Melatja og meronotitten Jadon sammen med mændene fra Gibeon og Mispa ved residensen for statholderen over provinsen Hinsides Floden; v8  ved siden af dem arbejdede Uzziel, Harhajas søn, en af guldsmedene; ved siden af ham arbejdede Hananja, en af salveblanderne; de byggede på Jerusalem indtil den brede mur; v9  ved siden af dem arbejdede Refaja, Hurs søn; han var leder for den ene halvdel af Jerusalems distrikt; v10  ved siden af ham arbejdede Jedaja, Harumafs søn, ud for sit hus; ved siden af ham arbejdede Hattush, Hashabnejas søn. v11  På den følgende strækning udbedrede Malkija, Harims søn, og Hashub, Pahat-Moabs søn, Ovntårnet; v12  ved siden af ham arbejdede Shallum, Hallokeshs søn, sammen med sine døtre; han var leder for den anden halvdel af Jerusalems distrikt.

  v13  Dalporten udbedrede Hanun og indbyggerne i Zanoa; de genopbyggede den og satte dens portfløje ind med lås og slå, og de byggede tusind alen af muren indtil Møgporten; v14  Møgporten udbedrede Malkija, Rekabs søn, der var leder for Bet-ha-Kerems distrikt; han genopbyggede den og satte dens portfløje ind med lås og slå. v15  Kildeporten udbedrede Shallun, Kol-Hozes søn, der var leder for Mispas distrikt; han genopbyggede den, lagde tag over den og satte dens portfløje ind med lås og slå; han genopbyggede også muren ved Shela-dammen nær ved kongens have indtil trappen, der fører ned fra Davidsbyen. v16  Efter ham arbejdede Nehemja, Azbuks søn, der var leder for den ene halvdel af Bet-Surs distrikt, til et sted over for Davidsgravene og til den kunstige dam og kasernen; v17  efter ham arbejdede levitterne under ledelse af Rekum, Banis søn; ved siden af ham arbejdede Hashabja for sit distrikt; han var leder for den ene halvdel af Ke'ilas distrikt; v18  efter ham arbejdede hans brødre under ledelse af Binnuj, Henadads søn, der var leder for den anden halvdel af Ke'ilas distrikt; v19  ved siden af ham udbedrede Ezer, Jeshuas søn, der var leder for Mispa, den følgende strækning over for opgangen til våbenkammeret ved hjørnet; v20  efter ham udbedrede Baruk, Zabbajs søn, den følgende strækning fra hjørnet hen til døren til ypperstepræsten Eljashibs hus; v21  efter ham udbedrede Meremot, Urijas søn, Kos' sønnesøn, den følgende strækning fra døren til Eljashibs hus til enden af Eljashibs hus; v22  efter ham arbejdede præsterne, mænd fra omegnen; v23  efter dem arbejdede Benjamin og Hashub ud for deres hus; efter dem arbejdede Azarja, Ma'asejas søn, Ananjas sønnesøn, ved siden af sit hus; v24  efter ham udbedrede Binnuj, Henadads søn, den følgende strækning fra Azarjas hus til hjørnet og krogen; v25  efter ham arbejdede Palal, Uzajs søn, lige over for hjørnet og det øvre tårn, der springer frem fra kongens palads, ved vagtgården; efter ham arbejdede Pedaja, Par'oshs søn, v26  – tempeltrællene boede på Ofel – til et sted over for Vandporten mod øst og det fremspringende tårn; v27  efter ham udbedrede folkene fra Tekoa den følgende strækning over for det store fremspringende tårn indtil Ofel-muren. v28  Oven for Hesteporten arbejdede præsterne, hver især ud for sit hus; v29  efter dem arbejdede Sadok, Immers søn, ud for sit hus; efter ham arbejdede Shemaja, Shekanjas søn, der vogtede østporten; v30  efter ham udbedrede Hananja, Shelemjas søn, og Hanun, Salafs sjette søn, den følgende strækning; efter ham arbejdede Meshullam, Berekjas søn, ud for sit kammer; v31  efter ham arbejdede Malkija, en af guldsmedene, indtil tempeltrællenes og handelsmændenes hus over for Mifkad-porten og indtil tagværelset oven på krogen; v32  og mellem tagværelset oven på krogen og Fåreporten arbejdede guldsmedene og handelsmændene.

  Fjendernes modstand mod byggeriet

  v33  Da Sanballat hørte, at vi var i gang med at genopbygge muren, blev han rasende, og han begyndte at spotte judæerne. v34  Han talte til sine landsmænd og hæren i Samaria og sagde: »Hvad er det, disse elendige judæere laver? Vil de virkelig bygge muren? Vil de ofre og gøre det færdigt på én og samme dag? Vil de gøre de forbrændte sten i grusdyngerne levende?« v35  Og ammonitten Tobija, der stod ved siden af ham, sagde: »Selv om de bygger den op, så kan en ræv lave hul i deres stenmur, hvis den springer op på den!«

  v36  Hør, vor Gud, hvordan vi er genstand for foragt! Lad deres hån komme over deres eget hoved, og lad dem blive udplyndret i et land, hvor de sidder i fangenskab! v37  Lad ikke deres skyld være skjult og deres synd blive slettet for dit ansigt, for de har krænket dem, der bygger!

  v38  Men vi byggede på muren, og hele muren blev bygget sammen i halv højde, og folket havde mod til at gå videre.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies