Bibelen online

Apostlenes Gerninger Kapitel 2

Pinsedagen

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.

I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parthere, medere og elamitter, vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: »Hvad skal det betyde?« Men andre spottede og sagde: »De har drukket sig fulde i sød vin.«

Peters prædiken pinsedag

Da trådte Peter frem sammen med de elleve, og med høj røst talte han til dem: »Jøder og alle I, som bor i Jerusalem! Dette skal stå klart for jer, læg mærke til mine ord: Disse folk er ikke berusede, som I tror, det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel:

Det skal ske i de sidste dage, siger Gud:

Jeg vil udgyde af min ånd

over alle mennesker.

Jeres sønner og døtre skal profetere,

jeres unge skal se syner,

jeres gamle skal have drømme.

Selv over mine trælle og trælkvinder

vil jeg udgyde min ånd i de dage,

og de skal profetere.

Jeg gør undere oppe på himlen

og sætter tegn nede på jorden,

blod og ild og kvælende røg.

Solen forvandles til mørke

og månen til blod,

før Herrens store og herlige dag kommer.

Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.

Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved – ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig:

Jeg havde altid Herren for øje,

han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle.

Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede,

ja, mit legeme skal bo i håb.

For du vil ikke lade mig blive i dødsriget,

din hellige vil du ikke lade se forrådnelse.

Du lærte mig livets veje,

du vil mætte mig med glæde for dit ansigt.

Brødre, om patriarken David kan jeg ligeud sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra Faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. For David steg ikke op til himlene, men siger selv:

Herren sagde til min herre:

Sæt dig ved min højre hånd,

indtil jeg får lagt dine fjender

som en skammel for dine fødder!

Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus.«

Den første menighed

Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi gøre, brødre?« Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.« Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde: »Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt!« De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til.

De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.

Krydshenvisning:

Zak 12,10

3 Mos 23,15-21

5 Mos 16,9-11

Krydshenvisning:

Zak 12,10

Krydshenvisning:

Zak 12,10

Luk 3,16

Krydshenvisning:

Zak 12,10

Mark 16,17

Krydshenvisning:

Zak 12,10

Krydshenvisning:

Zak 12,10

Krydshenvisning:

Zak 12,10

ApG 1,11

Krydshenvisning:

Zak 12,10

Krydshenvisning:

Zak 12,10

ApG 6,9

1 Pet 1,1

Krydshenvisning:

Zak 12,10

Krydshenvisning:

Zak 12,10

Matt 23,15

Krydshenvisning:

Zak 12,10

Krydshenvisning:

Zak 12,10

Krydshenvisning:

Joel 3,1-5

4 Mos 11,25

Es 44,3

Zak 12,10

Krydshenvisning:

Joel 3,1-5

Krydshenvisning:

Joel 3,1-5

Krydshenvisning:

Joel 3,1-5

Matt 24,29

Krydshenvisning:

Joel 3,1-5

Rom 10,13

Krydshenvisning:

ApG 10,38

Krydshenvisning:

Luk 22,22

ApG 4,28

Krydshenvisning:

Rom 4,24

Krydshenvisning:

Sl 16,8-11

Krydshenvisning:

Sl 16,8-11

Krydshenvisning:

Sl 16,8-11

ApG 13,35

Krydshenvisning:

Sl 16,8-11

Krydshenvisning:

1 Kong 2,10

ApG 13,36

Krydshenvisning:

2 Sam 7,12-13

Krydshenvisning:

Fil 2,9

Krydshenvisning:

Sl 110,1

Matt 22,44

Krydshenvisning:

Sl 110,1

Krydshenvisning:

ApG 5,30-31

Krydshenvisning:

ApG 16,30

Krydshenvisning:

Mark 1,15

Luk 24,47

ApG 3,19 10,43

Tit 3,5

Krydshenvisning:

Joel 3,5

Ef 2,17

Krydshenvisning:

Matt 17,17

Fil 2,15

Krydshenvisning:

ApG 2,47 4,4

Krydshenvisning:

ApG 20,7

Krydshenvisning:

ApG 5,12

Krydshenvisning:

ApG 4,32-35

Krydshenvisning:

ApG 4,32-35

Luk 12,33

Krydshenvisning:

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd