Bibelen online

Ezras Bog Kapitel 10

Opløsning af de blandede ægteskaber

Mens Ezra grædende kastede sig ned foran Guds hus og bad og aflagde bekendelse, samledes en meget stor skare af israelitter omkring ham, mænd, kvinder og børn, og folket græd højt. Shekanja, Jehiels søn, en af Elams efterkommere, tog til orde og sagde til Ezra: »Vi har været troløse mod vor Gud og giftet os med fremmede kvinder fra landets folk; men alligevel er der håb for Israel. Lad os over for vor Gud slutte den pagt, at vi sender alle kvinder og deres børn bort, sådan som du, herre, og de, der skælver for vor Guds bud, råder til. Der bør handles efter loven! Rejs dig, for sagen hviler på dig, men vi er med dig! Fat mod, og gå i gang!«

Så rejste Ezra sig og tog de ledende præster og levitter og hele Israel i ed på, at de ville handle sådan, og det aflagde de ed på. Derpå forlod Ezra stedet foran Guds hus og gik til Eljashibs søn Johanans kammer, hvor han tilbragte natten uden at spise eller drikke, fordi han sørgede over troløsheden hos dem, der havde været i landflygtighed.

Så gik der bud ud til alle i Juda og Jerusalem, der havde været i landflygtighed, om at samles i Jerusalem. Enhver, der ikke kom i løbet af tre dage, hans ejendom skulle der lægges band på efter stormændenes og de ældstes bestemmelse, og han skulle skilles ud fra de landflygtiges forsamling.

I løbet af de tre dage samledes alle Judas og Benjamins mænd i Jerusalem; det var den niende måned, den tyvende dag i måneden. Hele folket satte sig på pladsen foran Guds hus, skælvende både på grund af sagen og på grund af regnen. Så rejste præsten Ezra sig og sagde til dem: »I har handlet troløst ved at gifte jer med fremmede kvinder; I har øget Israels skyld. Aflæg nu bekendelse for Herren, jeres fædres Gud, og gør hans vilje. Skil jer ud fra landets folk og de fremmede kvinder.« Hele forsamlingen svarede med høj røst: »Ja, vi vil gøre, som du siger til os! Men her er mange mennesker, og det er regntid; vi kan ikke blive stående herude. Og det er ikke en eller to dages arbejde, for vi er mange, der har syndet på dette punkt. Lad vores stormænd træde frem for hele forsamlingen, og lad alle i vores byer, der har giftet sig med fremmede kvinder, komme på fastsatte tidspunkter og sammen med dem de ældste og dommerne fra hver enkelt by, for at vi kan vende vor Guds glødende vrede fra os i denne sag.« Kun Jonatan, Asaels søn, og Jakzeja, Tikvas søn, satte sig imod det, og Meshullam og levitten Shabbetaj støttede dem.

De, der havde været i landflygtighed, gjorde således, og præsten Ezra udvalgte mænd, overhovederne for de enkelte fædrenehuse, alle sammen med navns nævnelse. De holdt møde den første dag i den tiende måned for at undersøge sagen. Og den første dag i den første måned var de færdige med sagen om alle de mænd, der havde giftet sig med fremmede kvinder.

Blandt præsterne fandtes nogle, der havde giftet sig med fremmede kvinder. Af Josadaks søn Jeshuas efterkommere og hans brødre: Ma'aseja, Eliezer, Jarib og Gedalja. De gav hånd på, at de ville sende deres hustruer bort, og deres skyldoffer var en vædder for deres skyld; af Immers efterkommere: Hanani og Zebadja; af Harims efterkommere: Ma'aseja, Elija, Shemaja, Jehiel og Uzija; af Pashkurs efterkommere: Eljo'enaj, Ma'aseja, Ismael, Netan'el, Jozabad og El'asa. Af levitterne: Jozabad, Shim'i, Kelaja, den samme som Kelita, Petakja, Juda og Eliezer. Af sangerne: Eljashib. Af portvagterne: Shallum, Telem og Uri. Af Israel: Af Par'oshs efterkommere: Ramja, Jizzija, Malkija, Mijjamin, Eleazar, Malkija og Benaja; af Elams efterkommere: Mattanja, Zekarja, Jehiel, Abdi, Jeremot og Elija; af Zattus efterkommere: Eljo'enaj, Eljashib, Mattanja, Jeremot, Zabad og Aziza; af Bebajs efterkommere: Johanan, Hananja, Zabbaj, Atlaj; af Banis efterkommere: Meshullam, Malluk, Adaja, Jashub, Sheal og Jeramot; af Pahat-Moabs efterkommere: Adna, Kelal, Benaja, Ma'aseja, Mattanja, Besal'el, Binnuj og Manasse; af Harims efterkommere: Eliezer, Jissija, Malkija, Shemaja, Simeon, Benjamin, Malluk og Shemarja; af Hashums efterkommere: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasse og Shim'i; af Banis efterkommere: Ma'adaj, Amram, Uel, Benaja, Bedja, Keluhu, Vanja, Meremot, Eljashib, Mattanja, Mattenaj og Ja'asaj; af Binnujs efterkommere: Shim'i, Shelemja, Natan, Adaja, Maknadbaj, Shashaj, Sharaj, Azar'el, Shelemja, Shemarja, Shallum, Amarja og Josef; af Nebos efterkommere: Je'iel, Mattitja, Zabad, Zebina, Jaddaj, Joel og Benaja. Alle disse havde giftet sig med fremmede kvinder, men nu sendte de kvinderne og børnene bort.

Krydshenvisning:

Ezra 9,1-2

Krydshenvisning:

Ezra 3,2

Krydshenvisning:

Neh 8,7 10,11

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2