Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 9

Jerusalems indbyggere

Alle israelitter blev registreret; de står i Israels Kongers Bog. Men judæerne blev ført i eksil til Babylon på grund af deres troløshed.

De første, der slog sig ned på deres ejendom i deres byer, var: Israel, præsterne, levitterne og tempeltrællene. Af judæerne, benjaminitterne, efraimitterne og manassitterne boede der i Jerusalem: Utaj, søn af Ammihud, søn af Omri, søn af Imri, søn af Bani, en af Judas søn Peres' sønner. Af shelanitterne: Asaja, den førstefødte, og hans sønner. Af zeraitterne: Je'uel og deres brødre, i alt 690. Af benjaminitterne: Sallu, søn af Meshullam, søn af Hodavja, søn af Hassenua, Jibneja, søn af Jeroham, Ela, søn af Uzzi, søn af Mikri, Meshullam, søn af Shefatja, søn af Re'uel, søn af Jibnija, og deres brødre ifølge deres slægtsbøger, i alt 956. Alle disse mænd var overhoveder for deres fædrenehuse.

Af præsterne: Jedaja, Jojarib, Jakin, Azarja, søn af Hilkija, søn af Meshullam, søn af Sadok, søn af Merajot, søn af Akitub, den øverste over Guds hus, Adaja, søn af Jeroham, søn af Pashkur, søn af Malkija, Masaj, søn af Adiel, søn af Jakzera, søn af Meshullam, søn af Meshillemit, søn af Immer, og deres brødre, der var overhoveder for deres fædrenehuse, i alt 1760, dygtige mænd i tjenesten i Guds hus.

Af levitterne: Shemaja, søn af Hashub, søn af Azrikam, søn af Hashabja, en af meraritterne, Bakbakkar, Heresh, Galal, Mattanja, søn af Mika, søn af Zikri, søn af Asaf, Obadja, søn af Shemaja, søn af Galal, søn af Jedutun, og Berekja, søn af Asa, søn af Elkana, som boede i netofatitternes landsbyer.

Portvagterne var: Shallum, Akkub, Talmon og Akiman, broderen Shallum var overhoved; det er han stadigvæk i Kongeporten mod øst. Det var portvagterne i levitternes lejre. Shallum, søn af Kore, søn af Ebjasaf, søn af Kora, og hans brødre af hans fædrenehus, koraitterne, gjorde tjeneste som dørvogtere ved teltet, ligesom deres fædre havde holdt vagt ved indgangen til Herrens lejr. Pinehas, Eleazars søn – Herren være med ham – havde tidligere været leder for dem. Zekarja, søn af Meshelemja var portvagt ved indgangen til Åbenbaringsteltet. De, der var udvalgt til portvagter, var i alt 212. De blev registreret i deres landsbyer. David og seeren Samuel havde indsat dem i deres embede. De og deres sønner holdt vagt ved portene til Herrens tempel, teltboligen. Portvagterne stod mod alle fire verdenshjørner, mod øst, vest, nord og syd. Deres brødre ude i landsbyerne skulle fra tid til anden komme for at hjælpe dem i syv dage ad gangen, for de fire ledende portvagter gjorde vedvarende tjeneste. Det var levitterne. De havde også tilsyn med kamrene og skatkamrene i Guds hus, og de tilbragte natten rundt om Guds hus, for det påhvilede dem at holde vagt og at lukke op hver morgen.

Nogle af dem havde tilsyn med de genstande, der skulle bruges til tjenesten; de skulle holde tal på dem, når de bar dem ind, og når de bar dem ud. Andre af dem var sat til at have tilsyn med redskaberne, med alle de hellige kar og med finmelet, vinen, olien, røgelsen og balsamstofferne. Nogle af præsternes sønner blandede salven af balsamstofferne. En af levitterne, Mattitja, som var koraitten Shallums førstefødte, havde det embede at forestå bagningen. Nogle af deres brødre, kehatitterne, havde tilsyn med skuebrødene, som de skulle lægge frem hver sabbat. Så var der sangerne, overhoveder for levitternes fædrenehuse; de opholdt sig i kamrene, fri for andre forpligtelser, for dag og nat var de pålagt tjeneste. Det var overhovederne for levitternes fædrenehuse, overhoveder ifølge deres slægtsbøger. De boede i Jerusalem.

Sauls slægt

I Gibeon boede Gibeons far Je'uel; hans kone hed Ma'aka. Hans førstefødte søn var Abdon, dernæst Sur, Kish, Ba'al, Ner, Nadab, Gedor, Akjo, Zekarja og Miklot. Miklot fik Shim'am. Også de boede sammen med deres brødre i Jerusalem, over for deres brødre. Ner fik sønnen Kish, Kish fik Saul, Saul fik Jonatan, Malkishua, Abinadab og Eshba'al. Jonatans søn var Meribba'al. Meribba'al fik Mika. Mikas sønner var: Piton, Melek og Takrea. Akaz fik Jara, Jara fik Alemet, Azmavet og Zimri, Zimri fik Mosa, Mosa fik Bin'a, hans søn var Refaja, hans søn El'asa, hans søn Asel. Asel havde seks sønner; de hed: Azrikam, Bokeru, Ismael, Shearja, Obadja og Hanan. Det var Asels sønner.

Krydshenvisning:

2 Kong 24,15-16 25,11

Krydshenvisning:

Jos 9,23 9,27

Ezra 8,20

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

1 Krøn 5,38-39

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

1 Krøn 2,54

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

Neh 11,3-19

Krydshenvisning:

2 Krøn 34,9

Krydshenvisning:

4 Mos 25,7-13

Krydshenvisning:

1 Sam 9,8-11

1 Krøn 26,28

Krydshenvisning:

2 Mos 30,23-25

Krydshenvisning:

3 Mos 24,5-8

Krydshenvisning:

1 Krøn 8,29-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 8,29-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 8,29-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 8,29-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 8,29-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 8,29-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 8,29-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 8,29-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 8,29-38

Krydshenvisning:

1 Krøn 8,29-38

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd