Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 119

Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen,

og som vandrer efter Herrens lov.

Lykkelig den, der overholder hans formaninger

og søger ham af hele sit hjerte.

Han gør ikke uret,

men vandrer ad hans veje.

Du har givet dine forordninger,

de skal nøje overholdes.

Gid min færden må være sikker,

så jeg holder dine love.

Da bliver jeg ikke til skamme,

når jeg har alle dine befalinger for øje.

Jeg takker dig af et oprigtigt hjerte,

fordi jeg må lære dine retfærdige bud.

Jeg holder dine love,

svigt mig ikke!

Hvordan holder den unge sin sti ren?

Ved at følge dine ord!

Af hele mit hjerte søger jeg dig,

led mig ikke vild fra dine befalinger.

Jeg gemmer dit ord i mit hjerte,

for ikke at synde mod dig.

Lovet være du, Herre,

lær mig dine lovbud!

Med mine læber opregner jeg

alle de bud, du har givet.

Jeg glæder mig over at følge dine formaninger

som over alverdens rigdom.

Jeg grunder over dine forordninger

og har dine veje for øje.

Jeg opmuntres ved dine love

og glemmer ikke dine ord.

Gør vel imod din tjener, så jeg må leve,

da vil jeg følge dine ord.

Luk mine øjne op,

så jeg kan iagttage underne i din lov.

Jeg er en fremmed på jorden,

skjul ikke dine befalinger for mig!

Altid hentæres min sjæl

af længsel efter dine bud.

Du truer de overmodige;

forbandede er de, der forvilder sig fra dine befalinger.

Tag hån og foragt bort fra mig,

for jeg overholder dine formaninger.

Selv når stormænd sidder og taler om mig,

grunder din tjener over dine love.

Ja, dine formaninger er min opmuntring,

de er mine rådgivere.

Min sjæl klæber til støvet,

hold mig i live efter dit ord!

Jeg har fortalt dig om min færd, og du svarede mig.

Lær mig dine love,

giv mig indsigt i dine forordningers vej,

så jeg kan grunde over dine undere.

Min sjæl er plaget af bekymring,

rejs mig efter dit ord!

Hold falskheds vej borte fra mig,

og giv mig i nåde din lov!

Jeg vælger sandhedens vej,

jeg har dine bud for øje.

Jeg holder fast ved dine formaninger, Herre,

gør mig ikke til skamme!

Ad den vej, du befaler, vil jeg løbe,

for du har gjort mit hjerte fri.

Herre, vis mig dine loves vej,

så vil jeg følge den helt og fuldt.

Giv mig indsigt, så jeg overholder din lov

og holder den af hele mit hjerte.

Før mig ad den sti, du befaler,

for den holder jeg af.

Vend mit hjerte til dine formaninger

og ikke til vinding!

Vend mine øjne bort fra løgn,

hold mig i live på dine veje!

Bekræft dit ord for din tjener,

så jeg må frygte dig.

Hold den hån, jeg frygter, borte fra mig,

for dine bud er gode.

Jeg længes efter dine forordninger,

hold mig i live i din retfærdighed!

Lad din godhed nå mig, Herre,

og din frelse, efter dit eget ord,

så jeg har svar til den, der spotter mig,

for jeg stoler på dit ord.

Riv ikke sandhedens ord ud af min mund,

for jeg sætter mit håb til dine bud.

Jeg vil holde din lov til stadighed,

evigt og altid.

Jeg kan vandre i åbent land,

for jeg søger dine forordninger.

Jeg vil tale om dine formaninger til konger

uden at blive til skamme.

Jeg opmuntres ved dine befalinger,

som jeg elsker.

Jeg løfter mine hænder mod dine befalinger,

som jeg elsker,

og jeg grunder over dine love.

Husk det ord til din tjener,

som du har givet mig at håbe på.

Det trøster mig i min elendighed,

for dit ord holder mig i live.

De overmodige spotter mig uden ophør,

men jeg viger ikke fra din lov.

Jeg husker på dine bud fra gamle dage,

og så finder jeg trøst, Herre.

Jeg er grebet af en glødende vrede over de ugudelige, der svigter din lov.

Dine lovbud er blevet mine sange

i det hus, hvor jeg bor som fremmed.

Om natten husker jeg på dit navn, Herre,

og jeg vil holde din lov;

sådan har jeg det,

for jeg overholder dine forordninger.

Herren er min lod,

jeg lover at følge dine ord.

Jeg trygler dig af hele mit hjerte:

Vær mig nådig efter dit ord!

Jeg har gennemtænkt mine veje,

og jeg vil rette mine skridt efter dine formaninger.

Uden tøven iler jeg

for at holde dine befalinger.

Ugudeliges bånd snærer mig,

men jeg glemmer ikke din lov.

Ved midnat står jeg op og takker dig

for dine retfærdige bud.

Jeg er ven med alle, der frygter dig,

og som holder dine forordninger.

Herre, din godhed fylder jorden,

lær mig dine love!

Du har handlet godt mod din tjener

efter dit ord, Herre.

Giv mig dømmekraft og kundskab,

for jeg stoler på dine befalinger.

Før jeg blev ydmyget, for jeg vild,

men nu følger jeg dit ord.

Du er god, og du handler godt,

lær mig dine love!

De overmodige sværter mig med løgn,

men af hele mit hjerte overholder jeg dine forordninger.

Deres hjerte er sløvt af fedt,

men jeg glædes ved din lov.

Det var en lykke for mig, at jeg blev ydmyget,

så jeg kunne lære dine love.

Den lov, du har givet, er bedre for mig

end tusind stykker guld og sølv.

Dine hænder skabte og formede mig,

giv mig indsigt, så jeg kan lære dine befalinger.

De, der frygter dig, ser mig og glæder sig,

for jeg sætter mit håb til dit ord.

Herre, jeg ved, at dine bud er retfærdige,

i din trofasthed ydmygede du mig.

Lad din godhed være min trøst

efter dit ord til din tjener.

Lad din barmhjertighed nå mig, så jeg må leve,

for din lov er min opmuntring.

De overmodige skal beskæmmes, for med urette krænker de mig,

men jeg grunder over dine forordninger.

Lad dem, der frygter dig, vende sig til mig,

dem, der kender dine formaninger.

Gid jeg helhjertet må følge dine love,

for at jeg ikke skal beskæmmes.

Jeg går til af længsel efter din frelse,

jeg sætter mit håb til dit ord.

Mine øjne stirrer sig trætte efter dit ord,

hvornår vil du dog trøste mig?

Jeg er som en lædersæk, der er hængt til rygning,

men dine love glemmer jeg ikke.

Hvor mange er din tjeners dage?

Hvornår fælder du dom over dem, der forfølger mig?

De overmodige, som ikke lever efter din lov,

har gravet faldgruber for mig.

Alle dine befalinger er pålidelige,

hjælp mig, de forfølger mig med urette.

De har næsten gjort det af med mig på jorden,

men jeg svigter ikke dine forordninger.

Hold mig i live i din godhed,

så skal jeg overholde de formaninger, du har givet.

I evighed, Herre,

står dit ord fast i himlen,

din trofasthed varer i slægt efter slægt.

Du grundfæstede jorden, så den stod fast.

Dine bud består endnu i dag,

for alle ting må tjene dig.

Havde din lov ikke været min opmuntring,

var jeg gået til grunde i min elendighed.

Jeg vil aldrig glemme dine forordninger,

for ved dem holder du mig i live.

Dig hører jeg til, frels mig,

for jeg søger dine forordninger.

De ugudelige lurer på at tilintetgøre mig,

men jeg giver agt på dine formaninger.

Jeg ser en grænse for alt, der er fuldendt,

men din befaling rækker uendelig vidt.

Hvor jeg elsker din lov,

hele dagen er den i mine tanker.

Dine befalinger gør mig visere end mine fjender,

for de er til stadighed hos mig.

Jeg har mere indsigt end alle mine lærere,

for jeg har dine formaninger i tankerne.

Jeg har mere forstand end de gamle,

for jeg overholder dine forordninger.

Jeg holder mine fødder fra alle onde veje,

så jeg kan følge dine ord.

Jeg viger ikke fra dine bud,

for du har selv lært mig dem.

Hvor er dit ord sødt for min gane,

sødere end honning i min mund.

Af dine forordninger får jeg forstand,

derfor hader jeg alle falskheds veje.

Dine ord er en lygte for min fod,

et lys på min sti.

Jeg har svoret, og det står jeg ved,

at jeg vil holde dine retfærdige bud.

Jeg er blevet dybt ydmyget,

Herre, hold mig i live efter dit ord.

Herre, tag imod frivilligofrene fra min mund,

og lær mig dine bud.

Jeg sætter altid livet på spil,

men din lov glemmer jeg ikke.

De ugudelige lægger fælder for mig,

men jeg forvilder mig ikke fra dine forordninger.

Jeg har gjort dine formaninger til min evige ejendom, for de er mit hjertes fryd.

Jeg har vendt mit hjerte til at følge dine love

fuldt og helt, i evighed.

Jeg hader de vankelmodige,

men jeg elsker din lov.

Du er mit skjul og mit skjold,

jeg sætter mit håb til dit ord.

Vig fra mig, I onde,

jeg vil overholde min Guds befalinger.

Styrk mig efter dit ord, så jeg må leve,

gør ikke mit håb til skamme.

Støt mig, så jeg bliver reddet,

så vil jeg altid se hen til dine love.

Du forkaster alle, der forvilder sig fra dine love, deres svig fører til falskhed.

Du lader alle jordens ugudelige ende som slagger,

derfor elsker jeg dine formaninger.

Jeg gyser af rædsel for dig,

og jeg frygter for dine domme.

Jeg øver ret og retfærdighed,

overlad mig ikke til mine undertrykkere!

Stå inde for din tjeners lykke,

lad ikke de overmodige undertrykke mig!

Mine øjne stirrer sig trætte efter din frelse

og efter dit retfærdige ord.

Vis godhed mod din tjener,

og lær mig dine love!

Jeg er din tjener, giv mig indsigt,

så jeg kan lære dine formaninger at kende.

Det er tid at gribe ind, Herre,

de har brudt din lov.

Derfor elsker jeg dine befalinger

mere end det reneste guld.

Derfor følger jeg nøje alle dine forordninger,

jeg hader alle falskheds veje.

Dine love er underfulde,

derfor overholder jeg dem.

Dine ord giver lys, når de åbner sig,

og giver de uerfarne forstand.

Tørstende åbner jeg munden,

for jeg higer efter dine befalinger.

Vend dig til mig, og vær mig nådig,

det er deres ret, som elsker dit navn.

Styr mine skridt ved dit ord,

lad ingen uret få magten over mig!

Fri mig fra menneskers undertrykkelse,

så vil jeg holde dine forordninger.

Lad dit ansigt lyse over din tjener,

og lær mig dine lovbud!

Tårer strømmer fra mine øjne,

fordi de ikke holder din lov.

Du er retfærdig, Herre,

og dine bud er retskafne.

Du har givet dine formaninger i retfærdighed

og i stor trofasthed.

Min lidenskab fortærer mig,

fordi mine fjender har glemt dine ord.

Dit ord er gennemlutret,

og din tjener elsker det.

Jeg er ringe og foragtet,

men dine forordninger har jeg ikke glemt.

Din retfærdighed er retfærdig i evighed,

og din lov er sandhed.

Trængsel og nød har ramt mig,

men dine befalinger er min opmuntring.

Dine formaninger er retfærdige i evighed,

giv mig indsigt, så jeg kan leve!

Jeg råber af hele mit hjerte, svar mig, Herre,

jeg vil overholde dine love.

Jeg råber til dig, frels mig,

så vil jeg overholde dine formaninger.

Tidligt om morgenen råber jeg om hjælp,

jeg sætter mit håb til dit ord.

Mine øjne er vågne i nattetimerne,

og jeg grunder over dit ord.

Hør mit råb i din godhed,

Herre, hold mig i live ved dine bud!

De, der jager efter skændsel, er nær,

de er langt borte fra din lov.

Du er nær, Herre,

og alle dine befalinger er sandhed.

For længst ved jeg fra dine formaninger,

at du har grundfæstet dem for evigt.

Se min nød, og red mig,

for jeg har ikke glemt din lov.

Før min sag, og udfri mig,

hold mig i live ved dit ord.

Frelsen er langt borte fra de ugudelige,

for de søger ikke dine love.

Herre, din barmhjertighed er stor,

hold mig i live efter dine bud!

Mine forfølgere og modstandere er mange,

men jeg viger ikke fra dine formaninger.

Jeg ser de troløse og væmmes,

for de følger ikke dit ord.

Se, hvor jeg elsker dine forordninger,

Herre, hold mig i live i din godhed!

Summen af dine ord er sandhed,

og alle dine retfærdige bud gælder i evighed.

Stormænd forfølger mig uden grund,

men mit hjerte skælver for dine ord.

Jeg fryder mig over dit ord

som en, der får et vældigt bytte.

Jeg hader og afskyr løgn,

men jeg elsker din lov.

Syv gange daglig priser jeg dig

for dine retfærdige bud.

Stor er lykken for dem, der elsker din lov,

intet får dem til at snuble.

Jeg håber på din frelse, Herre,

og jeg følger dine befalinger.

Jeg overholder dine formaninger

og elsker dem højt.

Jeg overholder dine forordninger og formaninger,

for alle mine veje har du for øje.

Gid mit klageråb må nå dig, Herre,

giv mig indsigt efter dit ord!

Gid min tryglen må komme til dig,

red mig efter dit ord!

Fra mine læber strømmer lovsang,

for du lærer mig dine love.

Min tunge skal lovsynge dit ord,

for alle dine befalinger er retfærdige.

Gid din hånd må komme mig til hjælp,

for jeg har valgt dine forordninger.

Jeg længes efter din frelse, Herre,

og din lov er min opmuntring.

Gid jeg må leve og lovprise dig,

gid dine bud må være mig til hjælp!

Flakker jeg om som et vildfarent får,

led da efter din tjener,

for jeg glemmer ikke dine befalinger.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 39,13

Krydshenvisning:

5 Mos 27,26

Gal 3,10

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Sl 118,5

Krydshenvisning:

Matt 10,18

Krydshenvisning:

Sl 16,5

Krydshenvisning:

Sl 42,9

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Es 40,8

Luk 21,33

Krydshenvisning:

Sl 1,2

Krydshenvisning:

Sl 19,11

Sir 24,20

Krydshenvisning:

Sl 119,29

Krydshenvisning:

Sl 19,9

Ordsp 6,23

2 Pet 1,19

Krydshenvisning:

Sl 19,15

Krydshenvisning:

Sl 119,72

Krydshenvisning:

Sl 119,29

Krydshenvisning:

Sl 19,8

Krydshenvisning:

Sl 80,4

Krydshenvisning:

Sl 92,16

Tob 3,2

TilfDan B,4

Krydshenvisning:

Sl 69,10

Krydshenvisning:

Sl 19,9

Krydshenvisning:

Sl 5,4

Krydshenvisning:

Sl 63,7

Krydshenvisning:

Joh 17,17

Krydshenvisning:

Sl 37,11

Krydshenvisning:

Es 53,6

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd