Bibelen online

Nehemias' Bog Kapitel 10

Forpligtelsen på overholdelse af loven

På grund af alt dette indgår vi skriftligt en overenskomst.

Den forseglede skrivelse var underskrevet af vores stormænd, levitter og præster. Den forseglede skrivelse var underskrevet af: Statholderen Nehemias, Hakaljas søn, Sidkija, Seraja, Azarja, Jirmeja, Pashkur, Amarja, Malkija, Hattush, Shebanja, Malluk, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Ginneton, Baruk, Meshullam, Abija, Mijjamin, Ma'azja, Bilgaj og Shemaja; det var præsterne. Levitterne: Jeshua, Azanjas søn, Binnuj, en af Henadads sønner, Kadmiel og deres brødre Shebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, Mika, Rehob, Hashabja, Zakkur, Sherebja, Shebanja, Hodija, Bani og Beninu. Folkets overhoveder: Par'osh, Pahat-Moab, Elam, Zattu, Bani, Bunni, Azgad, Bebaj, Adonija, Bigvaj, Adin, Ater, Hizkija, Azzur, Hodija, Hashum, Besaj, Harif, Anatot, Nebaj, Magpiash, Meshullam, Hezir, Meshezab'el, Sadok, Jaddua, Pelatja, Hanan, Anaja, Hosea, Hananja, Hashub, Hallokesh, Pilka, Shobek, Rekum, Hashabna, Ma'aseja, Akija, Hanan, Anan, Malluk, Harim og Ba'ana.

Resten af folket, præsterne, levitterne, portvagterne, sangerne, tempeltrællene og alle, der havde skilt sig ud fra de fremmede folk og holdt sig til Guds lov, tillige med deres hustruer, sønner og døtre, alle, der var i stand til at forstå, sluttede sig til deres fornemme landsmænd og gik ind under forbandelseseden om at følge Guds lov, som blev givet ved Guds tjener Moses, og omhyggeligt at holde alle Herrens, vor Herres, befalinger, retsregler og love.

Vi vil ikke give vores døtre til landets folk, og vi vil ikke lade vores sønner gifte sig med deres døtre. Og når landets folk på sabbatsdagen kommer med deres varer og al slags korn for at sælge det, vil vi ikke købe det på sabbatten eller på nogen helligdag. Vi vil give afkald på det syvende års afgrøder og i det år eftergive enhver gæld. Vi vil forpligte os til at give en tredjedel sekel om året til tjenesten i vor Guds hus, til skuebrødene, det daglige afgrødeoffer, det daglige brændoffer, ofrene på sabbatterne, nymånedagene og ved festerne, til helliggaverne og til syndofrene til soning for Israel, og til hele tjenesten i vor Guds hus. Vi, præsterne, levitterne og folket, har kastet lod mellem fædrenehusene om levering af brændet, der skal bruges til vor Guds hus til fastsatte tidspunkter, år efter år, til at brænde på Herren vor Guds alter som foreskrevet i loven. Vi vil år efter år bringe den første afgrøde af vores jord og førstegrøden af frugten på alle træer til Herrens tempel. Vi vil også bringe de førstefødte af vores sønner og af vores kvæg, som foreskrevet i loven, de førstefødte både af vores hornkvæg og vores småkvæg, til vor Guds hus til de præster, der gør tjeneste i vor Guds hus. Det bedste af vores dej og af vores afgifter og af frugten af alle træer, vin og olie vil vi bringe til præsterne i kamrene i vor Guds hus, og tienden af vores jord til levitterne; det er de levitter, der indsamler tienden i alle de byer, hvor vi har vores arbejde. Og præsten, en af Arons sønner, skal være sammen med levitterne, når de indsamler tienden; og levitterne skal bringe tienden af tienden op til vor Guds hus, til rummene i skatkammeret. For israelitterne og levitterne skal bringe afgiften af korn, vin og olie til kamrene. Og dér er helligdommens kar og de præster, der gør tjeneste, og portvagterne og sangerne. Vi vil ikke svigte vor Guds hus.

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

2 Kong 23,3

Krydshenvisning:

Neh 13,27

5 Mos 7,3

2 Mos 34,16

Krydshenvisning:

Neh 13,15

2 Mos 23,11

5 Mos 15,1-11

Krydshenvisning:

2 Mos 30,11-16

2 Krøn 24,6

Krydshenvisning:

2 Mos 25,30

4 Mos 28

Krydshenvisning:

3 Mos 6,5

Krydshenvisning:

2 Mos 23,19

Krydshenvisning:

2 Mos 13,2

Krydshenvisning:

4 Mos 15,20-21 18,21

Krydshenvisning:

4 Mos 18,26 18,28

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd