Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 26

Beslutningen om Jesu død

Da Jesus var færdig med hele denne tale, sagde han til sine disciple: »I ved, at om to dage er det påske, og så udleveres Menneskesønnen til at korsfæstes.«

Da samledes ypperstepræsterne og folkets ældste i gården hos ypperstepræsten, der hed Kajfas, og de enedes om at gribe Jesus med list og slå ham ihjel. Men de sagde: »Ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket.«

Salvningen i Betania

Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus, kom der en kvinde hen til ham med en alabastkrukke fuld af meget kostbar olie og hældte den ud over hans hoved, mens han sad til bords. Da disciplene så det, blev de vrede og sagde: »Hvorfor ødsle sådan? Denne olie kunne jo være solgt for mange penge og givet til de fattige.« Men da Jesus mærkede det, sagde han til dem: »Hvorfor gør I det svært for kvinden? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Hun har hældt denne olie ud over mit legeme som en forberedelse til min begravelse. Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden dette evangelium prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.«

Judas' forræderi

Da gik en af de tolv, han, som hed Judas Iskariot, til ypperstepræsterne og sagde: »Hvad vil I give mig for at forråde ham til jer?« De talte tredive sølvpenge op til ham. Og fra da af søgte han en lejlighed til at forråde ham.

Nadveren

Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« Han svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.« Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet.

Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig, Herre?« Han svarede dem: »Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.« Judas, som forrådte ham, spurgte: »Det er vel ikke mig, Rabbi?« Han svarede ham: »Du sagde det selv.«

Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.«

Forudsigelsen af Peters fornægtelse

Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. Da sagde Jesus til dem: »I nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet: ›Jeg vil slå hyrden ned, så fårene i hjorden spredes.‹ Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilæa.«

Peter sagde til ham: »Om så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig.« Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I nat, før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange.« Peter sagde til ham: »Om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig.« Det samme sagde også alle de andre disciple.

Jesus i Getsemane

Da kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han sagde til disciplene: »Sæt jer her, mens jeg går derhen og beder.« Så tog han Peter og de to Zebedæussønner med sig. Og han blev grebet af sorg og angst. Da sagde han til dem: »Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig!« Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad: »Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil.« Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter: »Så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig? Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt.« Atter, for anden gang, gik han bort og bad: »Min fader, hvis det ikke er muligt, at dette bæger går mig forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje.« Og atter kom han og fandt dem sovende, for deres øjne var blevet tunge. Han forlod dem igen, og for tredje gang gik han væk og bad den samme bøn. Da kom han tilbage til disciplene og sagde til dem: »Sover I stadig og hviler jer? Nu er timen kommet, da Menneskesønnen overgives i synderes hænder. Rejs jer, lad os gå! Se, han, som forråder mig, er her allerede.«

Tilfangetagelsen

Endnu mens han talte, kom Judas, en af de tolv, fulgt af en stor skare med sværd og knipler fra ypperstepræsterne og folkets ældste. Han, som forrådte ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt: Det er ham, som jeg kysser; grib ham! Han gik straks hen til Jesus, hilste ham med et »Rabbi!« og kyssede ham. Jesus sagde til ham: »Min ven, nu har du gjort dit.« Da kom de hen og lagde hånd på Jesus og greb ham. En af dem, der var sammen med Jesus, løftede hånden og trak sit sværd, slog efter ypperstepræstens tjener og huggede øret af ham. Da sagde Jesus til ham: »Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for sværd. Eller tror du ikke, at jeg kan bede min fader om på stedet at give mig mere end tolv legioner engle til hjælp? Men hvordan skulle da Skrifterne, der siger, at sådan skal det ske, blive opfyldt?« I samme øjeblik sagde Jesus til skarerne: »I er rykket ud med sværd og knipler for at anholde mig, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg siddet og undervist på tempelpladsen, og I har ikke grebet mig. Men det er alt sammen sket, for at profeternes skrifter skal opfyldes.« Da lod alle disciplene ham i stikken og flygtede.

