Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Pontius Pilatus: Den romerske besættelsesmagts præfekt eller statholder i Jerusalem, Pontius Pilatus, er måske den mest omtalte romer overhovedet – i den kristne kirke bliver han nemlig nævnt, hver eneste gang trosbekendelsen siges. Trosbekendelsen siger, at Jesus blev 'pint under Pontius Pilatus'. Det er altså ham, som lader Jesus torturere og henrette langfredag.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Læsemåder: Bibelen er til alle tider blevet læst af mange forskellige mennesker under forskellige livsomstændigheder.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Folkets syndsbekendelse

  v1  Den fireogtyvende dag i denne måned samledes israelitterne under faste, klædt i sæk og med jord strøet på hovedet. v2  Israels slægt skilte sig ud fra alle de fremmede, og de trådte frem og bekendte deres synder og deres fædres skyld. v3  De rejste sig op, og der blev læst op af Herren deres Guds lovbog en fjerdedel af dagen, og i en anden fjerdedel aflagde de bekendelse og tilbad Herren deres Gud. v4  Og Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebanja, Bunni, Sherebja, Bani og Kenani gik op på levitternes forhøjning og råbte med høj røst til Herren deres Gud. v5  Og levitterne Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneja, Sherebja, Hodija, Shebanja og Petakja sagde: »Rejs jer, pris Herren jeres Gud fra evighed til evighed!«
        Lovet være dit herlige navn,
        der er ophøjet over al lov og pris.


         v6  Du, Herre, er den eneste.
        Du skabte himlen,
        himlenes himmel med hele dens hær,
        jorden med alt, hvad den rummer,
        havene med alt, hvad de rummer.
        Du giver dem alle livet,
        og himlens hær tilbeder dig.


         v7  Du er Gud Herren,
        som udvalgte Abram
        og førte ham ud fra Ur i Kaldæa,
        du gav ham navnet Abraham.
         v8  Du fandt hans hjerte trofast mod dig,
        og du sluttede pagten med ham
        om at give kana'anæernes land,
        hittitternes, amoritternes,
        perizzitternes, jebusitternes og girgashitternes land,
        om at give det til hans efterkommere;
        og du holdt dit løfte,
        for du er retfærdig.


         v9  Du så vore fædres lidelse i Egypten,
        du hørte deres skrig ved Sivhavet.
         v10  Du gjorde tegn og undere mod Farao,
        mod alle hans trælle og hele folket i hans land,
        for du vidste, at de handlede mod dem i overmod,
        og du skabte dig et navn, som du har den dag i dag.
         v11  Du kløvede havet foran dem,
        så de gik tørskoet gennem havet;
        men deres forfølgere kastede du i dybet
        som en sten i de vældige vande.
         v12  I en skysøjle førte du dem om dagen,
        og i en ildsøjle om natten
        for at oplyse vejen for dem,
        som de skulle vandre.


         v13  Du steg ned på Sinajs bjerg
        og talte med dem fra himlen;
        du gav dem
        retfærdige retsregler,
        sande love,
        gode lovbud og befalinger.
         v14  Du kundgjorde dem
        din hellige sabbat,
        du gav dem
        befalinger, lovbud og love
        ved din tjener Moses.
         v15  Du gav dem brød fra himlen
        til at stille deres sult;
        du lod vand strømme ud af klippen
        til at stille deres tørst.
        Du befalede dem at gå ind
        og tage det land i besiddelse,
        som du havde svoret
        at give dem.
         v16  Men de, vore fædre, handlede selvrådigt,
        de gjorde nakken stiv
        og adlød ikke dine befalinger.
         v17  De nægtede at adlyde,
        og de huskede ikke de undere,
        du havde gjort for dem;
        de gjorde nakken stiv og satte sig i hovedet
        at vende tilbage til trældommen i Egypten.
        Men du er en tilgivelsens Gud,
        nådig og barmhjertig,
        sen til vrede og rig på troskab,
        så du svigtede dem ikke.
         v18  De støbte sig endog
        et billede af en tyrekalv
        og sagde: »Her er din Gud,
        som førte dig op fra Egypten!«
        De gjorde sig skyldige i grove forhånelser.
         v19  Men i din store barmhjertighed
        svigtede du dem ikke i ørkenen;
        skysøjlen veg ikke fra dem,
        når den om dagen skulle føre dem på vejen,
        ildsøjlen ej heller om natten,
        når den skulle oplyse vejen for dem,
        som de skulle vandre.
         v20  Du gav dem din gode ånd
        for at give dem indsigt;
        du forholdt dem ikke din manna,
        du gav dem vand til at stille deres tørst.
         v21  I fyrre år sørgede du for dem,
        så de ikke led mangel i ørkenen;
        deres klæder blev ikke slidt i laser,
        og deres fødder svulmede ikke op.


