Bibelen online

Josvabogen Kapitel 19

Det andet lod faldt på Simeon, simeonitternes stamme, slægt for slægt. Deres arvelod lå midt i judæernes arvelod. Til deres arvelod hørte: Be'ersheba, Shema, Molada, Hasar-Shual, Bala, Esem, Eltolad, Betul, Horma, Siklag, Bet-Markabot, Hasar-Susa, Bet-Lebaot og Sharuhen, i alt tretten byer med tilhørende landsbyer, Ajin, Rimmon, Eter og Ashan, i alt fire byer med tilhørende landsbyer; desuden alle landsbyerne, som lå rundt om disse byer helt til Ba'alat-Be'er, Rama i Sydlandet. Det var simeonitternes stammes arvelod, slægt for slægt. Simeonitternes arvelod blev taget fra judæernes del; for judæernes del var for stor til dem. Derfor fik simeonitterne arvelod midt i deres.

Det tredje lod faldt på zebulonitterne, slægt for slægt. Det område, de fik i eje, strakte sig til Sarid. Deres grænse går mod vest op til Mar'ala, lige forbi Dabbeshet og bækken, der løber øst om Jokneam. Fra Sarid bøjer den om mod øst, hvor solen står op, hen mod Kislot-Tabors område, fortsætter til Daberat, op til Jafia, derfra videre mod øst til Gat-ha-Hefer, til Et-Kasin, fortsætter til Rimmon og går i en bue til Nea. Så drejer den mod nord til Hannaton og ender i dalen ved Jifta-El. Kattat, Nahalal, Shimron, Jid'ala og Betlehem, i alt tolv byer med tilhørende landsbyer. Det var zebulonitternes arvelod, slægt for slægt, med byer og tilhørende landsbyer.

Det fjerde lod faldt på Issakar, på issakaritterne, slægt for slægt. Deres område omfattede: Jizre'el, Kesulot, Shunem, Hafarajim, Shion, Anaharat, Rabbit, Kishjon, Ebes, Remet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Passes. Og grænsen går lige forbi Tabor, Shahasima og Bet-Shemesh og ender ved Jordan, i alt seksten byer med tilhørende landsbyer. Det var issakaritternes stammes arvelod, slægt for slægt, med byer og tilhørende landsbyer.

Det femte lod faldt på asheritternes stamme, slægt for slægt. Deres område omfattede: Helkat, Hali, Beten, Akshaf, Alammelek, Am'ad og Mishal. Og grænsen går lige forbi Karmel mod vest og Shihor-Libnat, bøjer om mod øst til Bet-Dagon, støder op til Zebulon og dalen ved Jifta-El mod nord, til Bet-ha-Emek og Ne'iel, og fortsætter mod nord til Kabul, Abdon, Rehob, Hammon og Kana, helt til det store Sidon. Så bøjer den om mod Rama, fortsætter til den befæstede by Tyrus, bøjer om mod Hosa og ender ude ved havet; dertil kommer Mehalleb, Akzib, Akko, Afek og Rehob, i alt toogtyve byer med tilhørende landsbyer. Det var asheritternes stammes arvelod, slægt for slægt, med byer og tilhørende landsbyer.

Det sjette lod faldt på naftalitterne, slægt for slægt. Deres område strakte sig fra Helef, fra Elon-Besa'anannim, Adami-ha-Nekeb og Jabne'el til Lakkum og endte ved Jordan. Grænsen bøjer om mod vest til Aznot-Tabor, fortsætter derfra til Hukok, støder op til Zebulon mod syd, til Asher mod vest og til Jordan mod øst. De befæstede byer: Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret, Adama, Rama, Hasor, Kedesh, Edre'i, En-Hasor, Jir'on, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Shemesh, i alt nitten byer med tilhørende landsbyer. Det var naftalitternes stammes arvelod, slægt for slægt, med byer og tilhørende landsbyer.

Det syvende lod faldt på danitternes stamme, slægt for slægt. Det område, de fik i eje, omfattede: Sor'a, Eshtaol, Ir-Shemesh, Sha'alabbin, Ajjalon, Jitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibbeton, Ba'alat, Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, Me-ha-Jarkon og Rakkon, tillige med området hen mod Jafo. Men danitternes område blev for trangt for dem. Derfor drog de op og angreb Leshem, indtog den og slog den med sværd; de tog den i besiddelse og bosatte sig i den, og de gav Leshem navnet Dan efter deres stamfader Dan. Det var danitternes stammes arvelod, slægt for slægt, med byer og tilhørende landsbyer.

Da israelitterne var færdige med at fordele landet, område for område, gav de Josva, Nuns søn, en jordlod blandt sig. Efter Herrens befaling gav de ham den by, han bad om, Timnat-Sera i Efraims bjergland; og han udbyggede byen og bosatte sig dér.

Det var de arvelodder, præsten Eleazar og Josva, Nuns søn, og overhovederne for de israelitiske stammers fædrenehuse fordelte ved lodkastning; det skete i Shilo for Herrens ansigt ved indgangen til Åbenbaringsteltet. Dermed var de færdige med at fordele landet.

Krydshenvisning:

1 Mos 49,5

Krydshenvisning:

1 Mos 49,13

Note:

Nogle bynavne synes faldet ud.

Krydshenvisning:

Dom 1,30

Krydshenvisning:

1 Mos 49,14

Krydshenvisning:

2 Kong 4,8

Krydshenvisning:

1 Mos 49,20

Krydshenvisning:

Dom 1,31

Krydshenvisning:

1 Mos 49,21

Krydshenvisning:

Dom 1,33

Krydshenvisning:

1 Mos 49,16

Krydshenvisning:

Jos 15,10

Krydshenvisning:

Jon 1,3

Krydshenvisning:

Dom 18,27-29

Krydshenvisning:

Jos 24,30

Dom 2,9

Krydshenvisning:

Jos 14,1 18,1

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd