Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 6

Levis sønner var: Gershom, Kehat og Merari. Navnene på Gershoms sønner var: Libni og Shim'i. Kehats sønner var: Amram, Jis'har, Hebron og Uzziel. Meraris sønner var: Makli og Mushi. Det var levitternes slægter, efter deres fædre. Efter Gershom: hans søn Libni, hans søn Jahat, hans søn Zimma, hans søn Joa, hans søn Iddo, hans søn Zera og hans søn Jeateraj. Kehats sønner var: hans søn Amminadab, hans søn Kora, hans søn Assir, hans søn Elkana, hans søn Ebjasaf, hans søn Assir, hans søn Tahat, hans søn Uriel, hans søn Uzzija og hans søn Saul. Elkanas sønner var: Amasaj, Akimot, hans søn Elkana, hans søn Sofaj, hans søn Nahat, hans søn Eliab, hans søn Jeroham og hans søn Elkana. Samuels sønner var: Joel, den førstefødte, og Abija, den næste. Meraris sønner var: Makli, hans søn Libni, hans søn Shim'i, hans søn Uzza, hans søn Shim'a, hans søn Haggija og hans søn Asaja.

Dette er dem, som David indsatte til at varetage sangen i Herrens tempel, efter at arken havde fundet hvile, og som gjorde tjeneste foran Åbenbaringsteltets bolig som sangere, indtil Salomo havde bygget Herrens tempel i Jerusalem; de forrettede tjeneste i overensstemmelse med forordningen for dem. De, som gjorde tjeneste, og deres sønner var: af kehatitterne sangeren Heman, søn af Joel, søn af Samuel, søn af Elkana, søn af Jeroham, søn af Eliel, søn af Toa, søn af Sif, søn af Elkana, søn af Mahat, søn af Amasaj, søn af Elkana, søn af Joel, søn af Azarja, søn af Sefanja, søn af Tahat, søn af Assir, søn af Ebjasaf, søn af Kora, søn af Jis'har, søn af Kehat, søn af Levi, søn af Israel. Hans broder var Asaf, der stod til højre for ham: Asaf, søn af Berekja, søn af Shim'a, søn af Mikael, søn af Ba'aseja, søn af Malkija, søn af Etni, søn af Zera, søn af Adaja, søn af Etan, søn af Zimma, søn af Shim'i, søn af Jahat, søn af Gershom, søn af Levi. Deres brødre, meraritterne, som stod til venstre, var: Etan, søn af Kishi, søn af Abdi, søn af Malluk, søn af Hashabja, søn af Amasja, søn af Hilkija, søn af Amsi, søn af Bani, søn af Shemer, søn af Makli, søn af Mushi, søn af Merari, søn af Levi.

Deres brødre levitterne var pligtige til at gøre alt arbejdet i huset, hvor Gud har sin bolig, men Aron og hans sønner bragte røgelsesofre på brændofferalteret og røgelsesofferalteret; de udførte alt arbejdet i det Allerhelligste og skaffede Israel soning, ganske som Guds tjener Moses havde befalet. Arons sønner var: hans søn Eleazar, hans søn Pinehas, hans søn Abishua, hans søn Bukki, hans søn Uzzi, hans søn Zerakja, hans søn Merajot, hans søn Amarja, hans søn Akitub, hans søn Sadok og hans søn Akima'as.

De steder i deres område, hvor de havde deres lejr, var: Arons sønner af kehatitternes slægt – for den første lodkastning gjaldt dem – fik Hebron i Juda med omkringliggende græsmarker; men byens jord og landsbyerne fik Kaleb, Jefunnes søn. Arons sønner fik tilflugtsbyen Hebron, Libna med tilhørende græsmarker, Jattir, Eshtemoa med tilhørende græsmarker, Hilen med tilhørende græsmarker, Debir med tilhørende græsmarker, Ashan med tilhørende græsmarker og Bet-Shemesh med tilhørende græsmarker. Af Benjamins stamme: Geba med tilhørende græsmarker, Alemet med tilhørende græsmarker og Anatot med tilhørende græsmarker, i alt tretten byer fordelt mellem deres slægter. De øvrige kehatitter fik ved lodkastningen, slægt for slægt, ti byer af Efraims, Dans og halvdelen af Manasses stamme. Gershomitterne fik, slægt for slægt, tretten byer af Issakars, Ashers, Naftalis og Manasses stamme i Bashan. Meraritterne fik ved lodkastningen, slægt for slægt, tolv byer af Rubens, Gads og Zebulons stammer. Israelitterne afgav disse byer med tilhørende græsmarker til levitterne. Af judæernes, simeonitternes og benjaminitternes stammer blev de byer, som her er nævnt, afgivet ved lodkastningen. Kehatitternes slægter fik ved lodkastningen nogle byer af Efraims stamme. De fik tilflugtsbyen Sikem med tilhørende græsmarker i Efraims bjergland, Gezer med tilhørende græsmarker, Jokmeam med tilhørende græsmarker, Bet-Horon med tilhørende græsmarker, Ajjalon med tilhørende græsmarker og Gat-Rimmon med tilhørende græsmarker. Af halvdelen af Manasses stamme: Aner med tilhørende græsmarker og Bil'am med tilhørende græsmarker til kehatitternes øvrige slægter. Gershomitterne fik, slægt for slægt, af halvdelen af Manasses stamme: Golan i Bashan med tilhørende græsmarker og Ashtarot med tilhørende græsmarker. Af Issakars stamme: Kedesh med tilhørende græsmarker, Daberat med tilhørende græsmarker, Ramot med tilhørende græsmarker og Anem med tilhørende græsmarker. Af Ashers stamme: Mashal med tilhørende græsmarker, Abdon med tilhørende græsmarker, Hukok med tilhørende græsmarker og Rehob med tilhørende græsmarker. Af Naftalis stamme: Kedesh i Galilæa med tilhørende græsmarker, Hammon med tilhørende græsmarker og Kirjatajim med tilhørende græsmarker.

De øvrige meraritter fik af Zebulons stamme: Rimmon med tilhørende græsmarker og Tabor med tilhørende græsmarker. Øst for Jordan, over for Jeriko, fik de af Rubens stamme: Beser i ørkenen med tilhørende græsmarker, Jasa med tilhørende græsmarker, Kedemot med tilhørende græsmarker og Mefa'at med tilhørende græsmarker. Af Gads stamme: Ramot i Gilead med tilhørende græsmarker, Mahanajim med tilhørende græsmarker, Heshbon med tilhørende græsmarker og Jazer med tilhørende græsmarker.

Note:

Gershom er den samme som Gershon (1 Krøn 5,27).

Krydshenvisning:

2 Mos 6,16-19

Krydshenvisning:

2 Mos 6,16-19

Krydshenvisning:

2 Mos 6,16-19

1 Krøn 23,12

Krydshenvisning:

2 Mos 6,16-19

1 Krøn 23,21

Krydshenvisning:

2 Mos 6,24

Krydshenvisning:

1 Sam 1,1

Krydshenvisning:

1 Sam 8,2

Krydshenvisning:

2 Sam 6,17

Krydshenvisning:

1 Krøn 15,17 15,19

Krydshenvisning:

1 Krøn 15,17 15,19

Krydshenvisning:

1 Krøn 15,19

Krydshenvisning:

2 Mos 28,1

3 Mos 16

Krydshenvisning:

1 Krøn 5,30-34

Krydshenvisning:

1 Krøn 5,30-34

Krydshenvisning:

1 Krøn 5,30-34

Krydshenvisning:

1 Krøn 5,30-34

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Krydshenvisning:

Jos 21

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd