Bibelen online

Markusevangeliet Kapitel 14

Beslutningen om Jesu død

Det var to dage før påske og de usyrede brøds fest. Ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte at finde ud af, hvordan de kunne gribe Jesus med list og slå ham ihjel. For de sagde: »Ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket!«

Salvningen i Betania

Da han var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: »Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige.« Og de overfusede hende. Men Jesus sagde: »Lad hende være! Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.«

Judas' forræderi

Men Judas Iskariot, en af de tolv, gik til ypperstepræsterne for at forråde ham til dem. Da de hørte det, blev de glade og lovede ham penge for det. Så søgte han at finde en lejlighed til at forråde ham.

Nadveren

Og den første dag under de usyrede brøds fest, da man slagtede påskelammet, spurgte hans disciple ham: »Hvor vil du have, at vi skal gå hen og forberede påskemåltidet til dig?« Han sendte da to af sine disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i byen, så vil I møde en mand, som bærer på en vandkrukke. Følg efter ham, og dér, hvor han går ind, skal I sige til husets ejer: Mesteren siger: Hvor er der et rum til mig, hvor jeg kan spise påskemåltidet sammen med mine disciple? Så vil han vise jer et stort rum ovenpå, gjort klar med hynder, og dér skal I forberede det til os.« Så gik disciplene og kom ind i byen og fandt det sådan, som Jesus havde sagt, og de forberedte påskemåltidet.

Da det blev aften, kom han og de tolv. Og mens de sad til bords og spiste, sagde Jesus: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig, en, der spiser sammen med mig.« De blev bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig?« Han sagde til dem: »Det er en af de tolv, en, der dypper i samme fad som jeg. For Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham; men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.«

Mens de spiste, tog han et brød, velsignede og brød det, gav dem det og sagde: »Tag det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede og gav dem det, og de drak alle af det. Og han sagde til dem: »Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Sandelig siger jeg jer: Jeg skal aldrig mere drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin i Guds rige.«

Forudsigelsen af Peters fornægtelse

Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. Og Jesus sagde til dem: »I vil alle svigte, for der står skrevet: ›Jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes.‹ Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilæa.« Peter sagde til ham: »Om så alle andre svigter, så gør jeg det ikke.« Men Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: Allerede i nat, før hanen galer to gange, vil du fornægte mig tre gange.« Men han forsikrede endnu stærkere: »Om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig.« Det samme sagde også alle de andre.

Jesus i Getsemane

Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane, og han sagde til sine disciple: »Sæt jer her, mens jeg beder.« Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig. Og han blev grebet af forfærdelse og angst og sagde til dem: »Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg!« Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde: »Abba, fader, alt er muligt for dig. Tag dette bæger fra mig. Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.« Så kommer han tilbage og finder dem sovende, og han siger til Peter: »Simon, sover du? Kunne du ikke våge blot en time? Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt.« Atter gik han bort og bad med de samme ord. Og atter fandt han dem sovende, for deres øjne var meget tunge, og de vidste ikke, hvad de skulle sige til ham. Så kom han for tredje gang og sagde til dem: »Sover I stadig og hviler jer? Det er nok. Timen er kommet; nu overgives Menneskesønnen i syndernes hænder. Rejs jer, lad os gå! Se, han, som forråder mig, er her allerede.«

Tilfangetagelsen

Endnu mens han talte, kommer Judas, en af de tolv, fulgt af en skare med sværd og knipler fra ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste. Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt: Det er ham, som jeg kysser; grib ham, og før ham væk under sikker bevogtning! Og han kom og gik straks hen til Jesus og sagde: »Rabbi!« og kyssede ham. De lagde hånd på ham og greb ham. En af dem, som stod der, trak sværdet og ramte ypperstepræstens tjener og huggede øret af ham. Så tog Jesus til orde og sagde til dem: »I er rykket ud med sværd og knipler for at anholde mig, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg været hos jer og undervist på tempelpladsen, og I har ikke grebet mig. Men det sker, for at Skrifterne skal opfyldes.« Da lod de ham alle sammen i stikken og flygtede. Men der var en ung mand, som fulgte med ham, kun med et lagen over sin nøgne krop; også ham griber de fat i, men han gav slip på lagnet og flygtede nøgen.

Jesus for Rådet

Så førte de Jesus til ypperstepræsten, og alle ypperstepræsterne og de ældste og de skriftkloge samledes. Men på afstand var Peter fulgt efter ham helt ind i ypperstepræstens gård og sad sammen med vagtfolkene og varmede sig ved ilden.

Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte at få et vidneudsagn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden, men de fandt ikke noget. Mange vidnede nemlig falsk imod ham, men deres vidneudsagn stemte ikke overens. Og nogle stod frem og vidnede falsk imod ham ved at sige: »Vi har hørt ham sige: Jeg vil bryde dette tempel ned, som er bygget med hænder, og på tre dage rejse et andet, som ikke er bygget med hænder.« Men heller ikke da stemte deres vidneudsagn overens.

Så stod ypperstepræsten frem og spurgte Jesus: »Har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig?« Men han tav og svarede ikke. Ypperstepræsten spurgte ham igen: »Er du Kristus, den Velsignedes søn?« Jesus svarede: »Det er jeg. Og I skal se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer.« Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde: »Hvad skal vi nu med vidner? I har selv hørt bespottelsen. Hvad mener I?« Og de dømte ham alle skyldig til døden.

Så gav nogle sig til at spytte på ham og dække hans ansigt til og slå ham med knytnæve og sige til ham: »Profetér så!« Og vagtfolkene gik løs på ham med stokke.

Peters fornægtelse

Mens Peter var nede i gården, kom en af ypperstepræstens tjenestepiger forbi, og da hun så ham sidde og varme sig, kiggede hun på ham og sagde: »Du var også sammen med ham nazaræeren Jesus.« Men han nægtede det og sagde: »Jeg hverken ved eller forstår, hvad du mener.« Så gik han ud i portrummet. Og hanen galede. Og pigen, som havde set ham, sagde så igen til dem, som stod der: »Han dér er en af dem.« Men atter nægtede han det. Lidt efter sagde de, som stod der, endnu en gang til Peter: »Jo, sandelig er du en af dem; du er jo også fra Galilæa.« Da gav han sig til at bande og sværge: »Jeg kender ikke det menneske, I taler om!« I det samme galede hanen anden gang. Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt til ham: »Før hanen galer to gange, vil du fornægte mig tre gange.« Og han brast i gråd.

Krydshenvisning:

Matt 26,1-5

Luk 22,1-2

2 Mos 12,1-27

Krydshenvisning:

Matt 26,1-5

Luk 22,1-2

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Joh 12,1-8

Luk 7,37-38

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Joh 12,1-8

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Joh 12,1-8

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Joh 12,1-8

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Joh 12,1-8

5 Mos 15,11

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Joh 12,1-8

Krydshenvisning:

Matt 26,6-13

Joh 12,1-8

Krydshenvisning:

Matt 26,14-16

Luk 22,3-6

Krydshenvisning:

Matt 26,14-16

Luk 22,3-6

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

Sl 41,10

Joh 13,21

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

1 Kor 11,23-25

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

2 Mos 24,8

Jer 31,31-34

Zak 9,11

Krydshenvisning:

Matt 26,17-29

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Matt 26,30-35

Luk 22,31-34

Joh 13,36-38

Sl 113-118

Krydshenvisning:

Matt 26,30-35

Luk 22,31-34

Joh 13,36-38

Zak 13,7

Joh 16,32

Krydshenvisning:

Matt 26,30-35

Luk 22,31-34

Joh 13,36-38

Mark 16,7

Krydshenvisning:

Matt 26,30-35

Luk 22,31-34

Joh 13,36-38

Krydshenvisning:

Matt 26,30-35

Luk 22,31-34

Joh 13,36-38

Krydshenvisning:

Matt 26,30-35

Luk 22,31-34

Joh 13,36-38

Krydshenvisning:

Matt 26,36-46

Luk 22,39-46

Joh 18,1

Krydshenvisning:

Matt 26,36-46

Luk 22,39-46

Krydshenvisning:

Matt 26,36-46

Luk 22,39-46

Sl 42,6

Joh 12,27

Krydshenvisning:

Matt 26,36-46

Luk 22,39-46

Krydshenvisning:

Matt 26,36-46

Luk 22,39-46

Mark 10,27

Hebr 5,7-8

Krydshenvisning:

Matt 26,36-46

Luk 22,39-46

Krydshenvisning:

Matt 26,36-46

Luk 22,39-46

Gal 5,17

1 Pet 5,8

Krydshenvisning:

Matt 26,36-46

Luk 22,39-46

Krydshenvisning:

Matt 26,36-46

Luk 22,39-46

Krydshenvisning:

Matt 26,36-46

Luk 22,39-46

Krydshenvisning:

Matt 26,36-46

Luk 22,39-46

Joh 14,31

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Luk 19,47

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Matt 26,47-56

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

Mark 15,29

Joh 2,19

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

Es 53,7

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

Sl 110,1

Dan 7,13

Mark 13,26

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

3 Mos 24,16

Joh 19,7

Krydshenvisning:

Matt 26,57-68

Luk 22,63-71

Es 50,6

Krydshenvisning:

Matt 26,69-75

Luk 22,54-62

Krydshenvisning:

Matt 26,69-75

Luk 22,54-62

Krydshenvisning:

Matt 26,69-75

Luk 22,54-62

Krydshenvisning:

Matt 26,69-75

Luk 22,54-62

Krydshenvisning:

Matt 26,69-75

Luk 22,54-62

Krydshenvisning:

Matt 26,69-75

Luk 22,54-62

Krydshenvisning:

Matt 26,69-75

Luk 22,54-62

Mark 14,30

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.