Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 1

Adams slægt

Adam, Set, Enosh, Kenan, Mahalal'el, Jered, Enok, Metusalem, Lemek, Noa, Sem, Kam og Jafet.

Jafets sønner var: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner var: Ashkenaz, Difat og Togarma. Javans sønner var: Elisa, Tarshisha, Kittim og Rodanim.

Kams sønner var: Kush, Misrajim, Put og Kana'an. Kushs sønner var: Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner var: Saba og Dedan. Kush fik sønnen Nimrod. Han var den første, der blev hersker på jorden. Misrajim fik Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim og Kaftorim, hvorfra filistrene stammer. Kana'an fik Sidon, sin førstefødte, og Het; desuden jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, hivvitterne, arkitterne, sinitterne, arvaditterne, semaritterne og hamatitterne.

Sems sønner var: Elam, Assur, Arpakshad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter og Meshek. Arpakshad fik Shela, og Shela fik Eber. Eber fik to sønner: Den ene hed Peleg, for på hans tid spredtes jordens folk, hans bror hed Joktan. Joktan fik Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans sønner. Sem, Arpakshad, Shela, Eber, Peleg, Re'u, Serug, Nakor, Tera og Abram, den samme som Abraham.

Abrahams slægt

Abrahams sønner var: Isak og Ismael. Dette er deres slægt: Nebajot, Ismaels førstefødte, Kedar, Adbe'el, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish og Kedma. Det var Ismaels sønner. De sønner, Abrahams medhustru Ketura fødte, var: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshans sønner var: Saba og Dedan. Midjans sønner var: Efa, Efer, Enok, Abida og Elda'a. Alle disse var Keturas sønner. Abraham fik sønnen Isak. Isaks sønner var: Esau og Israel.

Esaus slægt

Esaus sønner var: Elifaz, Re'uel, Je'ush, Jalam og Kora. Elifaz' sønner var: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna og Amalek. Re'uels sønner var: Nahat, Zera, Shamma og Mizza. Se'irs sønner var: Lotan, Shobal, Sib'on, Ana, Dishon, Eser og Dishan. Lotans sønner var: Hori og Homam. Lotans søster var Timna. Shobals sønner var: Aljan, Manahat, Ebal, Shefi og Onam. Sib'ons sønner var: Ajja og Ana. Anas sønner var: Dishon. Dishons sønner var: Hamran, Eshban, Jitran og Keran. Esers sønner var: Bilhan, Za'avan og Ja'akan. Dishans sønner var: Us og Aran.

Dette er de konger, som regerede i Edom, før israelitterne fik deres første konge: Bela, Beors søn. Hans by hed Dinhaba. Da Bela døde, blev Jobab, Zeras søn fra Bosra, konge efter ham. Da Jobab døde, blev Husham fra temanitternes land konge efter ham. Da Husham døde, blev Hadad, Bedads søn, konge efter ham. Det var ham, der slog midjanitterne i Moabs land. Hans by hed Avit. Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge efter ham. Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved floden konge efter ham. Da Saul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors søn, konge efter ham. Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad konge efter ham. Hans by hed Pa'i, og hans hustru hed Mehetab'el og var datter af Matred, der var datter af Mezahab. Da Hadad døde, fulgte der stammehøvdinge i Edom: høvdingene Timna, Alja, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibsar, Magdiel og Iram. Det var Edoms stammehøvdinge.

Note:

I vidt omfang er teksten i Krønikebøgerne sammenfaldende med teksten i Samuelsbøgerne og Kongebøgerne.

Krydshenvisning:

1 Mos 5

Luk 3,36-38

Krydshenvisning:

1 Mos 5

Luk 3,36-38

Krydshenvisning:

1 Mos 5

Luk 3,36-38

Krydshenvisning:

1 Mos 5

Luk 3,36-38

Krydshenvisning:

1 Mos 10,2-5

Krydshenvisning:

1 Mos 10,2-5

Krydshenvisning:

1 Mos 10,2-5

Krydshenvisning:

1 Mos 10,6-20

Krydshenvisning:

1 Mos 10,6-20

Krydshenvisning:

1 Mos 10,6-20

Krydshenvisning:

1 Mos 10,6-20

Krydshenvisning:

1 Mos 10,6-20

Krydshenvisning:

1 Mos 10,6-20

Krydshenvisning:

1 Mos 10,6-20

Krydshenvisning:

1 Mos 10,6-20

Krydshenvisning:

1 Mos 10,6-20

Krydshenvisning:

1 Mos 10,21-31

Krydshenvisning:

1 Mos 10,21-31

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Peleg og spredtes.

Krydshenvisning:

1 Mos 10,21-31

Krydshenvisning:

1 Mos 10,21-31

Krydshenvisning:

1 Mos 10,21-31

Krydshenvisning:

1 Mos 10,21-31

Krydshenvisning:

1 Mos 10,21-31

Krydshenvisning:

1 Mos 11,10-26

Luk 3,34-36

Krydshenvisning:

1 Mos 11,10-26

Luk 3,34-36

Krydshenvisning:

1 Mos 11,10-26

Luk 3,34-36

Krydshenvisning:

1 Mos 11,10-26

Luk 3,34-36

Krydshenvisning:

1 Mos 21,3 16,15

Krydshenvisning:

1 Mos 25,13-16

Krydshenvisning:

1 Mos 25,13-16

Krydshenvisning:

1 Mos 25,13-16

Krydshenvisning:

1 Mos 25,1-4

Krydshenvisning:

1 Mos 25,1-4

Krydshenvisning:

1 Mos 25,19-26

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

1 Mos 36,31-43

Krydshenvisning:

1 Mos 36,31-43

Krydshenvisning:

1 Mos 36,31-43

Krydshenvisning:

1 Mos 36,31-43

Krydshenvisning:

1 Mos 36,31-43

Krydshenvisning:

1 Mos 36,31-43

Krydshenvisning:

1 Mos 36,31-43

Krydshenvisning:

1 Mos 36,31-43

Krydshenvisning:

1 Mos 36,31-43

Krydshenvisning:

1 Mos 36,31-43

Krydshenvisning:

1 Mos 36,31-43

Krydshenvisning:

1 Mos 36,31-43

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd