Kors foran Blönduóskirkja
Evangelierne er skrevet mellem 40 og 80 år efter begivenhederne langfredag, og de fortolker forløbet langfredag ganske forskelligt. Johannesevangeliet lægger vægt på sejr og herlighed, mens Matthæus- og Markusevangeliet beskriver en forpint og ensom, meget menneskelig Jesus, skriver sogne- og orlogspræst, cand.theol. Lasse Lauesen. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvorfor råber Jesus "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig"?

Hvorfor var Jesus usikker på sin fader i himlen, da han hang på korset? Og hvorfor henrettes han på et kors? Sådan spørger Frede, og sogne- og orlogspræst Lasse Lauesen kommer med et svar.

Til Bibelselskabets spørgepanel

1) Hvorfor brugte Jesus vendingen, "min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" Det er Matthæus- og Markusevangeliet enige om. Korsfæstelsen var forudsagt, hvordan kunne Jesus da være "usikker" på sin Fader i himmelen? Kan der være tale om senere "tilføjelse"?

2) Korsfæstelse var en "almindelig" anvendt henrettelsesform. Jøderne anså den for at være den dybeste fornedrelse og afviste af den grund Jesus som "kongen". Paulus derimod "opfandt" en korsteologi, der blev central i hans forkyndelse. Han anså Kristi Kors som understregning af forsoningen mellem Gud og mennesker. Ifølge Matthæusevangeliet bruger Jesus vendingen "tage sit kors og følge mig..." to gange. Vidste man allerede på det tidlige tidspunkt, hvad begrebet, "tage / bære sit kors" betød? I modsat fald giver udsagnet ingen mening.

Findes der links, gerne engelske, der kan henvise til eventuelle kilder til de ulyksalige langfredagshændelser i mere omfattende form.

Med venlig hilsen
Frede

*****************************

Kære Frede

Til dit første spørgsmål:

Udråbet "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" er et citat fra Det Gamle Testamentes Salme 22, en klagesalme. Spørgsmålet, som stilles i salmen, er: vil Gud gribe frelsende ind, eller vil han holde sig borte? Salmen er en af de mest citerede i Bibelen, særligt i Esajas' Bog kapitel 40-66 og i de nytestamentlige beretninger. Spørgsmålet om Guds indgriben svarer præcis til det, der må være Jesus' spørgsmål langfredag, og måske derfor citerer han salmen.

Om salmen kan udlægges, som om Jesus selv blev usikker på opstandelsen, er et andet spørgsmål, men det er traditionelt blevet tolket i den retning. Men Salme 22 fortsætter med, at Gud rent faktisk griber ind. Måske er der derfor også et element af håb i udsagnet.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at evangelierne er skrevet ned mellem 40 og 80 år efter begivenhederne langfredag. Som man kan se af Jesus’ forskellige udsagn, fortolker de forløbet ganske forskelligt. I traditionen taler man ligefrem om syv korsord (se faktaboksen), der hver især er udtryk for evangeliernes forskellige syn på Jesus' død. Johannesevangeliet lægger vægt på sejr og herlighed. ”Det er fuldbragt”, siger Jesus her, og det er blevet udlagt, som om Jesus’ død er mere en herliggørelse end en fornedrelse. Matthæus- og Markusevangeliet beskriver en forpint og ensom, meget menneskelig Jesus. Eksempelvis lægger Markusevangeliet vægt på, at Jesus er Kristus på lidelsens vilkår, derfor dør Jesus fortvivlet og gudsforladt med ordene ”Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig” på læberne.

Korsets betydning er også et centralt tema i Paulus' forkyndelse, som du selv er inde på, så meget at man kan tale om en egentlig korsteologi, som man finder den i Første Korintherbrev kapitel 1, vers 18-31 og i Andet Korintherbrev. Senere brugte reformatoren Martin Luther disse tanker til at hævde, blandt andet i hans Heidelberg-teser, at al sand teologi er korsteologi, og at man skal søge indsigt i Guds væsen gennem hans lidelse og kors i modsætning til det, man kalder en herlighedsteologi, der slutter sig til Guds væsen ud fra en umiddelbar erfaring af det skabte liv.

Til dit andet spørgsmål:

I Matthæusevangeliet bruger Jesus to gange vendingen "tage sit kors og følge mig...", se faktaboksen. Det er derfra, begrebet at tage sit kors har fået sin betydning, og så selvfølgelig fra den korsteologi, der blev udfoldet ud fra Paulus' teologi, som også Luther var meget optaget af.

Et godt engelsk værk, der går i dybden med begivenhederne langfredag, er Raymond Browns tobindsværk Death of the Messiah fra 1994.

Med venlig hilsen
Lasse Lauesen

Lasse Lauesen er sogne- og orlogspræst, sølvmedaljevinder ved Københavns Universitet, bidragyder til bøger om at prædike og initiativtager til "Homiletisk netværk på Fyn", cand.theol. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Tre gange fakta om korset

Jesus' syv udsagn på korset: 

1. "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig" (Matt 27,46, Mark 15,34).

2. "Fader, tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de gør" (Luk 23,34).

3. "Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis" (Luk 23,43).

4. "Fader, i dine hænder betror jeg min ånd" (Luk 23,46).

5. "Kvinde, der er din søn" - og til disciplen - "Dér er din mor" (Joh 19,27).

6. "Jeg tørster" (Joh 19,29).

7. "Det er fuldbragt" (Joh 19,30)

Jesus om at tage sit kors:

»Den, som ikke tager sit kors og følger efter mig, er mig ikke værd.« (Matt 10,38).

»Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.« (Matt 16,24).

Korsteologi:

På latin theologia crucis.

Den teologiske refleksion over betydningen af Jesus' død på korset