Jesus for Rådet

De, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperstepræsten Kajfas, hvor de skriftkloge og de ældste var samlet. Men Peter fulgte efter ham på afstand helt til ypperstepræstens gård, og han gik derind og satte sig sammen med vagtfolkene for at se, hvad det ville ende med.

Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte at få et falsk vidneudsagn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden, men de fandt ikke noget, selv om mange trådte frem og vidnede falsk. Til sidst trådte dog to frem og sagde: »Han har sagt: Jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på tre dage.« Så stod ypperstepræsten frem og spurgte ham: »Har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig?« Men Jesus tav. Så sagde ypperstepræsten til ham: »Jeg besværger dig ved den levende Gud: Sig os, er du Kristus, Guds søn?« Jesus svarede ham: »Du sagde det selv. Men jeg siger jer: Herefter skal I se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer.« Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde: »Han har spottet Gud! Hvad skal vi nu med vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen. Hvad mener I?« De svarede: »Han er skyldig til døden.«

Da spyttede de ham i ansigtet og slog ham med knytnæve, og nogle slog ham med stokke og sagde: »Profetér for os, Kristus! Hvem var det, der slog dig?«

Peters fornægtelse

Imens sad Peter udenfor i gården. Og en tjenestepige kom hen til ham og sagde: »Du var også sammen med galilæeren Jesus.« Men han nægtede det i alles påhør og sagde: »Jeg forstår ikke, hvad du mener.« Da han gik ud i portrummet, var der en anden af tjenestepigerne, som så ham og sagde til dem, som var der: »Han dér var sammen med Jesus fra Nazaret.« Atter nægtede han det og svor på det: »Jeg kender ikke det menneske!« Lidt efter kom de, som stod der, hen til Peter og sagde: »Jo, sandelig er du også en af dem; dit sprog røber dig.« Da gav han sig til at bande og sværge: »Jeg kender ikke det menneske!« I det samme galede hanen. Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt: »Før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange.« Og han gik udenfor og græd bitterligt.

Krydshenvisning:

Mark 14,1-2

Luk 22,1-2

Joh 11,47-53

Krydshenvisning:

Mark 14,1-2

Luk 22,1-2

Joh 11,47-53

2 Mos 12,1-27

Krydshenvisning:

Mark 14,1-2

Luk 22,1-2

Joh 11,47-53

Krydshenvisning:

Mark 14,1-2

Luk 22,1-2

Joh 11,47-53

Krydshenvisning:

Mark 14,1-2

Luk 22,1-2

Joh 11,47-53

Krydshenvisning:

Mark 14,3-9

Joh 12,1-8

Krydshenvisning:

Mark 14,3-9

Joh 12,1-8

Luk 7,37-38

Krydshenvisning:

Mark 14,3-9

Joh 12,1-8

Krydshenvisning:

Mark 14,3-9

Joh 12,1-8

Krydshenvisning:

Mark 14,3-9

Joh 12,1-8

Krydshenvisning:

Mark 14,3-9

Joh 12,1-8

5 Mos 15,11

Krydshenvisning:

Mark 14,3-9

Joh 12,1-8

Krydshenvisning:

Mark 14,3-9

Joh 12,1-8

Krydshenvisning:

Mark 14,10-11

Luk 22,3-6

Krydshenvisning:

Mark 14,10-11

Luk 22,3-6

Zak 11,12

Krydshenvisning:

Mark 14,10-11

Luk 22,3-6

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

Sl 41,10

Joh 13,21

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

Matt 18,7

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

1 Kor 11,23-26

Matt 14,19

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

1 Kor 11,23-26

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

1 Kor 11,23-26

2 Mos 24,8

Jer 31,31-34

Zak 9,11

Matt 20,28

Krydshenvisning:

Mark 14,12-25

Luk 22,7-23

1 Kor 11,23-26

Luk 22,30

Krydshenvisning:

