Chefredaktionen, Bibelen 2036
Chefredaktionen består af (fra venstre): Iben Gjesing, Eva Skafte Jensen, Jette Bendixen Rønkilde, Morten Hørning Jensen, Søren Holst og Johannes Baun. Foto: Bibelselskabet.

07.12.2023 Bibelselskabet

Her er holdet, der skal lede ny bibeloversættelse

Ledergruppen for den kommende bibeloversættelse er nu på plads. Deres første opgave bliver at udarbejde principperne for oversættelsesarbejdet

Efter en grundig forberedelsesfase har Bibelselskabet nu samlet det hold, der får ansvaret for at lede arbejdet med en ny autoriseret bibeloversættelse til udgivelse i 2036.

Chefredaktionens første opgave er at beskrive de principper, der skal gælde for oversættelsesarbejdet. Gennem inddragelse af erfaringer fra tidligere og lignende projekter i ind- og udland, rådføring med en række eksperter og interessenter, input fra den nylige undersøgelse af bibelbrugen i folkekirken og dialog med det øvrige kirkelige bagland vil chefredaktionen i løbet af de kommende måneder udarbejde et princippapir, som udstikker retningslinjerne for det store oversættelsesprojekt. Forventningen er, at det med bestyrelsens godkendelse kan fremlægges sidst på foråret, og at de første oversættere derefter kan påbegynde arbejdet.

”I omfang er sådan et princippapir ret beskedent, men i betydning er det vældig vigtigt, for det kommer til at lægge sporene for de næste mange års arbejde,” siger generalsekretær Johannes Baun. ”Når principperne er lagt, bliver det chefredaktionens fornemste opgave at sørge for, at de guider arbejdet, og at hele processen med det store oversættelses- og redaktionsarbejde forløber på bedste vis.”

Chefredaktionen, der rummer både eksegetisk, praktisk-teologisk og danskfaglig ekspertise, får således ansvar for at lede og bemande projektet. Det gælder både for de to centrale redaktionsudvalg – et for Det Gamle Testamente og et for Det Nye Testamente – som skal nedsættes i de kommende måneder, og for valget af primæroversættere, eksegetiske sparringspartnere og danskkonsulenter, som skal udarbejde oversættelserne. 

”Jeg har af og til sammenlignet oversættelsesprojektet med tempelbyggeriet i Det Gamle Testamente”, fortæller Johannes Baun. ”Alle forskelle til trods handlede det både dengang og nu om at frembringe noget, hvor man på en særlig måde kan møde Gud. I det lys er chefredaktionen en slags bibeloversættelsens sjakbajser. Vi glæder os til at bruge de allerdygtigste folk til arbejdet, og vi ser frem til medleven, indspil og modspil fra alle interesserede omkring projektet. Og så vil jeg opmuntre Bibelselskabets venner til at tage arbejdet med i aftenbønnen. Som der står i Salmernes Bog: ’Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves.’”

I chefredaktionen sidder følgende medlemmer:

Faglig leder af GT-arbejdet
Søren Holst (f. 1963) er cand.theol. og ph.d. fra Københavns Universitet, tidligere lektor og nu gæsteforsker ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, KU, bidragyder til ”Bibelen 2020”, forfatter til adskillige teologiske bøger, foredragsholder og kursusleder for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 

Faglig leder af NT-arbejdet
Morten Hørning Jensen (f. 1972) er cand.theol. og ph.d. fra Aarhus Universitet, mangeårig lektor, nu professor i Det Nye Testamente og akademisk leder ved Menighedsfakultet i Aarhus, professor ved Fjellhaug International University College, Oslo, samt  professor II ved MF Vitenskapelig Høyskole, Oslo. Han er fast skribent ved Kristeligt Dagblad og redaktør for Selskab for bibelsk arkæologis blad, TEL. Hans seneste bog, ”The ‘Gospel’ between Emperor and Temple in the Gospel of Mark”, forsvares for den teologiske doktorgrad på Faculty of Arts/Aarhus Universitet ultimo januar 2024.

Praktisk-teologisk ekspert
Jette Bendixen Rønkilde (f. 1980) er cand.theol. fra Københavns Universitet og ph.d. fra Aarhus Universitet, siden postdoc i kirkehistorie og praktisk teologi sammesteds, nu lektor i liturgik på pastoralseminarieuddannelsen/Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Dansksproglig ekspert
Eva Skafte Jensen (f. 1966) er cand.phil. i nordisk filologi og ph.d. fra Københavns Universitet samt dr.phil. fra Roskilde Universitet. Siden 2012 seniorforsker ved Dansk Sprognævn med ekspertise i sprogforandring og grammatik. Sprogekspert i P1’s ”Klog på sprog”. 

Redaktionsassistent
Iben Gjesing (f. 1983) er cand.it fra IT-Universitetet i København og webredaktør i Bibelselskabet siden 2012.

Generalsekretær
Johannes Baun (f. 1976) er cand.mag. i litteraturvidenskab og retorik, tidligere forlagsredaktør og forlagschef, litteraturredaktør og journalist. Generalsekretær i Bibelselskabet siden 2021.