         v22  Du gav dem kongeriger og folkeslag,
        som du tildelte som grænseland;
        de erobrede Sihons land,
        Heshbons konges land,
        og landet, der tilhørte Og,
        Bashans konge.
         v23  Du gjorde deres børn talrige
        som himlens stjerner,
        du førte dem til det land,
        du havde lovet deres fædre,
        at de skulle gå ind og tage i besiddelse.
         v24  Og børnene kom ind
        og tog landet i besiddelse;
        foran dem undertvang du
        landets indbyggere, kana'anæerne,
        og du gav dem i deres hånd,
        både deres konger og landets folk,
        så de kunne gøre med dem, hvad de ville.
         v25  De indtog befæstede byer
        og frugtbar jord,
        de tog huse i besiddelse,
        der var fulde af alt godt,
        cisterner, vingårde, olivenlunde
        og frugttræer i mængde.
        De spiste, blev mætte og fede,
        de svælgede i dine rige, gode gaver.


         v26  Men de blev trodsige og gjorde oprør mod dig
        og vendte ryggen til din lov.
        De dræbte dine profeter,
        som formanede dem
        til at omvende sig til dig.
        De gjorde sig skyldige i grove forhånelser.
         v27  Da gav du dem i deres fjenders hånd,
        og de bragte trængsler over dem.
        I deres trængsler råbte de til dig;
        du hørte dem fra himlen,
        og i din store barmhjertighed gav du dem befriere,
        som frelste dem fra deres fjenders hånd.


         v28  Men så snart de fik fred,
        gjorde de på ny,
        hvad der var ondt i dine øjne.
        Så gav du dem i deres fjenders hånd,
        og de herskede over dem.
        De råbte igen til dig,
        og du hørte dem fra himlen og reddede dem
        gang på gang i din barmhjertighed.
         v29  Du formanede dem til at vende om til din lov,
        men de handlede selvrådigt og adlød ikke dine bud.
        De syndede mod dine retsregler,
        som mennesket lever ved, når det følger dem.
        I trods vendte de ryggen til,
        de gjorde nakken stiv og ville ikke høre.
         v30  Du bar over med dem
        i mange år,
        og du formanede dem ved din ånd
        gennem profeterne,
        og da de ikke ville lytte,
        gav du dem i fremmede folks hånd.
         v31  Men i din store barmhjertighed
        gjorde du det ikke af med dem,
        og du svigtede dem ikke,
        for du er en nådig og barmhjertig Gud.


         v32  Og nu, vor Gud, du store Gud,
        du vældige og frygtindgydende,
        som bevarer pagten og troskaben:
        Lad det være nok med de trængsler,
        som har ramt os,
        vore konger og vore stormænd,
        vore præster og vore profeter,
        vore fædre og hele vort folk
        fra assyrerkongernes dage
        indtil i dag.
         v33  Du er retfærdig
        i alt det, der har ramt os,
        for du har vist trofasthed,
        mens vi har handlet uretfærdigt.
         v34  Vore konger og vore stormænd,
        vore præster og vore fædre
        fulgte ikke din lov,
        de lyttede ikke til de bud og formaninger,
        du havde givet dem.
         v35  Trods deres kongedømme,
        trods den store godhed, du havde vist dem,
        og trods det vidtstrakte, frugtbare land,
        du havde givet dem,
        ville de ikke tjene dig og ikke vende om
        fra deres onde gerninger.
         v36  Derfor er vi i dag trælle!
        I landet, du gav vore fædre,
        for at de kunne nyde dets frugt og dets goder,
        i det land er vi nu trælle.
         v37  Dets rige afgrøde tilfalder de konger,
        du har sat over os for vore synders skyld;
        de hersker over vore kroppe og vort kvæg, som de har lyst.
        Vi er i stor nød!

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies