Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Had vækker splid, kærlighed skjuler alle overtrædelser.

Ordsprogenes Bog 10,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne: De to brødre Jakob og Johannes, der er fiskere, bliver ligesom Peter og hans bror Andreas indbudt af Jesus til at følge ham og 'fiske mennesker.' Peter, Andreas, Jakob og Johannes er de første til at forlade alt og følge Jesus som disciple
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Hun gav Det Nye Testamente en chance til: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Cecilie Vestergaard Raaberg, der er teologisk medarbejder og generalsekretærens betroede sekretær i Bibelselskabet
Læs mere>  
Brevkassen: Hvornår levede evangelisten Markus?
I bibelforskningen regner man ikke med, at det var evangelisten Markus, der skrev Markusevangeliet. Foto: Wikimedia Commons.
A+/a-   
Ove vil gerne vide, hvornår evangelisten Markus blev født og døde. Tidligere lektor i Det Nye Testamente Geert Hallbäck hjælper med et svar
Sådan starter Markusevangeliet

Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn.

Som der står skrevet hos profeten Esajas:
Se, jeg sender min engel foran dig,
han skal bane din vej.
Der er en, der råber i ørkenen:
Ban Herrens vej,
gør hans stier jævne!

– således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder. Johannes gik klædt i kamelhår og havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vildhonning. Og han prædikede: »Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden.«


Læs hele Markusevangeliet

Kære Bibelselskab

Jeg sidder i Brasil, og har derfor svært ved at besøge Jer. Men jeg har et problem, som jeg håber, I kan hjælpe mig med.

Det drejer sig om evangelisterne, der alle står noteret for forskellige udlægninger af Jesu liv og færden. Lige nu er min interesse samlet omkring Markus.

Og jeg vil mægtig gerne have oplyst, sådan cirka hvornår han blev født og hvornår han døde - hvis man ved det. Hvis ikke, så ved man måske, i hvilket år han skrev sine tekster ned.


Som sagt er jeg også interesseret i de øvrige evangelister, hvis man har cirka data på dem.

Venlig hilsen, og tak for Deres ulejlighed

Ove

*********************************

Kære Ove.

Oprindelig har evangelierne været skrevet til en bestemt menighed, der således kun havde ét evangelium at forholde sig til. De var anonyme; der var ingen forfatterangivelse, for det var ikke forfatteren, men hovedpersonen, Jesus Kristus, der var afgørende.

Efterhånden blev ’vores’ fire evangelier anerkendt som autoritative i hele kirken, og da fik de tilskrevet forfatternavne, for at de kunne skelnes fra hinanden. De forfatternavne, vi kender i dag, er altså tillagt evangelierne; de er ikke oprindelige. Hvorfor de enkelte evangelier er tillagt de pågældende personer, ved vi ikke. Det kan naturligvis være baseret på erindringer om, hvem der skrev dem; men det kan vi ikke vide noget om.

Dog kan vi sige, at Matthæus og Johannes er navne på to af Jesu tolv disciple, mens Markus og Lukas er navne på ’discipel-elever’, der ikke direkte var knyttet til Jesus, men knyttet til nogle af hans disciple. Ud fra evangeliernes indhold kan vi se, at Matthæus- og Johannesevangelierne var skrevet til jødekristne læsere, mens Markus- og Lukasevangelierne var skrevet til hedningekristne. Måske afspejler det sig i forfatternavnene og deres nærmere eller fjernere forhold til Jesus. 

Som sagt er Matthæus og Johannes kendt fra evangelierne som disciple af Jesus. Markus og Lukas er til gengæld kendt fra nogle af brevene og Apostlenes Gerninger. I Apostlenes Gerninger omtales Markus som søn af en kvinde, Maria, i hvis hus menigheden i Jerusalem samles. Han er fætter til Barnabas, der sammen med Paulus tager initiativ til den første større kristne missionsrejse, og de tager Markus med på rejsen som medhjælp.

Han forlader dem imidlertid, da de kommer til Taurusbjergene i det sydlige Lilleasien, et vildt landskab, som var farligt at rejse i. Derfor vil Paulus ikke have ham med, da de planlægger at rejse tilbage for at besøge de nygrundlagte menigheder, mens Barnabas insisterer på, at han skal med. Resultatet bliver et brud mellem Barnabas og Paulus; Barnabas rejser til Cypern sammen med Markus, og Paulus rejser til Lilleasien. Den rejse udvikler sig videre til den anden missionsrejse i Apostlenes Gerninger. (Se Apostlenes Gerninger kapitel 12, vers 12-25; kapitel 13, vers 13; kapitel 15, vers 37-39).

Et noget mere sympatisk billede af Markus får vi i brevene. Paulus nævner ham i Brevet til Filemon vers 24 som en af de medarbejdere, han hilser fra (her nævner Paulus i øvrigt også Lukas). Han må altså have taget Markus til nåde og indlemmet ham i sin medarbejderstab. Han nævnes også i Kolossenserbrevet kapitel 4,  vers 10, men det brev er antagelig pseudonymt og bruger måske Brevet til Filemon som kilde.

Både Lukas og Markus nævnes også i Andet Timotheusbrev kapitel 4, vers 11; det brev er også pseudonymt, men når Markus (og Lukas ligeledes) optræder i brevet, må den pseudonyme forfatter have vidst, at han var en af Paulus’ medarbejdere. Interessant nok nævnes han imidlertid også i Første Petersbrev kapitel 5, vers 13 hvor han omtales som ”min søn”.

"Ud fra Markusevangeliets eget indhold kan vi tidsfæste det til tiden umiddelbart efter romernes erobring af Jerusalem og ødelæggelsen af templet i år 70 e. Kr."I samme vers nævnes ”Babylon”, der er et dæknavn for Rom. Der lægges altså op til, at både Peter og Markus befinder sig i Rom. Når det er interessant, skyldes det en oplysning hos kirkefaderen Papias, der levede i Lilleasien i begyndelsen af andet århundrede e.Kr. Han omtaler Markus som forfatter til evangeliet (første gang vi hører om forfatterskabet) og nævner samtidig, at Markus fungerede som Peters tolk i Rom.

Åbenbart er Markus kendt i samtiden som medarbejder for både Paulus og Peter i forbindelse med deres missionsvirksomhed. Det har været naturligt at tilskrive ham et evangelium, der i særlig grad henvendte sig til hedningekristne.

Vi ved ikke nær så meget om Lukas. Han nævnes tre steder: i Brevet til Filemon og i de to pseudonyme Paulusbreve, der allerede er nævnt. Han har altså også været kendt som medarbejder i den paulinske mission. I Kolossenserbrevet kapitel 4,vers 10 omtales han som ”læge”.

Det er der gjort en del ud af i den senere legendedannelse omkring evangelisterne, men det fremgår i øvrigt ikke andre steder i Det Nye Testamente. Hvorfor han tilskrives forfatterskabet til Lukasevangeliet – og dermed også Apostlenes Gerninger, da de to skrifter er skrevet af samme person, – ved vi ikke. Omkring alle fire evangelister opstår i øvrigt en frodig legendedannelse, men den må tilskrives den folkelige fantasi; vi kan ikke basere nogen historisk viden på den.

Ud fra Markusevangeliets eget indhold kan vi tidsfæste det til tiden umiddelbart efter romernes erobring af Jerusalem og ødelæggelsen af templet i år 70 e. Kr. Evangeliet handler i vid udstrækning om forholdet mellem Jesus og den jødedom, som var centreret om templet, og forudsætter, at Jesus allerede på det symbolske plan havde ophævet templets betydning og også forudsagt dets fysiske ødelæggelse. Det tyder på, at evangelisten har forsøgt at få mening i templets ødelæggelse ud fra troen på Jesus som Kristus.

Vi kan ikke tidsfæste de andre evangelier så præcist. Men både Matthæusevangeliet og Lukasevangeliet er baseret på Markusevangeliet; forfatterne har altså brugt Markusevangeliet, da de skrev deres egne evangelier. De er derfor yngre end Markusevangeliet.

Matthæusevangeliet regner man normalt med at være skrevet ca. 10 år efter Markusevangeliet, Lukasevangeliet noget senere – måske meget senere: En datering helt oppe omkring 120 e. Kr. er ved at vinde fortalere.

Om Johannesevangeliet har kendt et eller flere af de andre evangelier, er usikkert. Det har en andet præg end de tre første evangelier; en datering er tilsvarende usikker. Mange vil sige omkring 100 e. Kr., men det er efter min mening rent gætteri.

Under alle omstændigheder er evangelieskrivning noget, der hørte til i den anden generation af kristne. Der er altså ingen øjenvidner blandt forfatterne; deres skrifter er baseret på den mundtlige overlevering og eventuelle tidligere skriftlige kilder. Det er derfor forkyndelsen af Jesus som Kristus, de vidner om, ikke selve den ’historiske Jesus’.

Venlig hilsen
Geert Hallbäck

Geert Hallbäck er teolog og tidligere lektor i Det Nye Testamente. Han er desuden en af hovedkræfterne bag Den Nye Aftale og Studiebibelen. Læs hans andre brevkassesvar her

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

MarkusevangelietMarkusevangeliet - 1992-oversættelsen - kan fås som selvstændig, handy paperback i moderne og smart layout.

Bogen er velegnet for nye læsere af Bibelen.

Køb den her


Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies