Bibelen online

Ezras Bog Kapitel 6

Så gav kong Dareios befaling til at undersøge arkiverne, hvor skattene i Babylon opbevares. Og i borgen Ekbatana, i provinsen Medien, fandt man en bogrulle, hvorpå der var skrevet: Kundgørelse: I kong Kyros' første regeringsår udstedte kong Kyros en befaling vedrørende Guds hus i Jerusalem: Templet skal genopbygges som stedet, hvor man bringer slagtofre. Den gamle grundplan skal følges. Det skal være tres alen højt og tres alen bredt. Der skal være tre skifter kvadersten og ét skifte træ. Udgifterne skal dækkes af den kongelige kasse. Endvidere skal de kar af guld og sølv fra Guds hus, som Nebukadnesar førte bort fra templet i Jerusalem og bragte til Babylon, udleveres. De skal tilbage til deres plads i templet i Jerusalem og anbringes i Guds hus.

»Nu skal I, Tattenaj, statholder over provinsen Hinsides Floden, Shetar-Bozenaj og jeres embedsbrødre, embedsmændene i provinsen Hinsides Floden, holde jer borte derfra. Lad arbejdet med dette Guds hus gå sin gang, og lad judæernes statholder og deres ældste bygge dette Guds hus på dets gamle plads. Jeg udsteder hermed en befaling om, hvad I skal gøre for judæernes ældste, når de bygger dette Guds hus. Disse mænd skal have udgifterne dækket fuldt ud af de kongelige indtægter fra skatteopkrævningen i provinsen Hinsides Floden, således at arbejdet ikke går i stå. Hvad de behøver af tyre, væddere og lam til deres brændofre til himlens Gud, og af hvede, salt, vin og salvningsolie, skal udleveres til dem hver dag uden undtagelse på forlangende af præsterne i Jerusalem, så de kan bringe ofre til himlens Gud og bede for kongens og hans sønners liv.

Jeg udsteder også en befaling om, at enhver, der overtræder denne bestemmelse, som straf skal have en bjælke revet ud af sit hus; på den skal han hænges op og nagles fast, og hans hus skal lægges i grus. Måtte den Gud, der har ladet sit navn bo der, styrte enhver konge og ethvert folk, der tager skridt til at overtræde bestemmelsen og ødelægge dette Guds hus i Jerusalem. Jeg, Dareios, udsteder befalingen! Den skal udføres i alle enkeltheder.«

Så gjorde Tattenaj, statholderen over provinsen Hinsides Floden, Shetar-Bozenaj og deres embedsbrødre, nøjagtigt som kong Dareios havde sendt besked om. Judæernes ældste fortsatte med byggeriet, og det skred godt frem takket være profeten Haggajs og Iddos søn Zakarias' profetier. De byggede det færdigt på befaling af Israels Gud og på befaling af perserkongerne Kyros, Dareios og Artaxerxes. Templet stod færdigt på den tredje dag i måneden adar i kong Dareios' sjette regeringsår.

Tempelindvielsen og påskefesten

Israelitterne – præsterne, levitterne og de øvrige, der havde været i landflygtighed – fejrede indvielsen af Guds hus i glæde. Ved indvielsen af Guds hus ofrede de hundrede tyre, to hundrede væddere og fire hundrede lam og som syndoffer for hele Israel tolv gedebukke, svarende til tallet på Israels stammer. Så indsatte de præsterne i deres afdelinger og levitterne i deres skifter til tjenesten for Gud i Jerusalem, sådan som det er foreskrevet i Moses' bog.

De fra landflygtigheden fejrede påsken den fjortende dag i den første måned. Præsterne og levitterne havde renset sig, alle som én; de var alle sammen rene. De slagtede påskelammene for alle fra landflygtigheden og for deres brødre præsterne og sig selv. I måltidet deltog de israelitter, som var vendt tilbage fra landflygtigheden, og alle, der havde skilt sig ud fra landets urene folk og havde sluttet sig til dem for at dyrke Herren, Israels Gud. I syv dage fejrede de de usyrede brøds fest i glæde, for Herren havde bragt dem glæde; han havde vendt assyrerkongens hjerte til dem, så han støttede dem i arbejdet på Guds, Israels Guds, hus.

Krydshenvisning:

2 Krøn 36,22

Ezra 1,1

Krydshenvisning:

Ezra 1,7-8

Krydshenvisning:

Ezra 5,3

Krydshenvisning:

2 Makk 9,16

Krydshenvisning:

2 Makk 9,16

Ezra 7,17

Krydshenvisning:

2 Makk 9,16

Krydshenvisning:

Dan 3,29

Krydshenvisning:

Ezra 5,1

1 Makk 9,54

Krydshenvisning:

Ezra 4,24

Krydshenvisning:

1 Kong 8,62-66

Krydshenvisning:

Ezra 8,35

4 Mos 7,10

Krydshenvisning:

4 Mos 3,6

1 Krøn 23-24

Krydshenvisning:

2 Mos 12,6

Krydshenvisning:

2 Krøn 30,17

Krydshenvisning:

5 Mos 16,1-9

Krydshenvisning:

2 Krøn 30,21

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.