Kong Frederiks Beskyttelsesdokument
Med sin underskrift 'Frederik R' lover Frederik den 6. det nyoprettede Bibelselskab sin kongelige beskyttelse. Brevet er dateret den 23. juni 1814. Fotografi af originalkilden fra Statens Arkiver

Kongen giver sin allerhøjeste beskyttelse

Bibelselskabet blev oprettet den 22. maj 1814, men for at give Bibelselskabet den bedst mulige start, blev det besluttet, at man ville bede kong Frederik den sjette om at give sin tilladelse og beskyttelse. Den kom den 23. juni 1814

Allerunderdanigst Forestilling om et i Danmark oprettend bibelselskab.

Med særdeles Velbehag erfare Vi at Biskoppen over Sjællands Stift, Doctor theologiæ Mÿnter med fleere, beflitte sig paa at oprette i Vort Rige Danmark et Bibel-Selskab, i den Hensigt at udbrede Religiositet, ved Udsendelsen af Biblen til meninge Mand, enten for intet eller for en modereret Betaling, med mere.

Vi vil derfor herved tilsige benævnte Selskab, under Navn af Bibel-Selskabet i Vort Rige Danmark, Vor allerhøjeste Beskyttelse.

Kiøbenhavn den 23 Junii 1814.
Frederik R

No 92.

Biskoppen over Siellands Stift, Doctor theologiæ Münter, Etatsraad og Geheimearchivarius Thorkelin, Professor P.E. Müller, Justitsraad Frost, Professorerne Thorlacius, J. Møller og Brøndsted samt residerende Kapellan til Frue Menighed, Hr. Münster, have i herfølgende allerunderdanigste Forestilling andraget: at, Ligesom man i fleere Lande, i Særdeleshed i England, har oprettet bibelselskaber der med Held har virket til at udbrede Religiositet, deels ved at besørge bibelen oversat og trÿkt i Sprog, hvori den forhen ei har  været kiendt, deels ved at uddele flere hundrede tusinde Exemplarer deraf enten for intet eller en moderat Priis; - saaledes have ogsaa adskillige i Danmark ønsket her at oprette et saadant Selskab, og derfor indbudet flere til at understøtte dette Forehavende; - at mange allerede have tilkiendegivet deres beredvillighed hertil, men dog forinden overdraget til dem at ansøge Deres Majestæts allerhøjeste Beskÿttelse for Selskabet. De have derfor ÿttret, at et saadant Selskab vilde være meget gavnligt, ikke allene fordi Bibelens Brug for Menigmand turde blive almindeligere, naar denne bog overlades for ringere Priis, men også med Hensyn til at Deres Majestæts Rige indbefatter Lande, i hvis Sprog den hellige Skrift enten ikke er oversat eller hvor der dog savnes et tilstrækkeligt Antal af Exemplarer. - Endeligen have de bemærket: at, da det er en af Selskabets Grundlove kun at bringe den authoriserede bibel-oversættelse i Omløb, vil det blive enhver Sect umueligt at tilliste sig Selskabets Understøttelse for at udbrede sine særegne Lærdomme, og at da Vaisenhuset har udelukkende
Privilegium paa at trÿkke Danske bibler, vil det blive en Selvfølge at Selskabet kun af denne Stiftelse tilkiøber sig de lavere Priiser. - Og da anholde saaledes om at Selskabets Medlemmer maa samle sig under Deres Majestæts allernaadigste Velbehag og Beskÿttelse, og i hin Tid forelægge Deres Majestæt de Love, som de vedtage for Selskabets Indretning og Virksomhed.

Cancelliet kan ikke andet end med Fornøjelse anbefale til Deres Majestæts allernaadigste Beskÿttelse et Selskab, hvis Øjemed er Ligesaa værdigt som gavnligt for Menneskeheden i Almindelighed og de danske Stater i Særdeleshed, og dette Collegium skulde derfor i dÿbeste Underdanighed indstille: at det i Danmark oprettende Bibelselskab allernaadigst maatte tilsiges Deres Majestæts allerhøjeste Velbehag og Beskÿttelse.

Det Kongelige Danske Cancellie den 24 Junii 1814.
allerunderdanigst

Kaas, Cold, Bülow, Monrad, Berner, Lassen, Hansen

De skrev under på indbydelsen til Bibelselskabets stiftende møde 22. maj 1814:

  • Biskop Friederich Münter
  • Teologiprofessor Jens Møller
  • Teologiprofessor Peter Erasmus Müller
  • Filologiprofessor P.O. Brøndsted
  • Filologiprofessor Børge Thorlacius
  • Geheimearkivar (rigsarkivar) Grimur J. Thorkelin
  • Justistråd Hans Henrik Frost
  • Pastor Jakob Peter Mynster

Kongelig resolution

  • Den 23. juni samme år godkendte kongen selskabet og gav det sin "allerhøieste Beskyttelse".

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2