Mark 14,26-31

Luk 22,31-34

Joh 13,36-38

Sl 113-118

Krydshenvisning:

Mark 14,26-31

Luk 22,31-34

Joh 13,36-38

Zak 13,7

Joh 16,32

Krydshenvisning:

Mark 14,26-31

Luk 22,31-34

Joh 13,36-38

Matt 28,7 28,16

Krydshenvisning:

Mark 14,26-31

Luk 22,31-34

Joh 13,36-38

Krydshenvisning:

Mark 14,26-31

Luk 22,31-34

Joh 13,36-38

Krydshenvisning:

Mark 14,26-31

Luk 22,31-34

Joh 13,36-38

Krydshenvisning:

Mark 14,32-42

Luk 22,39-46

Joh 18,1

Krydshenvisning:

Mark 14,32-42

Luk 22,39-46

Matt 17,1

Hebr 5,7

Krydshenvisning:

Mark 14,32-42

Luk 22,39-46

Sl 42,6

Joh 12,27

Krydshenvisning:

Mark 14,32-42

Luk 22,39-46

Joh 6,38

Hebr 5,7-8

Krydshenvisning:

Mark 14,32-42

Luk 22,39-46

Krydshenvisning:

Mark 14,32-42

Luk 22,39-46

Gal 5,17

Krydshenvisning:

Mark 14,32-42

Luk 22,39-46

Matt 6,10

Krydshenvisning:

Mark 14,32-42

Luk 22,39-46

Krydshenvisning:

Mark 14,32-42

Luk 22,39-46

2 Kor 12,8

Krydshenvisning:

Mark 14,32-42

Luk 22,39-46

Krydshenvisning:

Mark 14,32-42

Luk 22,39-46

Krydshenvisning:

Mark 14,43-52

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Mark 14,43-52

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

2 Sam 20,9

Krydshenvisning:

Mark 14,43-52

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

2 Sam 20,9

Krydshenvisning:

Mark 14,43-52

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

2 Sam 20,9

Joh 13,27

Krydshenvisning:

Mark 14,43-52

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Mark 14,43-52

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

1 Mos 9,6

Åb 13,10

Krydshenvisning:

Mark 14,43-52

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Mark 14,43-52

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Sl 22

Es 53,5-12

Krydshenvisning:

Mark 14,43-52

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Luk 19,47

Krydshenvisning:

Mark 14,43-52

Luk 22,47-53

Joh 18,3-11

Krydshenvisning:

Mark 14,53-65

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Mark 14,53-65

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Mark 14,53-65

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Mark 14,53-65

Luk 22,63-71

1 Kong 21,13

Krydshenvisning:

Mark 14,53-65

Luk 22,63-71

Matt 27,40

Joh 2,19

Krydshenvisning:

Mark 14,53-65

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Mark 14,53-65

Luk 22,63-71

Es 53,7

Krydshenvisning:

Mark 14,53-65

Luk 22,63-71

Dan 7,13

Matt 24,30

Krydshenvisning:

Mark 14,53-65

Luk 22,63-71

3 Mos 24,16

Matt 9,3

Joh 10,33

Krydshenvisning:

Mark 14,53-65

Luk 22,63-71

3 Mos 24,16

Krydshenvisning:

Mark 14,53-65

Luk 22,63-71

Job 16,10

Es 50,6

Krydshenvisning:

Mark 14,53-65

Luk 22,63-71

Krydshenvisning:

Mark 14,66-72

Luk 22,54-62

Krydshenvisning:

Mark 14,66-72

Luk 22,54-62

Krydshenvisning:

Mark 14,66-72

Luk 22,54-62

Krydshenvisning:

Mark 14,66-72

Luk 22,54-62

Krydshenvisning:

Mark 14,66-72

Luk 22,54-62

Krydshenvisning:

Mark 14,66-72

Luk 22,54-62

Krydshenvisning:

Mark 14,66-72

Luk 22,54-62

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.